Każda praca jest możliwa do wykonania, jeśli podzielić ją na małe odcinki.
Lincoln, Abraham

teleprawo.net

teleprawo@teleprawo.net   tel:523420155

O NAS | KONTAKT | POMOC

maj 2020r

Zmiana powództwa jest dopuszczalna art.193 § 1.kpc bo nie wpływa na zmianę sądu gdyż zmianie uległa jedynie podstawa faktyczna powództwa z uwagi na nowe okoliczności kwalifikacji prawnej pozwu, do tego oparte na dowodach dostarczonych przez pozwanego w odpowiedzi na pozew i nowych zdarzeniach jak pobranie opłat za umowy ubezpieczeń których nadal nie otrzymano.


PRZED ROZPRAWĄ

otrzymujemy zawsze odpowiedź pozwanego na nasz pozew, a zawarte w niej treści umożliwiają zmianę naszego pozwu.

ODPOWIEDŹ NA POZEW

Złożenie pozwu w sądzie właściwym dla miejsca zamieszkania powoda, które nie jest miejscem siedziby pozwanego czyli centrali Banku budzi oczywisty sprzeciw i żądanie skierowania pozwu do miejsca siedziby Banku. Taka odpowiedź na pozew może zawierać nawet ponad tysiąc stron z b.dużą ilością załączników o zawieraniu umowy, ratach i wyrokach korzystnych dla Banku. Ma to na celu zniechęcenie Sądu do czytania akt i odesłanie ich do wskazanego przez Bank Sądu. Do odpowiedzi Banku na pozew jest załączone postanowienie Sądu z pytaniami do powoda na które należy odpowiedzieć w terminie 21 dni. W czasie tworzenia odpowiedzi możemy otrzymać kolejne postanowienie Sądu o skierowaniu akt do sądu właściwego wg. stanowiska Banku z uwagi że w KRS nie ma zapisu o posiadaniu przez Bank oddziałów a zawarta umowa została dokonana w placówce Banku. W tej sytuacji skracamy czas odpowiedzi na pytania Sądu i zapowiadamy zmianę pozwu oraz złożenie zażalenia do SO. Zmiana pozwu wynika z faktu że niektóre dowody dostarczone przez Bank można wykorzystać przeciwko Bankowi, a analiza załączonych przez pozwanego wyroków uczy jakie argumenty należy pomijać w pozwie.


ZMIANA POZWU A NAWET SĄDU

Po złożeniu zażalenia do SO mamy czas na szczegółową analizę otrzymanych dowodów oraz domagamy się od Banku umów ubezpieczeń, zwłaszcza na życie zwracając uwagę na zmianę stawek bez powiadomienia pisemnego. Jeżeli w kopii naszego wniosku o kredyt jest inna ilość rat niż w umowie, stanowi to dowód zmiany ilości rat bez naszej zgody a więc brak negocjacji. Można podnosić sprawę że zamiast rat malejących narzucono nam raty równe co zwiększyło znacznie koszt kredytu. Należy sprawdzić czy spełnialiśmy wymóg tzw. zdolności kredytowej wg. kryteriów NBP, tzw. "mediany rocznego dochodu...". Analiza wyroków uczy że zamiast kwestionować wysokość rosnących rat należy kwestionować umowę jako nieważną i domagać się   rozliczenia stron. Tak więc jeżeli w pierwszej wersji pozwu kwestionowano raty to w nowym pozwie "zmieniamy podstawę faktyczną powództwa z uwagi na nowe kwalifikacje prawne pozwu" tj. uznanie umowy za nieważną. Ta zmiana powoduje jedynie że odsetki karne liczone są od dnia doręczenia pozwanemu zmiany powództwa. Zmieniony pozew składamy w naszym SR po otrzymaniu pozytywnego orzeczenia SO. Otóż Art.33 i 34 kpc dawały możliwość Bankowi kwestionowania właściwości sądu to Art.372 § 1 kpc, wykluczał tą możliwość pozwalając na zmianę sądu nie według zameldowania ale według siedziby, którą może być inne miasto. Zmiana powództwa jest dopuszczalna na podstawie Art.193 kpc.

WNIOSEK DO UOKiK i BRPO

Złożenie wniosku do Prezesa UOKiK o wydanie poglądu stało się możliwe po otrzymaniu odpowiedzi na pozew z sygnaturą sprawy co nastąpiło po 11 m-c od daty złożenia pozwu. Do wniosku dołączono wszystkie dokumenty wraz z odpowiedzią na pytania Sądu. W odpowiedzi po miesiącu otrzymano odpowiedź że sprawę prowadzi Delegatura UOKiK we Wrocławiu a po 30 dniach Delegatura przysłała pismo o wysłaniu poglądu do Sądu. Nowy zmieniony pozew złożono w SR po pozytywnym załatwieniu zażalenia przez SO w sprawie właściwości sądu co trwało około 4 m-c. Następnie do Delegatury UOKiK we Wrocławiu wysłano nowa wersję pozwu z załącznikami. Jednocześnie złożono wniosek do Biura RPO o treści jak niżej.


