Każda praca jest możliwa do wykonania, jeśli podzielić ją na małe odcinki.
Lincoln, Abraham

teleprawo.net

teleprawo@teleprawo.net   tel:523420155

O NAS | KONTAKT | POMOC

listopad 2018r

Prezentowane na stronie petitum pozwu może znaleźć zastosowanie w indywidualnym pozwie osób po zakończeniu pozwu zbiorowego w celu zwrotu nadpłaty za okres całych 10-lat, oraz wprowadzenie stosownych zmian w umowie będących odbiciem wyroku także w zakresie zawyżonych rat UNWW.

WEZWANIE PRZEDSĄDOWE

biorąc udział w eksperymencie z Bankiem podziel się swoimi uwagami i doświadczeniem.

PROCEDURY SĄDOWE

Umowa o mediację jest dobrowolna (Art.1831 kpc). Istnieje jeszcze inna prostsza forma ugody tzw. postępowanie pojednawcze - próba ugodowa. Przed wniesieniem pozwu można wystąpić do sądu o zawezwanie do próby ugodowej (Art.185 kpc.) W pozwie należy jednak zamieścić; informację, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, a w przypadku gdy takich prób nie podjęto, wyjaśnienie przyczyn ich niepodjęcia. (Art.187 § 1.3 kpc.). Stąd wniosek że nie mając sensownego usprawiedliwienia wyjaśnienia przyczyn braku podjęcia negocjacji, musimy o nie wystąpić do Banku. Strona pozwana tj. Bank nie ma obowiązku odpowiedzi na nasze pytania lub żądania jak np. dostarczenie danych o UNWW. W wypadku milczenia lub niedostarczenia danych mamy prawo w tzw. "petitum" pozwu zamieścić wniosek o dostarczenie tych dokumentów przez Bank a także dostarczenia tych dokumentów od ubezpieczycieli wymienionych w umowie kredytu.
W wypadku braku dostarczenia żądanych dokumentów mamy prawo sądzić że Bank pragnie utrudnić nam działanie lub coś ukryć, stąd w "petitum" pozwu umieszczamy żądania zgodnie z Art.187 § 2. 3) i 4) kpc o treści;
polecenie stronie pozwanej dostarczenie dokumentów obu omów UNWW z rozliczeniem wpłat a w wypadku ich braku lub wątpliwości w rozliczeniu zażądanie tych dokumentów od obu ubezpieczycieli z rozliczeniem wykonanych wpłat.


WEZWANIE PRZED SĄDOWEJan Poszkodowany
Adres jak w umowie


Adres do korespondencji
jeżeli zmieniliśmy na inny niż w umowie

Bank MójBrzydul S.A.
Odział Mojemiasto

WEZWANIE PRZEDSĄDOWE

Działając w imieniu własnym wzywam ostatecznie do zwrotu nadpłaconych rat w wysokości 23 014zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące czternaście złotych) na którą składa się;
1a) 18042zł tytułem nadpłaconych 72 rat kapitałowo-odsetkowych od dnia 1.01.2013 do dnia 31.12.2018r za okres 6-lat
1b) oraz 4972zł tytułem wpłaconych 72 rat ubezpieczenia UNWW od dnia 1.01.2013r do dnia 31.12.2018r za okres 6-lat, każda w wysokości 69,06 zł jak na ostatnich fakturach, pomimo że w decyzji kredytowej jest 32,68 + 24,00 = 56,68zł

Powyższe kwoty mogą ulec Waszej drobnej korekcie z uwagi że nie znam wysokości ostatniej raty kapitałowo-odsetkowej za m-c grudzień 2018r oraz nie otrzymałem umów UNWW z rozliczeniem rat o co wnosiłem pismem pokwitowanym 16.10.2018r . Wymienioną kwotę należy wpłacić na moje konto w Waszym banku z zaznaczeniem zwrot nadpłaty rat kapitałowo odsetkowych oraz rat UNWW co zwalnia ją od opodatkowania i upoważnia do pominięcia tej kwoty w moim zeznaniu PIT w roku jej zwrotu.

Podjęta próba poza sądowego rozwiązania sporu pismami z dnia 17.08 i 03.10.2018r proponującymi w drodze ugody zwrot nadpłaconych rat zakończyła się niepowodzeniem stąd przedmiotowe wezwanie. Niniejsze wezwanie jest ostateczne a w/w kwota powinna być uregulowana w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania na moje konto w Waszym Banku. W przypadku nieuregulowania należności we wskazanym terminie sprawa zostanie skierowana na drogę postępowania sądowego.


