Każda praca jest możliwa do wykonania, jeśli podzielić ją na małe odcinki.
Lincoln, Abraham

teleprawo.net

teleprawo@teleprawo.net   tel:523420155

O NAS | KONTAKT | POMOC

październik 2018r

Zbliżamy się do końca działań mających zainicjować prawdopodobnie nasz pierwszy w życiu samodzielnie wszczęty proces. W każdej fazie procesu możemy skorzystać z pomocy prawnika wnosząc wtedy opłatę za reprezentacje na sprawie która jest niższa gdyż pozew pisaliśmy sami wnosząc stosowną opłatę. W pkt.3 petitum pozwu przewidziana jest taka forma działania.

PROJEKT POZWU

biorąc udział w eksperymencie tworzenia pozwu podziel się swoimi doświadczeniami.

DANE DO POZWU

Co należy zawrzeć w pozwie opisują Art.126, 127 i 187 Kodeksu postępowania cywilnego, zamieszczone w prawej kolumnie. Prezentowany tekst pozwu stanowi kręgosłup - esencje i ma pewne braki formalne jak np. brak KRS i NIP Banku i powinien być uzupełniony tak jak pozew o unieważnienie kredytu podany w linku na dole prawej kolumny. Przykładowo można podać kwoty już poniesione razem z ubezpieczeniami oraz przyszłe przewidywane łącznie z ostatnią ratą tzw. rozliczeniową. Obrazują one wielkość obciążeń składających się na bezpodstawne wzbogacenie Banku i mogą spowodować określone reakcje sądu na korzyść powoda. Temat ten będzie poruszany w kolejnych odcinkach a treść pozwu będzie uzupełniana.MojeMiasto, data 2018r.

Do
Sądu Rejonowego
?? Wydział Cywilny
w Mojemiasto
ul.Sprawiedliwa 77

Powód: Jan Poszkodowany PESEL:123456789
Adres jak w umowie
Adres do korespondencji
jeżeli zmieniliśmy na inny niż w umowie

Pozwany: Bank MójBrzydul S.A.
w Miastobanku
ul.Jakaśtam 13


Wartość przedmiotu sporu: 16 542 złotych

POZEW O ZWROT NADPŁATY

Wnoszę w imieniu własnym o:
1) zasądzenie od pozwanego Bank MójBrzydul S.A. na rzecz powoda Jana Poszkodowanego kwoty 16 542 zł (słownie: szesnaście tysięcy pięćset czterdzieści dwa złote) z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu;
2) zasądzenie stosowania wysokości rat kapitałowych od 1.07.2018r zgodnie z obowiązującym prawem;
3) zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów procesu według norm przepisanych w tym opłaty od pozwu, kosztów podróży, utraconego zarobku a w wypadku konieczności powołania pełnomocnika; opłaty skarbowej od pełnomocnictwa, oraz kosztów zastępstwa procesowego. (zapis w wypadku działania samemu ale z możliwością powołania w trakcie procesu adwokata - uwaga autora))

UZASADNIENIE

Działając w imieniu własnym jako Kredytobiorca - konsument zawarłem umowę o kredyt hipoteczny Nr................. sporządzoną w dniu ............. z Bankiem MójBrzydul S.A. z siedziba w Warszawie, wnioskuję o zwrot nadpłaconych rat kapitałowych w wysokości 16.542zł za okres 66 miesięcy od dnia 1-01-2013r do dnia 30-06-2018r.

(1. Warunki umowy, pisma z informacją i decyzja kredytowa - uwaga autora)

W dniu 16.09.2008r na wniosek powoda została zawarta umowa z pozwanym bankiem przyznająca kredytobiorcy kwotę kredytu 163 395,00 PLN (§2.1) na zakup gotowego mieszkania (§2.3). Kwota kredytu miała być indeksowana do CHF zgodnie z kursem kupna waluty (§2.2) a okres kredytowania wynosi 432 miesięcy (§2.6). Ustawa Prawo bankowe do 29.07.2011r (art.69 ust.2 pkt.4) nie zawierała definicji pojęć kredyt indeksowany. Jej odpowiednikiem w prawie cywilnym jest kredyt waloryzowany.

