Każda praca jest możliwa do wykonania, jeśli podzielić ją na małe odcinki.
Lincoln, Abraham

teleprawo.net

teleprawo@teleprawo.net   tel:523420155

O NAS | KONTAKT | POMOC

grudzień 2019r
Problem zmniejszenia ilości rat indeksowanych do CHF w świetle ostatnich orzeczeń sądów krajowych oraz TSUE sprowadza się do uznania zawartej umowy za nieważną i do wzajemnego rozliczenia stron. Sąd musi tyko aprobować przedstawioną mu metodę obliczeń z ewentualna korektą. Jednak zawsze będzie to skutkować zmniejszeniem ilości rat a koszty poniesie strona przegrywająca.   Słowo indeks ma kilka znaczeń, w rachunkowości oznacza; wskaźnik, przelicznik.

JAK MOŻNA ZMNIEJSZYĆ ILOŚĆ RAT indeksowanych do CHF

postaram się odpowiedzieć w kolejnych artykułach zapraszając chętnych do uczestnictwa w eksperymencie.

NIEWAŻNOŚĆ UMOWY

Prezydent wprowadzając 6-letni okres przedawnienia od dnia 9 lipca 2018r w miejsce poprzedniego 10-letniego (art.118 kc) skrócił czas roszczeń po upływie czasu trwania umowy. Tak więc w czasie trwania umowy, a nawet do sześciu lat po jej zakończeniu, można kwestionować jej wady usuwając z niej abuzywne tj. niezgodne z prawem zapisy co podważa skutki realizacji wadliwej umowy. Doprowadza to do nieważności umowy i dokonania wzajemnego rozliczenia stron, którego nie można nazwać roszczeniem tj. zwrotem określonej kwoty stanowiącej rekompensatę wyrządzonej szkody, co wynika z podanego poniżej przykładu rozliczeń. Oczywiście że Bank może nazywać rozliczenie roszczeniem, mającym nawet okres trzyletni jak dla umów abonenckich płatnych okresowo za prąd, gaz, media, uważając że raty starsze niż trzyletnie są poza sporem jako przedawnione. Jednak nawet w wypadku uznania przez sąd tych racji uzyskamy zmniejszenie należności mając prawo dochodzenie reszty w drodze apelacji. Przykład poniżej.

Lp Opis zdarzeń, rat, kwot spornych, rozliczenia Data zdarzenia Źródło
0 Data zawarcia umowy o kredyt 163.395,00PLN 2008-09-16 Dow.0
1 Data uruchomienia kredytu 163.395,00PLN=80.406,97CHF 2008-09-19 Dow.1
2 Raty 186,12CHF, ogółem 432, spłacono w PLN rat 123 do 2018-12-31  
  Odsetkowe: 25.926,26 PLN do 2018-12-31 Zał.10
  Kapitałowe: 72.715,09 PLN do 2018-12-31 Zał.11
  Razem spłacono rat za 98.641,35 PLN do 2018-12-31  
3 Proponowane rozliczenie od 2008-09-16 do 2018-12-31  
  163.395,00 - 98.641,35 = 64.735,65,80 PLN dla Banku od Powoda
Kwota ta będzie zmniejszana o wpłacone raty w 2019r, poz.4 i
następne do czasu uzyskania prawomocnego wyroku.
   
4 Raty spłacone w czasie procesu = 10.500,00 PLN od 2019-01-01 do 2019-12-31  
5 Zwrot wszystkich kosztów kredytu z umowy    
  1633,95+400+400=2.433,95 PLN    

ANALIZA KORZYŚCI

Zakładając w opisanym wypadku niekorzystne rozstrzygnięcie że okres 6-letni przedawnienia dotyczy spłaconych rat, stracimy kwotę rat za okres 4-ech lat od zawarcia umowy do 2012-12-31. Stracona kwota tych przedawnionych rat wynosi w tym wypadku 39.340,81PLN. Kwota ta dla Banku stanowi ekwiwalent za udzielony kredyt przez okres około 10-11 lat do dnia złożenia pozwu. Jednak panuje pogląd że okres 6-letni rozpoczyna bieg po zakończeniu umowy a kwestionowanie umowy jako nieważnej nie jest roszczeniem. Wzajemne rozliczenia stron są skutkiem nieważności umowy.
Kwota 80.406,97CHF/432 raty tworzy ratę 186,12CHF. Po 4-ech latach 186,12CHF x 48 = 8.933,76CHF. Do spłaty pozostaje różnica 71.473,32CHF która na koniec roku 2012 przy kursie 3,5322zł/CHF wynosiła 71473,32 x 3,5322 = 254.457,67PLN. Do tego dochodzą raty odsetkowe oraz ubezpieczenie roczne 69zł x 12 = 828zł co po 30 latach tworzy kwotę 24.840zł. Rezygnacja z kwoty 39.340,81PLN przedawnionych spłaconych rat i zmniejszenie kwoty kredytu o wpłacone raty sporne jako nie objęte przedawnieniem i wynoszące 58.447,19PLN co zmniejsza spłatę kredytu do 104.947,80PLN jest korzystnym rozwiązaniem, zmniejszającym spłaty co najmniej o 150.000 PLN. Kwota 104.947,80PLN co roku będzie ulegała zmniejszeniu o przeszło 10.000PLN. Proces z apelacjami Banku może trwać 3 - 4 lata co zredukuje tą kwotę do 64.000zł, którą uzyskamy w postaci kredytu na okres 5-6 lat w PLN na jasnych przejrzystych warunkach bez indeksacji powodującej wzrost kwoty spłacanego kredytu.


Ciąg dalszy :   2.TAKTYKA - styczeń 2020r. Korzystając z pomocy Teleprawa

wzbogacasz treść tej witryny gdyż każda sprawa ma inne uwarunkowania  

Nawet korzystając z usług radcy lub adwokata, TelePrawo mające pewne doświadczenie może być konsultantem w sprawie nawet bezpłatnie, jednak pod warunkiem prawa do publikacji treści sprawy, jej ciekawszych fragmentów, kluczowych pism np. pozwu, odpowiedzi banku, wyroku, bez danych strony poszkodowanej.

TelePrawo udziela e-mailem odpowiedzi na pytania związane z tego typu problemami.
Zasady udzielania pomocy podano na stronie   O NAS | KONTAKT | POMOC
Tekst zamieszczono dnia 22.12.2019r, ostatnią aktualizacje wykonano 6.06.2020r.