Jan Poszkodowany


PETITUM POZWU

Oddział Banku w lipcu wydał kredytobiorcy od ręki historie kredytu gdyż ta znajdowała się w jego systemie komputerowym. W sierpniu kredytobiorca po dokonaniu analizy 432 rat kredytu złożył wniosek o zmianę warunków umowy. Po 10 dniach otrzymał odpowiedź że może przewalutować kredyt po kursie np. NBP a oprocentowanie wyniesie stałą marżę oraz stopę WIBOR3M. Przyjmując wartość długu po 123 ratach w dn. 2018-12-31 w kwocie 60494CHF x 3.753zł (kurs 7.11.2018r) do spłaty otrzymamy 227033zł/309rat=734,73zł + odsetki wg. WIBOR3M = 1,72% w skali rocznej od kwoty 227033zł wynoszące 3904zł. Raty w pierwszym roku wyniosą 734,73zł + 3904/12 = 1060,06zł + marża której Bank nie podaje w piśmie. Bank w swoim piśmie informuje o tym zabiegu, o ile będzie korzystniejszy dla odbiorcy a tymczasem aktualna rata wynosi około 750zł. Do obu rat należy doliczyć raty UNWW tj. 69zł. Bank proponując te rozwiązanie doskonale wiedział że jest ono niekorzystne. Poniżej petitum pozwu bez nagłówka z adresami.


Wartość przedmiotu sporu 23 014zł
POZEW O ZWROT NADPŁATY
Działając w imieniu własnym wnoszę o:
1) zasądzenie od pozwanej na rzecz powoda Jana Poszkodowanego kwoty 23 014zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące czternaście złotych) na którą składa się;
      1a) 18042zł tytułem nadpłaconych rat kapitałowo-odsetkowych od dnia 1.01.2013 do dnia 31.12.2018r wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od całej kwoty i od dnia wniesienia pozwu;
      1b) oraz 4972zł tytułem wpłaconych 72 rat ubezpieczenia UNWW od dnia 1.01.2013r do dnia 31.12.2018r tj. za okres 6-lat, każda w wysokości 69,06 zł, wraz z odsetkami jak wyżej;
2) polecenie pozwanej dostarczenie dokumentów obu omów UNWW z rozliczeniem wpłat a w wypadku ich braku lub wątpliwości w rozliczeniu zażądanie tych dokumentów od PZU;
3) polecenie pozwanej dostarczenie stanu zadłużenia na koniec 2018r z wszystkimi składnikami w PLN tak jakby powód miał spłacić zadłużenie jednorazowo gotówką.
4) dopuszczenie jako dowodu poglądu Prezesa UOKiK o wydanie którego powód wystąpi niezwłocznie po otrzymaniu odpowiedzi na pozew i sygnatury sprawy od Sądu.
5) polecenie wprowadzenia do umowy zmian spowodowanych zmianą przepisów i wyrokiem.
6) zasądzenie od pozwanej na rzecz powoda zwrotu kosztów procesu według norm przepisanych, w tym opłaty od pozwu, kosztów podróży, utraconego zarobku a w wypadku konieczności powołania pełnomocnika; opłaty skarbowej od pełnomocnictwa, oraz kosztów zastępstwa procesowego.
Właściwość tutejszego Sądu ustalono według art.33kpc i art.34 kpc z racji zapisów w umowie oraz pisma Banku wg. którego dokumentacja np. UNWW znajduje się w oddziale Banku.
Podjęto dwie próby ugodowego rozwiązania w dniach 17.08.2018 oraz 03.10.2018r otrzymując tylko jedną odpowiedź która nie stanowiła korzystnego rozwiązania dla powoda stąd pkt.3) petitum

CO DALEJ

Do ostatecznej wersji pozwu muszą być wprowadzone pewne drobne zmiany z uwagi na opisane ostatnie nowe zdarzenia oraz ewentualny brak dostarczenia umów UNWW. Tak więc dopiero 1 grudnia 2018r lub nieco później zostanie opublikowana treść pozwu. Nowością jest zwrócenie się do Prezesa UOKiK o wydanie poglądu który na pewno pomoże Sądowi w formułowaniu pytań adresowanych do Banku.

SO Łódź oddalił w dniu 19.X.2018r pozew grupowy 1720 frankowiczów przeciwko mBankowi, twierdząc że powinni składać indywidualne pozwy, szczegóły  www.prawo.pl/biznes  lub  www.radiomaryja.pl

Ciąg dalszy to:   Pozew o nadpłatę
Korzystając z pomocy Teleprawa

wzbogacasz treść tej witryny gdyż każda sprawa ma inne uwarunkowania  

Nawet korzystając z usług radcy lub adwokata, TelePrawo mające pewne doświadczenie może być konsultantem w sprawie nawet bezpłatnie, jednak pod warunkiem prawa do publikacji treści sprawy, jej ciekawszych fragmentów, kluczowych pism np. pozwu, odpowiedzi banku, wyroku, bez danych strony poszkodowanej.

TelePrawo udziela e-mailem odpowiedzi na pytania związane z tego typu problemami.
Zasady udzielania pomocy podano na stronie   O NAS | KONTAKT | POMOC
Tekst zamieszczono dnia 20.11.2018r, ostatnie uaktualnienie wykonano w tym samym dniu.