Umowa nie wymieniała równowartości kwoty w CHF. Dopiero pismo pozwanego z dnia 24.09.2018r zawierało informacje że kwota kredytu 163 395,00 PLN stanowi równowartość kwoty 80 406,97 CHF. Kolejne pismo od pozwanego to Decyzja kredytowa dot. wniosku 3154/08/2008 z datą ważności decyzji: 2008-11-14.

Umowa zobowiązywała powoda do ubezpieczenia na życie w PZU na sumę nie niższą niż 163 395,00zł (§3) a kredytobiorcę do zawarcia ubezpieczenia grupowego nieruchomości od ognia i innych zdarzeń na kwotę nie niższą niż 321 190,00 zł oraz prawomocny wpis hipoteki na rzecz banku na kwotę 277 771,50zł (§5.1). Umowa określała oprocentowanie według zmiennej stopy procentowej 3.8900% w stosunku rocznym, co stanowi sumę stopy referencyjnej LIBOR 3M (CHF) w dniu sporządzenia umowy oraz marże 1.1000p.p. stałej w całym okresie kredytowania. (§6.1-3-5)

Powód zobowiązał się spłacić kwotę kredytu w CHF ustalaną w zł. polskich z zastosowaniem kursu sprzedaży CHF obowiązującego w dniu płatności rat, zgodnie z Tabelą Kursów Walut Obcych Banku Millenium S.A., w 432 ratach (§7.1). Kredyt spłacany będzie w 432 ratach miesięcznych, w tym jedna rata odsetkowa oraz 431 równych rat miesięcznych, które zawierają malejącą część odsetek oraz rosnącą część raty kapitałowej (§7.2). Ostatnia rata spłaty kredytu ma charakter wyrównujący (§7.6). Powód wyraził zgodę na wystawienie tytułu egzekucji do kwoty 326 790PLN (§10.1). Bank informuje że całkowity koszt kredytu na dzień zawarcia Umowy wynosi 170 141,36PLN(§12.) Bezspornym jest że przyznana kwota kredytu 163 395,00 PLN na okres 432 miesięcy tworzyła stałą ratę kapitałową w wysokości (163395 / 432) = 378,2291 PLN

Umowa była zawarta w oddziale Banku Mojemiasto a dowodem jest zapis na str. 5/6 umowy; Mojemiasto 16.WRZ.2008. Umowa była zawarta z pracownikami oddziału Banku w Mojemiasto pełniącymi funkcje pełnomocników, którzy poświadczając własnoręczność podpisu Kredytobiorcy umieścili pieczątki imienne pracowników na str.5/6 oraz 6/6 z pełnioną funkcją pełnomocników. Zawarcie umowy w oddziale Banku Mojemiasto przez pełnomocników Banku uprawnia do powództwa przed sądem wskazanym w art.33 k.p.c. Potwierdzenie w/w faktu dokumentem umowy uprawnia do stosowania także art.34 k.p.c. Powyższe uprawnia do powództwa przed Sądem Rejonowym w Mojemiasto.

(2. Wielkość spłaconych rat i kwota sporna)

Z otrzymanego od pozwanego zaświadczenia wynika że wysokość spłaconej raty kapitałowej w PLN wyniosła 68 226,19zł. (Dowód załącznik 4 str. 4/7). Z danych w/w zaświadczenia w wyniku obliczeń tj. sumowania rat ustalono że raty kapitałowe spłacone w okresie podlegającym przedawnieniu tj. od dn.2008-11-19 do dnia 2012-12-19 wyniosły kwotę w PLN 24 225,05zł. Kwota spłaconych rat kapitałowych w okresie spornym tj. od 2013-01-01 do 2018-06-30 stanowi różnicę tych dwóch wielkości i wynosi 68226,19zł – 24225,05zł = 44 001,14zł. Okres sporny wynosi 5,5 roku co tworzy (5,5 x 12) 66 miesięcy a średnia rata wynosi (44001,14 : 66) 666,68zł. Faktyczne średnie roczne raty w okresie spornym wahały się od 571 do 753 PLN, co stanowiło od 151% do 175% raty kapitałowej stałej wynoszącej 378,2291PLN. Pominięto tu kwoty ubezpieczeń wynoszące 75zł/m-c x 432m-c = 29 808zł i ostatnią ratę wyrównawczą około 9180zł.

