Każda praca jest możliwa do wykonania, jeśli podzielić ją na małe odcinki.
Lincoln, Abraham

teleprawo.net

teleprawo@teleprawo.net   tel:523420155

O NAS | KONTAKT | POMOC

wrzesień 2018r

Nasz pierwszy poszkodowany frankowicz, który po 10 latach zdecydował się na działanie, wie że po każdych kolejnych 6 latach inicjując analogiczny proces uzyska podobną kwotę. Z uwagi że czeka go jeszcze 26 lat spłat to cztery takie pozwy mogą mu przynieść zwrot 66 168zł, pod warunkiem że odsetki maksymalne będą utrzymane stale na tym samym poziomie 10%.

SPÓR Z BANKIEM O NAPRAWĘ SZKODY

to próba naprawy wyrządzonej nam szkody w wyniku ugody, lub uzyskanie odmowy i proces sądowy.

DANE Z OBLICZEŃ

Możemy żądać w pozwie 19 358,14zł bez indeksacji, powołując się na klauzule abuzywne, wyrok SOKiK, Art.3853 z Katalogiem 23 pkt, oraz doznane straty za nadpłacone raty w okresie od 2008r do 2013r. Bank wtedy odpowie że prawo bankowe zezwala na indeksację i tworzenie rat kapitałowo-odsetkowych a art.359kc zapewnia mu odsetki maksymalne czyli 10% indeksacje rat kapitałowych co ogranicza nasze żądania do kwoty 16 862,02zł. Litościwy Sąd może wyrazić zgodę na indeksacje 5% dającą zwrot 18 110,08zł, ale wtedy Bank złoży apelacje i może uzyskać żądane 10%. Wtedy Sąd uznając nasze żądania za częściowo uwzględnione może koszty, w tym ewentualną opinie biegłego o prawidłowości obliczeń, wzajemnie znieść lub stosunkowo rozdzielić, dla powoda 7% a dla banku 93% a tylko wyjątkowo obarczyć nimi jedną stronę tj. bank zgodnie z Art.100kpc.

Ile bank straci w procentach na tej operacji ? Dzieląc żądaną kwotę na okres 5,5 lat otrzymujemy uzyskaną średnią roczną kwotę 16542,50/5,5 = 3007,72zł. Operując danymi z tabelki za 2015r przyjmujemy że spłacone 10098,72zł stanowi 222,50% wtedy nasze 3007,72zł stanowi 66,26%. Bank uzyska 222,50%-66,26%=156,24% o 12% więcej niż aktualnie pobiera PKO, o czym było w poprzednim artykule. Bank w poprzednich 4-latach zarobił znacznie więcej, teraz może nieco stracić.

Lata Raty kapitałowe roczne Rata kapitałowa średnia m-c Raty odsetkowe roczne Rata odsetkowa średnia m-c Raty sumaryczne roczne Rata sumaryczna średnia m-c Procent spłaty kredytu
2015 8625,38 717,78 1473,34 123,78 10098,72 841,56 222,50


Żądając tej niższej kwoty mamy gwarancje wygranej procesu i zwrotu kosztów sądowych. Bank zdając sobie sprawę z przegranej może pragnąc uniknąć wyroku z pełną kwotą co zachęci innych do składania pozwów może zwrócić żądaną kwotę w trakcie procesu. Znany jest wyrok SR Katowice-Zachód w którym ING Bank Śląski zwrócił żądaną kwotę w czasie procesu na konto adwokata. Wtedy w wyroku podano tylko małą kwotę odsetek za zwłokę. Po zmianach prawnych i publikacji pierwszych wyroków istnieje możliwość uzyskania zwrotu tej kwoty w drodze ugody.
Znane przysłowie mówi że chytry dwa razy traci. Dlatego radzę zdecydować się na kwotę mniejszą. Jeżeli bank zdecyduje się na tą propozycję to zapowiadany serial o frankowiczach zakończy się następnym odcinkiem ogłaszającym zwycięstwo. Bank może jednak odmówić albo odpowiedzieć w sposób niejasny lub wybrać milczenie i nie uzyskamy od niego żadnej odpowiedzi. Wtedy serial będzie kontynuowany.

ŻĄDANIE NAPRAWY SZKODY PRZEZ BANKJan Poszkodowany
Adres jak w umowie


Adres do korespondencji
jeżeli zmieniliśmy na inny niż w umowie

Bank MójBrzydul S.A.
Odział Mojemiasto

WEZWANIE do UGODY

Działając w imieniu własnym jako Kredytobiorca - konsument mający zawartą umowę o kredyt hipoteczny Nr................. sporządzoną w dniu ............. z Bankiem MójBrzydul S.A. z siedziba w Warszawie, wnioskuję o zawarcie ugody przewidującej zwrot nadpłaconych rat kapitałowych w wysokości 16.862,02zł za okres 66 miesięcy od dnia 1-01-2013r do dnia 30-06-2018r. Wniosek nie dotyczy rat odsetkowych od kapitału w PLN.

