Każda praca jest możliwa do wykonania, jeśli podzielić ją na małe odcinki.
Lincoln, Abraham

teleprawo.net

teleprawo@teleprawo.net   tel:523420155

O NAS | KONTAKT | POMOC

czerwiec 2020r

SO Bydgoszcz w odpowiedzi na zażalenie wydał postanowienie o właściwości SR Bydgoszcz na podstawie art.372 § 1. kpc. Następnie dokonano zmiany powództwa na podstawie art.193 § 1 kpc. Otrzymano pismo z RPO i stanowisko Prezesa UOKiK oraz postanowienie SR o przeniesieniu sprawy do SO z uwagi że wartość sporu z racji rozszerzenia pozwu przekroczyła kwotę 75.000PLN, a także wezwanie z SO na przesłuchanie 15 lipca 2020r, przełożone w ostatniej chwili na 17 września 2020r.


WEZWANIE SĄDU

z odpowiedzią pozwanego na zmianę powództwa i terminem przesłuchania Powodów dnia 15.07.2020.

ODPOWIEDŹ RPO - skrót

Wyrażenie poglądu wiązałoby się z przystąpieniem RPO do postępowania na prawach przysługujących prokuratorowi. Wymagałoby to zagadnienia prawnego z punktu widzenia
1.) ochrony praw i wolności lub gdy;
2.) sprawa ma charakter precedensowy, a jej rozstrzygnięcie będzie miało istotne znaczenie dla ukształtowania sytuacji prawnej innych obywateli.
W sprawie pkt.1 ochrony praw i wolności tj. nieważności umów RPO wyraził swe stanowisko na stronie:
www.rpo.gov.pl/pl/content/wyjasnienia-na-tle-wyroku-tsue-ws-dziubak
W sprawie pkt.2 według powodów ich wystąpienie dotyczące umów ubezpieczeń a zwłaszcza na życie i pobieranych składek było przedwczesne gdyż sprawa tych ubezpieczeń jako dotycząca innych kredytobiorców nie zawierała ostatecznego stanowiska pozwanego oraz Sądu. Tak więc sprawa przystąpienia do niej RPO na prawach przysługujących prokuratorowi jest otwarta i zależy od stanowiska pozwanego i Sądu.

POSTANOWIENIE SR BYDGOSZCZ

SR Bydgoszcz zażądał wniesienia nowej opłaty od rozszerzonego pozwu, dołączył obszerne stanowisko Prezesa UOKiK zawierające 15 stron i przekazał pozew do SO Bydgoszcz z uwagi na zwiększoną wartość sprawy przekraczającą kwotę 75.000zł.


WEZWANIE Z SO

Pismami z dnia 29.06.2020r SO Bydgoszcz wezwał każdego z Powodów na przesłuchanie w dniu 15 lipca 2020r na godz. 09:00. Do wezwania dołączono 50 stron pisma procesowego, 24 stron najnowszych orzeczeń sądów w sprawach indeksacyjnych oraz 108 stron różnych załączników w tym 11 kompletnych wyroków, razem 183 stron. Żadne z załączonych orzeczeń i wyroków nie stanowi nawet części odbicia argumentacji Powodów podnoszącej nieważność umowy z racji wzajemnego wykluczania się dwóch punktów umowy oraz nieprawidłowości przy sporządzaniu wniosku kredytowego, a także unikania okazania umów w celu wyjaśnienia sprawy wysokości i poboru składek ubezpieczenia na życie i nieruchomości. Nowelizacja KPC pozwala snuć przypuszczenia że sprawa może ulec zakończeniu jeszcze w tym roku z uwagi na treść Art.2061Rozprawę należy przygotować tak, aby nie było przeszkód do rozstrzygnięcia sprawy na pierwszym posiedzeniu na nią wyznaczonym. Więcej posiedzeń niż jedno wyznacza się tylko w razie konieczności, zwłaszcza gdy przeprowadzenie wszystkich dowodów na jednym posiedzeniu nie jest możliwe. W takim przypadku posiedzenia powinny odbywać się w kolejnych dniach, a jeżeli nie jest to możliwe –tak, aby upływ czasu pomiędzy kolejnymi posiedzeniami nie był nadmierny.”
W ostatniej chwili przełożono przesłuchanie na 17.09.2020r prawdopodobnie na wniosek pełnomocnika pozwanego z uwagi na kolidujący termin innej sprawy w tym samym czasie. Powód przygotowuje pismo procesowe z uwagi że w otrzymanych dowodach wykrył pewne nieścisłości o czym będzie później, oraz otrzymał pismo z wnioskiem o zawarcie ugody.


Ciąg dalszy to:   8. PRZESŁUCHANIE 17.09.2020Korzystając z pomocy Teleprawa

wzbogacasz treść tej witryny gdyż każda sprawa ma inne uwarunkowania  

Nawet korzystając z usług radcy lub adwokata, TelePrawo mające pewne doświadczenie może być konsultantem w sprawie nawet bezpłatnie, jednak pod warunkiem prawa do publikacji treści sprawy, jej ciekawszych fragmentów, kluczowych pism np. pozwu, odpowiedzi banku, wyroku, bez danych strony poszkodowanej. Analiza dotychczasowych wyroków i ich uzasadnień wskazuje że nie podnoszono w pozwach spraw ubezpieczeń zwłaszcza na życie oraz rat równych wyższych niż malejące.

TelePrawo udziela e-mailem odpowiedzi na pytania związane z tego typu problemami.
Zasady udzielania pomocy podano na stronie   O NAS | KONTAKT | POMOC
Tekst zamieszczono dnia 1.06.2020r, ostatnią aktualizacje wykonano 12.09.2020r.