Tak wysoki procent odsetek budził uzasadnione wątpliwości zwłaszcza że Art.359 § 21 kc ograniczał odsetki do dwukrotności odsetek ustawowych (odsetki maksymalne). Od 5 marca 2015r, stopa referencyjna NBP wynosi 1,5% a po dodaniu 3,5 p.p. (Art.359 §2kc.) daje to wysokość odsetek ustawowych 5%. Stąd maksymalna wysokość odsetek dla rat kapitałowo-odsetkowych może wynosić tylko 10%, a stąd ustalona stała rata kapitałowa może wynosić 378,2291+37,8229 tj. kwotę 416,05 PLN. Kwota ta pomnożona przez okres sporny 66 miesięcy daje (416,05 x 66) daje kwotę 27 459,30 PLN faktycznie należnych spłat za okres sporny. Tak więc kwota sporna stanowi różnicę kwoty spłaconej w okresie spornym 44 001,14 PLN i kwoty należnej 27 459,30 PLN tj. 44 001,14 – 27 459,30=16 541,84 po zaokrągleniu 16542PLN

(3. Zarzuty ogólno prawne)

Mechanizm przeliczania kwoty wypłaconej powodom w złotych na franki szwajcarskie oraz przeliczania tychże franków na złote polskie celem ustalenia wysokości rat w złotych polskich – kształtują prawa banku i obowiązki powodów w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając interesy powodów jako konsumentów. Przeliczanie złotówek na franki szwajcarskie i odwrotnie oparte na kursach wynikających z tabel kursowych pozwanego banku spowodował że bank uzyskal wyłącznie prawo do określania kursu CHF dla potrzeb rozliczeń z powodami. W umowie nie zawarto żadnych postanowień dotyczących zasad ustalania kursu CHF w tych tabelach. Powoduje to, że miernik pozwalający ustalić ostatecznie i wiążąco wysokość zobowiązania powodów nie ma charakteru obiektywnego, a został on uzależniony od jednostronnej i arbitralnej decyzji pozwanego banku. Dobitnie pokazuje to rozkład rat w 2017r w którym spłaty rat kapitałowo-odsetkowych były rozłożone na 18 rat z czego na grudzień przypadły trzy raty każda po innym kursie CHF. W opisanym stanie faktycznym sprawy oznacza to, że o ile w łączącej strony umowie w dalszym ciągu pozostaje w mocy klazula indeksacyjno-waloryzacyjna, to jednak brak jest miernika, który pozwalałby na jej stosowanie.

Jedynym miernikiem ograniczenia wysokości tych rat kapitałowo-odsetkowych jest przywołany przepis Art.359 § 21kc. ograniczający je do dwukrotności wysokości odsetek ustawowych. Od 5 marca 2015 r., stopa referencyjna NBP wynosi 1,5% a po dodaniu 3,5 p.p. (Art.359 §2kc.) daje to wysokość odsetek ustawowych 5%. Stąd maksymalna wysokość odsetek dla rat kapitałowo-odsetkowych może wynosić tylko 10% a nie jak stosowane przez pozwanego wartości zawarte między 51% a 75%

Stosowany przez Bank Millenium system indeksowania przyznanego kredytu w PLN do CHF jako system naruszający w tym okresie co najmniej dwie ustawy został krytycznie oceniony przez Sąd Okręgowy w Warszawie – XVII Wydział Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów orzeczeniem nr 3178 wobec Banku Millennium SA w Warszawie, o wpisaniu do rejestru klauzul niedozwolonych UOKiK klauzuli: „Kredyt jest indeksowany do CHF/USD/EUR, po przeliczeniu wypłaconej kwoty zgodnie z kursem kupna CHF/USD/EUR według Tabeli Kursów Walut Obcych obowiązującej w Banku Millennium w dniu uruchomienia kredytu lub transzy.” Wyrok o syg.akt XVII AmC 426/09 wydał SO OKiK w Wa-wie, dnia 14.XII.2010r

Pozwany zatem pobierając z konta powoda nadmierne raty kapitałowo-odsetkowe dokonywał bezprawnych czynności określonych w art.58 kc. Stąd uprawnione jest żądanie w oparciu o Art.190 kpc aby wszystkie następne raty kapitałowo odsetkowe nie objęte przedmiotowym pozwem tj. po dniu 1.07.2018r były zgodne z ustaleniami wynikającymi z treści Art.359 § 21kc, co zapobiegnie kolejnym roszczeniom i pozwom, a powstała w czasie procesu nadpłata od 1-07-2018r zostanie niezwłocznie zwrócona.

