Każda praca jest możliwa do wykonania, jeśli podzielić ją na małe odcinki.
Lincoln, Abraham

teleprawo.net

teleprawo@teleprawo.net   tel:523420155

O NAS | KONTAKT | POMOC

listopad 2018r

Gdyby Banki chciały negocjować swoje kredyty, byłoby to oznaką ich słabości. Nie należy liczyć że otrzymamy pozytywną odpowiedź. Można liczyć tylko na niekorzystne przewalutowanie kredytu, stwierdzenie że od rozwiązywania sporów są Sądy, lub na milczenie aby nie ułatwiać powodowi wnoszenie roszczeń.

REAKCJA BANKU

biorąc udział w eksperymencie korespondencji z Bankiem podziel się swoimi uwagami i doświadczeniem.

PROCEDURY SĄDOWE

Umowa o mediację jest dobrowolna (Art.1831 kpc). Istnieje jeszcze inna prostsza forma ugody tzw. postępowanie pojednawcze - próba ugodowa. Przed wniesieniem pozwu można wystąpić do sądu o zawezwanie do próby ugodowej (Art.185 kpc.) W pozwie należy jednak zamieścić; informację, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, a w przypadku gdy takich prób nie podjęto, wyjaśnienie przyczyn ich niepodjęcia. (Art.187 § 1.3 kpc.). Stąd wniosek że nie mając sensownego usprawiedliwienia wyjaśnienia przyczyn braku podjęcia negocjacji, musimy o nie wystąpić do Banku. Strona pozwana tj. Bank nie ma obowiązku odpowiedzi na nasze pytania lub żądania jak np. dostarczenie danych o UNWW. W wypadku milczenia lub niedostarczenia danych mamy prawo w tzw. "petitum" pozwu zamieścić wniosek o dostarczenie tych dokumentów przez Bank a także dostarczenia tych dokumentów od ubezpieczycieli wymienionych w umowie kredytu.
W wypadku braku dostarczenia żądanych dokumentów mamy prawo sądzić że Bank pragnie utrudnić nam działanie lub coś ukryć, stąd w "petitum" pozwu umieszczamy żądania zgodnie z Art.187 § 2. 3) i 4) kpc o treści;
polecenie stronie pozwanej dostarczenie dokumentów obu omów UNWW z rozliczeniem wpłat a w wypadku ich braku lub wątpliwości w rozliczeniu zażądanie tych dokumentów od obu ubezpieczycieli z rozliczeniem wykonanych wpłat.

ODPOWIEDZI BANKU

Oddział Banku w lipcu wydał kredytobiorcy od ręki historie kredytu gdyż ta znajdowała się w jego systemie komputerowym. W sierpniu kredytobiorca po dokonaniu analizy 432 rat kredytu złożył wniosek o zmianę warunków umowy. Po 10 dniach otrzymał odpowiedź że może przewalutować kredyt po kursie np. NBP a oprocentowanie wyniesie stałą marżę oraz stopę WIBOR3M. Przyjmując wartość długu po 123 ratach w dn. 2018-12-31 w kwocie 60494CHF x 3.753zł (kurs 7.11.2018r) do spłaty otrzymamy 227033zł/309rat=734,73zł + odsetki wg. WIBOR3M = 1,72% w skali rocznej od kwoty 227033zł wynoszące 3904zł. Raty w pierwszym roku wyniosą 734,73zł + 3904/12 = 1060,06zł + marża której Bank nie podaje w piśmie. Bank w swoim piśmie informuje o tym zabiegu, o ile będzie korzystniejszy dla odbiorcy a tymczasem aktualna rata wynosi około 750zł. Do obu rat należy doliczyć raty UNWW tj. 69zł. Bank proponując te rozwiązanie doskonale wiedział że jest ono niekorzystne.

W tej sytuacji Kredytobiorca złożył wezwanie do ugody żądając zwrotu nadpłaconych rat kapitałowych, a w kolejnym piśmie prosił o kserokopie umów UNWW gdyż miał do nich zastrzeżenia. Pierwsze wezwanie pozostało bez odpowiedzi a na drugie otrzymano odpowiedź 5 listopada 2018r odsyłającą do oddziału w miejscu podpisania kredytu, gdzie za 30zł wydany zostanie dokument. Jednak są trudności z odnalezieniem tego dokumenty w archiwum oddziału. Pozytywnym elementem tego zdarzenia jest fakt że akta kredytobiorcy są w oddziale co przesądza o właściwości Sądu.
W tym stanie rzeczy można wysłać wezwanie ostateczne, a w grudniu złożyć pozew w miejscu wykonania umowy i przechowywania dokumentów UNWW tj. w miejscu oddziału Banku oraz zamieszkania Kredytobiorcy. Bank widocznie uważa że jego pierwsza odpowiedź o przewalutowaniu kredytu jest wystarczająca a dalsze milczenie stanowi podtrzymanie tego stanowiska. Takie zachowanie Banku broniącego swego interesu jest zrozumiałe i zgodne z prawem.

CO DALEJ

Do ostatecznej wersji pozwu muszą być wprowadzone pewne drobne zmiany z uwagi na opisane ostatnie nowe zdarzenia oraz ewentualny brak dostarczenia umów UNWW. Tak więc 20 listopada 2018r oprócz ostatecznego wezwania Banku do zwrotu nadpłaty możliwe jest opublikowanie jedynie "petitum" pozwu z żądaniami Kredytobiorcy.

Ciąg dalszy to:   Wezwanie przedsądowe i petitum pozwu
Korzystając z pomocy Teleprawa

wzbogacasz treść tej witryny gdyż każda sprawa ma inne uwarunkowania  

Nawet korzystając z usług radcy lub adwokata, TelePrawo mające pewne doświadczenie może być konsultantem w sprawie nawet bezpłatnie, jednak pod warunkiem prawa do publikacji treści sprawy, jej ciekawszych fragmentów, kluczowych pism np. pozwu, odpowiedzi banku, wyroku, bez danych strony poszkodowanej.

TelePrawo udziela e-mailem odpowiedzi na pytania związane z tego typu problemami.
Zasady udzielania pomocy podano na stronie   O NAS | KONTAKT | POMOC
Tekst zamieszczono dnia 10.11.2018r, ostatnie uaktualnienie wykonano w tym samym dniu.