UZASADNIENIE

Kredytobiorca uważa że spłacone w w/w okresie 66 rat kapitałowych o wartości 44.320,66zł jest kwotą zawyżoną gdyż średnia rata wynosi 666,68zł. Bezspornym jest że rata kapitałowa wyliczona z kwoty kredytu 163395zł podzielonej przez ilość rat 432 wynosi 378,22 PLN. Rata kapitałowa w wyniku waloryzowania - indeksowania staje się ratą kapitałowo odsetkową a wysokość jej odsetek Art.359 § 21kc. ogranicza do dwukrotności wysokości odsetek ustawowych (odsetki maksymalne). Od 5 marca 2015 r., stopa referencyjna NBP wynosi 1,5% a po dodaniu 3,5 p.p. zgodnie z (Art.359 §2kc.) daje to wysokość odsetek ustawowych 5%. Stąd maksymalna wysokość odsetek może wynosić tylko 10% a to ogranicza ratę do wartości 378,22 + 37,82 = 416,04zł. Tak więc kwota takich 66 rat wynosi; 66 x 416,04zł= 27.458,64zł. Stąd nadpłata jest kwotą różnicy 44.320,66 zł - 27.458,64zł i wynosi 16.862,02zł.

W zakończeniu pragnę zaznaczyć że każda umowa nawet bankowa, jest dokumentem prywatnym (Art.245kpc.) a nie urzędowym (Art.244kpc.) gdyż bank nie jest organem władzy publicznej. Umowa bankowa jako dokument prywatny może być niewiążąca dla Sądu i może być podważana na podstawie dokumentów, zeznań świadków, opinii biegłych. Kredytobiorca nie podważa umowy, nie zmienia jej zasad ani ilości rat jedynie ogranicza wysokość rat kapitałowo - odsetkowych zgodnie z prawem. Zawierając umowę obie strony ponosiły ryzyko zmian kursowych i zmian prawnych. Teraz prawo zadziałało na rzecz kredytobiorcy.

Kredytobiorca nie wyraża zgody na propozycję załatwiania sprawy przez Arbitra Bankowego lub Rzecznika Finansowego gdyż czas jaki zajmą te postępowania zwiększy ilość rat podlegających przedawnieniu i leży w interesie banku, który jest sprzeczny z interesem kredytobiorcy.

Kredytobiorca może rozważyć propozycje zmiany kursu na NBP lub przewalutowania kredytu ale od 2013r z podaniem szczegółowych warunków wg. art.69 Prawa bankowego i z podaniem wysokości nadpłaconej kwoty za ten okres.

W oczekiwaniu na zajęcie stanowiska w terminie 30 dni.


Jan PoszkodowanyŻĄDANIE NAPRAWY SZKODY PRZEZ BANK wersja dla ryzykantów

W miejsce 16 862,02zł wstawiamy 18 110,08zł, powołując się tylko na Art.359 §2kc. Zmieniamy wszystkie obliczenia a naszym głównym uzasadnieniem jest fakt że nasza umowa nie określa wysokości odsetek od kapitału w sposób zrozumiały dla konsumenta i zgodnie z art.359 §2 kc należą się odsetki ustawowe wynoszące 5%. Ocena tego uzasadnienia nie wynika z dowodu tylko z interpretacji fragmentów umowy i zależeć będzie od oceny sędziego.


CO DALEJ

Teraz nastąpi przerwa 30 dniowa i oczekiwanie na odpowiedź Banku. W wypadku gdy nie dojdzie do ugody trzeba będzie przeanalizować stanowisko Banku ujmując je w treści pozwu oraz wysłać ostateczne wezwanie przed sądowe z terminem odpowiedzi 7-dni. Obecnie mamy zupełnie inny stan prawny i doświadczenia czerpane z poprzednich pozwów i wyroków są nieprzydatne. Brak wszczęcia sporu i złożenie pozwu z pominięciem zgłoszenia naszych żądań umożliwia Bankowi wyrażenie zdziwienia na pierwszej rozprawie i złożenie oświadczenia że w świetle tych nieznanych mu argumentów wyraziłby zgodę, którą teraz wyraża i wnioskuje aby kosztami sądowymi obciążyć powoda (Art.101kpc.), który nie zgłosił swoich roszczeń do Banku.


INNE DZIAŁANIA

Osoby pragnące aby ktoś je wyręczył w tej czynności mogą skorzystać z pomocy Stowarzyszenia STOP BANKOWEMU BEZPRAWIU pod adresem pakiet-ugoda po wniesieniu opłaty 300zł za napisanie wniosku do banku oraz po wpłaceniu składki członkowskiej. Bardzo chętnie nawiąże kontakt z osobą która posiada kopie takiego wniosku i bezpłatnie ocenię możliwości i skutki działania tego wniosku.

Ciąg dalszy to:   WEZWANIE PRZEDSĄDOWE
Korzystając z pomocy Teleprawa

wzbogacasz treść tej witryny gdyż każda sprawa ma inne uwarunkowania  

Nawet korzystając z usług radcy lub adwokata, TelePrawo mające pewne doświadczenie może być konsultantem w sprawie nawet bezpłatnie, jednak pod warunkiem prawa do publikacji treści sprawy, jej ciekawszych fragmentów, kluczowych pism np. pozwu, odpowiedzi banku, wyroku, bez danych strony poszkodowanej.

TelePrawo udziela e-mailem odpowiedzi na pytania związane z tego typu problemami.
Zasady udzielania pomocy podano na stronie   O NAS | KONTAKT | POMOC
Tekst zamieszczono dnia 20.09.2018r, ostatnie uaktualnienie wykonano w tym samym dniu.