Każda praca jest możliwa do wykonania, jeśli podzielić ją na małe odcinki.
Lincoln, Abraham

teleprawo.net

teleprawo@teleprawo.net   tel:523420155

O NAS | KONTAKT | POMOC

 PROBLEMY   FRANKOWICZÓW  -  PRZYKŁADY  -  ROZWIĄZANIA  

NOWOŚCI W BANKOWOŚCI

interesujące dla frankowiczów z listopada 2021r

Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 7 maja 2021 r.
1.Niedozwolone postanowienie umowne (art. 3851  § 1 k.c.) jest od początku, z mocy samego prawa, dotknięte bez skutecznością na korzyść konsumenta, który może udzielić następczo świadomej i wolnej zgody na to postanowienie i w ten sposób przywrócić mu skuteczność z mocą wsteczną.
2. Jeżeli bez bezskutecznego postanowienia umowa kredytu nie może wiązać, konsumentowi i kredytodawcy przysługują odrębne roszczenia o zwrot świadczeń pieniężnych spełnionych w wykonaniu tej umowy (art. 410 § 1 w związku z art. 405 k.c.). Kredytodawca może żądać zwrotu świadczenia od chwili, w której umowa kredytu stała się trwale bezskuteczna.
3. Nadaje uchwale moc zasady prawnej.
Sąd Najwyższy postanowił nadać uchwale moc zasady prawnej. Sąd Najwyższy, Brzózka Maciej, 9 lipca 2021 r., godz. 13:15. Szczegóły:   Strona SN   a dalej Orzecznictwo / Uchwały, które uzyskały moc zasady prawnej.

Jak można rozumieć pkt. 1. uchwały
1a. Kredytobiorca po dowiedzeniu się o abuzywności, może zgodzić się na naprawienie umowy i ta naprawa będzie ważna od początku kontraktu.
1b. Konsument może jednak odmówić naprawy umowy, i wtedy dopiero bank może żądać zwrotu kapitału.
Jak można rozumieć pkt. 2. uchwały
2a. Przyjmując że otrzymane świadczenie pieniężne na dzień 2008.09.16 wynosiło 163.395,00 PLN a na dzień 2021.09.16 spłacono rat odsetkowych 33tys oraz kapitałowych 94tys co czyni kwotę 127tys, to kredytodawca ma prawo żądać kwoty 163.395-127.000=36.395PLN, po prawomocnym wyroku czyniącym umowę trwale bezskuteczną.
2b. Zmniejszenie tej kwoty o koszty kredytu zawarte w umowie 2.433,95PLN oraz kwot ubezpieczeń; nieruchomości i na życie co najmniej od dnia wniesienia pozwu, będzie kwestią sporną rozstrzyganą przez sąd.

Każdy sąd otrzymał obecnie wykładnie i jego działanie sprowadza się do ustalenia czy konsument zgadza się na pkt.1a czy na pkt.1b a wtedy umowa nie może wiązać konsumenta, kredytodawcy przysługuje zwrot określonej sumy a jej pomniejszenie o kwoty kosztów i składek ubezpieczeń jest kwestią sporną rozstrzyganą przez sąd.
Każdy Kredytobiorca „frankowy” z lat 2006-2008r po w/w. uchwale SN może wysłać do swojego Banku wezwanie do ugody, następnie wezwanie przed sądowe i na końcu pozew sądowy, którego treść zależy od zawartej z Bankiem umowy. Takie działanie jest zalecane gdy kredytobiorca z racji trudnej sytuacji finansowej zalega z ratami co skutkuje wymówieniem umowy przez Bank i następnie komornicze zajęcie lokalu.