Każda praca jest możliwa do wykonania, jeśli podzielić ją na małe odcinki.
Lincoln, Abraham

teleprawo.net

teleprawo@teleprawo.net   tel:523420155

O NAS | KONTAKT | POMOC

styczeń 2020r

Taktyka to sposób, metoda postępowania mająca doprowadzić do osiągnięcia zamierzonego celu, działanie według obmyślonego planu.

TAKTYKA CEL I ZADANIA

to na pewno zapłacić mniej, jednak musimy przedstawić jakieś propozycje, a dopiero potem będziemy je uzasadniać.

OKREŚLENIE CELU

Nie możemy żądać zmniejszenia rat proponując inną metodę niż indeksacja lub żądać zmniejszenia rat uważając je za zbyt duże. Raty wynikają z indeksacji a indeksacji nie można zastąpić inną metodą bardziej dla nas dogodną. Można tylko atakować samą indeksację żądając jej zmniejszenia np. do ustalenia stałego kursu CHF na poziomie ceny kupna w dniu udzielenia kredytu, lub pozostawienie zmiennego kursu CHF ale na poziomie kupna CHF co wyeliminuje "spread" i stworzy nadpłatę do zwrotu. Można żądać usunięcia z umowy indeksacji jako czynności abuzywnej co prowadzi do niemożliwości kontynuacji umowy i wzajemnego rozliczenia stron. Wtedy Bank zwraca nam kwotę wpłaconych rat ale my musimy zwrócić bankowi całą kwotę kredytu a to wymaga zaciągnięcia nowego kredytu w PLN na kwotę niższą niż poprzedni kredyt o zwróconą nam kwotę spłaconych rat.

Analiza dotychczasowych wyroków wskazuje że wszyscy żądający zmniejszenia rat w różny sposób najczęściej przez likwidacje "spreadu" przegrywali sprawy. Wygrywali jedynie nieliczni, którzy umiejętnie potrafili wykazać że indeksacja do CHF stanowi nadużycie prawa jest więc abuzywna od łacińskiego słowa "abusus" oznaczającego nadużycie lub czynność niedozwoloną. Zapis takiego warunku w umowie nazywany jest krótko klauzulą abuzywną, od łacińskiego słowa "clausula" oznaczającego tutaj warunek w umowie. Mowa tu o warunku niedozwolonym którym jest indeksacja. Usunięcie z umowy warunku indeksacji powoduje niemożność wykonania przeliczeń wysokości rat a więc realizacji umowy, która staje się nieważna i następuje rozliczenie stron. Po rozliczeniu strony mogą ewentualnie zawrzeć nową umowę na zupełnie innych warunkach, w dogodnej dla konsumenta walucie, jeżeli oczywiście obie strony wyrażą na to zgodę. Tu musimy pamiętać że zgodnie z Art. 221 KC przysługuje nam status konsumenta a stąd szereg praw zawartych w ustawie o kredycie konsumenckim.

Pierwszą czynnością będzie uzyskanie historii naszego kredytu, czemu służy wzór wniosku o wydanie zaświadczenia, złożony w najbliższym oddziale naszego banku. Na drugim egzemplarzu tego wniosku uzyskujemy poświadczenie o przyjęciu naszego wniosku. Bank zobowiązany jest do wydania tych dokumentów na podstawie przepisu Art.37.1 ustawy o kredycie konsumenckim, a także stosownego zapisu w regulaminie banku. Przy okazji żądajcie aktualnego regulamin banku także w formie elektronicznej z datą od kiedy obowiązuje, ponieważ Wasz regulamin mógł stracić aktualność z racji zmian prawnych. Zażądajcie także kopii umowy ubezpieczeń i wysokości rocznych składek, oraz wyraźcie zgodę na pobranie z Waszego konta wymaganej za to opłaty około 30zł.


UZYSKANIE ZAŚWIADCZENIA Z BANKUJan Poszkodowany
Adres jak w umowie + e-mail


Adres do korespondencji
jeżeli zmieniliśmy na inny niż w umowie

Bank MójBrzydul S.A.
Odział Mojemiasto

Wniosek o wydanie historii kredytu i innych dokumentów ... tu Wasz numer umowy

Uprzejmie proszę o wydanie zaświadczenia o wysokości spłat odsetek od kredytu hipotecznego oraz załącznika do zaświadczenia o wysokości spłat odsetek od kredytu hipotecznego dokonanego w terminie od dnia zawarcia umowy do chwili obecnej.

Proszę o wydanie aktualnego regulaminu oraz kopii umów o ubezpieczeniu z wysokością rocznie pobranych składek, także w formie elektronicznej na mój adres e-mail. Jednocześnie wyrażam zgodę na pobranie z mojego konta należnej z tego tytułu opłaty.


Jan Poszkodowany


Bank taki wydruk historii kredytu wykonuje natychmiast gdyż ma go w systemie. Na uzyskanie wydruku umów ubezpieczeń będziemy musieli poczekać, stąd ważnym jest uzyskanie na kopii wniosku potwierdzenie jego złożenia gdyż będzie on dowodem naszych starań lub dowodem odmowy jeżeli otrzymanie wydruku stanie się nie możliwe. Odmowa wydania wydruku może sygnalizować pewne nieprawidłowości, które mogą stać się podstawą do żądania zwrotu kwot ubezpieczenia. Należy skompletować wszystkie załączniki jakie są wymienione w umowie, gdyż niektórych mogliśmy nie otrzymać lub je zgubiliśmy a także niektóre mogły zostać zmienione np. z nowej wersji regulaminu mogła zostać usunięta indeksacja co stanowi dowód że bank został zmuszony prawem do jej usunięcia z regulaminu a to stanowi dowód że indeksacja stała się warunkiem niedozwolonym, co może być przydatne w czasie tworzenia pozwu, o czym będzie dalej.


CO DALEJ

Po wizycie w banku i uzyskaniu zaświadczenia o wysokości naszych spłat przystąpimy do ich analizy sumując wysokość spłaconych rat kapitałowych w PLN oraz spłaconych rat odsetkowych w PLN i wpisując je do przygotowanej tabelki. Raty sumaryczne to suma rat kapitałowych i odsetkowych. Następnie zajmiemy się ustalaniem rozliczenia i kwoty jaką będziemy musieli zwrócić bankowi. Ostatnią czynnością będzie analiza ile zyskamy na tej operacji.


Ciąg dalszy to:   3. STRATEGIA - luty 2020r.Korzystając z pomocy Teleprawa

wzbogacasz treść tej witryny gdyż każda sprawa ma inne uwarunkowania  

Nawet korzystając z usług radcy lub adwokata, TelePrawo mające pewne doświadczenie może być konsultantem w sprawie nawet bezpłatnie, jednak pod warunkiem prawa do publikacji treści sprawy, jej ciekawszych fragmentów, kluczowych pism np. pozwu, odpowiedzi banku, wyroku, bez danych strony poszkodowanej.

TelePrawo udziela e-mailem odpowiedzi na pytania związane z tego typu problemami.
Zasady udzielania pomocy podano na stronie   O NAS | KONTAKT | POMOC
Tekst zamieszczono dnia 1.01.2020r, ostatnią aktualizacje wykonano 29.01.2020r.