Podana kwota w petitum pozwu wynosząca 16 542 zł stanowi nadwyżkę nad pobranymi przez pozwanego ratami kapitałowymi w PLN i nazwana jest nadpłatą. Nadpłata została ustalona w oparciu o ratę średnią kapitałową wynoszącą 666,68zł. Jeżeli jej wysokość pod względem przyjętej metody lub rachunkowo-obliczeniowa jest zdaniem pozwanego błędnie ustalona wnioskuje o przedstawienie metody i obliczeń przez pozwanego, a w wypadku rażących różnic powołanie biegłego do ustalenia właściwej kwoty nadpłaty będącej przedmiotem pozwu za okres od 2013-01-01 do 2018-06-30.

Ze względu na powyższe powództwo jest konieczne i uzasadnione, zwłaszcza że wszystkie próby wezwania do ugody (vide zał. 5 i 6) zakończyły się niepowodzeniem.


Załączniki:
1. umowa - 6 stron
2. informacja o kredycie w CHF - 1 strona
3. decyzja kredytowa - 2 strony
4. zaświadczenie o wysokosci spłat odsetek z załącznikiem -7stron
5. wezwanie do ugody – 2 strony + potwiedzenie odbioru
6. wezwanie przedsądowe -1strona + potwierdzenie odbioru
7. odpis pozwu i załączników
8. dowód wniesienia opłaty sądowej 828 zł

 

Jan Poszkodowany

 

 CO DALEJ

Składamy pozew osobiście w biurze podawczym sądu w dwóch egzemplarzach z załącznikami, jeden dla sądu drugi dla banku. Na trzecim egzemplarzu uzyskujemy potwierdzenie złożenia pozwu w formie pieczątki z datą. Jeżeli nie potrafimy na podstawie zapisu umowy udowodnić że proces może odbyć się w sądzie właściwym dla naszego miejsca zamieszkania musimy zmienić adres sądu na właściwy dla siedziby banku i pozew wysłać pocztą za pokwitowaniem zwrotnym (żółty druczek dostępny na poczcie). Następnie oczekujemy od Banku wezwania do wpłaty na jego konto 5% od kwoty spornej tj. 828zł. Dalszy opis działań jak zmniejszyć koszty, ustanowić pełnomocnika, rozszerzyć pozew, w następnych odcinkach.

Pozew nie obejmuje nadużywania przez Bank pozycji dominującej zmuszającej kredytobiorcę do ponoszenia nadmiernych kosztów (art.3851 kc) dwóch ubezpieczeń na życie i nieruchomości (UNWW) wynoszących 18% wartości kredytu, gdyż roszczenia z tego tytułu jako bardziej skomplikowane i nie uwzględnione w nowych przepisach zostaną później włączone do pozwu na podstawie art.193 kpc, lub zostaną objęte osobnym pozwem po uzyskaniu stosownej opinii od UOKIK. Każda umowa ma inne uwarunkowania i kwoty stąd niniejszy pozew należy traktować jako orientacyjny wskazujący jedynie jak uzyskać zwrot nadpłaconych rat w oparciu o Art.359 § 21 kc.


Ciąg dalszy to:   Koszty
Korzystając z pomocy Teleprawa

wzbogacasz treść tej witryny gdyż każda sprawa ma inne uwarunkowania  

Nawet korzystając z usług radcy lub adwokata, TelePrawo mające pewne doświadczenie może być konsultantem w sprawie nawet bezpłatnie, jednak pod warunkiem prawa do publikacji treści sprawy, jej ciekawszych fragmentów, kluczowych pism np. pozwu, odpowiedzi banku, wyroku, bez danych strony poszkodowanej.

TelePrawo udziela e-mailem odpowiedzi na pytania związane z tego typu problemami.
Zasady udzielania pomocy podano na stronie   O NAS | KONTAKT | POMOC
Tekst zamieszczono dnia 10.10.2018r, ostatnie uaktualnienie wykonano w tym samym dniu.