Jan Poszkodowany
Adres MojeMiasto

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
00-090 Warszawa
al.Solidarności 77

dot. Poglądu Bank MójBrzydul S.A Sygn.XIV 2416/19


Działając w imieniu własnym wnosimy o przedstawienie Sądowi Rejonowemu w MojeMiasto XIV Wydział Cywilny poglądu w sprawie o sygnaturze akt XIV C 2416/19 z racji znacznej modyfikacji pozwu wysłanego pocztą 24 marca 2020r i pokwitowanego przez sąd w dniu 27 marca 2020r. Strona druga w/w pisma o uznanie umowy za nieważną, wyjaśnia nieaktualne żądania naszego pozwu z dnia 12.XII.2018r na który otrzymaliśmy odpowiedź Banku licząca 576 kart i na którą daliśmy odpowiedź sygnalizując modyfikacje pozwu co czynimy obecnie, gdyż czekaliśmy na postanowienie SO Bydgoszcz w sprawie właściwości sądu. Zwracamy uwagę na trzy nowe aspekty sprawy, których poruszania nie zauważyliśmy w dotychczasowych wyrokach sądowych, do których co prawda mamy ograniczony dostęp

  • Sprawa zwiększania ilości rat kredytu żądanych przez konsumenta-powoda w wniosku z narzuceniem mu rat równych zwiększa zyski pozwanego o ponad 20% a zatem koszty konsumenta - powoda, co omówiono na str.14.
  • Sprawa ubezpieczeń zwłaszcza na życie z racji unikania dostarczenia kopii umów po zainkasowaniu za to opłaty, pozwala przypuszczać w świetle znanych umów ubezpieczeń że możliwa jest teza że to Bank się ubezpieczył od ryzyka a płaci za to konsument, co omówiono na str.8-9
  • Sprawa kosztu kredytu która oprócz błędnej nazwy ujawnia wady w zapisie umowy oraz dwie różne daty indeksacji, co już może być podnoszone jako nieważność umowy, a co omówiono na str.6-7
Odpowiedź pozwanego Banku na ten zmodyfikowany pozew wyślemy niezwłocznie po otrzymaniu od Was sygnatury sprawy.

Załączniki:
  • Pismo procesowe z załącznikami z dnia 24.03.2020r.
  • Odpowiedź SO MojeMiasto na zażalenie wraz z pismem Banku

Do wiadomości ;
Sąd Rejonowy w MojeMiasto XIV Wydz.Cywilny
12-345 MojeMiasto, ul.Dobra 6, dotyczy Sygn.akt XIV C 2416/19

Jan PoszkodowanyCO DALEJ

Złożenie samemu pozwu pozwala po uzyskaniu sygnatury i odpowiedzi Banku zwrócić się do Prezesa UOKiK oraz RPO o wydanie tzw. poglądu. W trakcie procesu zawsze możemy powołać pełnomocnika do reprezentacji i wykorzystania otrzymanych poglądów UOKiK i RPO, które powinny znajdować się w aktach sprawy. Można przypuszczać że pozwany w odpowiedzi na zmodyfikowany pozew w którym wykorzystano przeciwko niemu dostarczone przez niego dowody zmieni taktykę i oświadczy że zaprzecza wszystkiemu i podtrzymuje swoje zarzuty zawarte w odpowiedzi na pierwszy pozew. Prawdopodobnie teraz Sąd wyda postanowienie pozwanemu z pytaniami w celu wyjaśnienia kilku problemów sygnalizowanych w nowym pozwie. Mało prawdopodobne ale teoretycznie możliwe jest zgłoszenie przez pozwanego chęci mediacji, które są niejawne stąd ich wynik nie może być publikowany tak jak wyrok sądowy. Sąd ma obowiązek na pierwszej rozprawie wezwać strony do pojednania (art.223 kpc), stąd musimy mieć przygotowane warunki takiej umowy. Standardowe zachowanie pozwanego Banku to walka do końca z apelacjami do kolejnych organów SO i SN.
Kontynuacja opisu tej autentycznej sprawy ulega zawieszeniu do czasu otrzymania od pozwanego odpowiedzi na ten nowy pozew. Można przypuszczać że sędziowie z racji zawieszenia rozpraw, jeżeli nie korzystają z urlopów zajmują się przygotowywaniem rozpraw, stąd nowy pozew złożony w marcu 2020r trafi szybko do pozwanego z określonym terminem odpowiedzi np. 30 dni. Następnie otrzymana odpowiedź zostanie wysłana powodowi bez określonego terminu rozprawy, lub będzie czekała na wysłanie do czasu kiedy sąd będzie mógł określić termin pierwszej rozprawy.


Ciąg dalszy to:   7.WEZWANIE SĄDUKorzystając z pomocy Teleprawa

wzbogacasz treść tej witryny gdyż każda sprawa ma inne uwarunkowania  

Nawet korzystając z usług radcy lub adwokata, TelePrawo mające pewne doświadczenie może być konsultantem w sprawie nawet bezpłatnie, jednak pod warunkiem prawa do publikacji treści sprawy, jej ciekawszych fragmentów, kluczowych pism np. pozwu, odpowiedzi banku, wyroku, bez danych strony poszkodowanej.

TelePrawo udziela e-mailem odpowiedzi na pytania związane z tego typu problemami.
Zasady udzielania pomocy podano na stronie   O NAS | KONTAKT | POMOC
Tekst zamieszczono dnia 1.05.2020r, ostatnią aktualizacje wykonano 12.09.2020r.