Każda praca jest możliwa do wykonania, jeśli podzielić ją na małe odcinki.
Lincoln, Abraham

teleprawo.net

teleprawo@teleprawo.net   tel:523420155

O NAS | KONTAKT | POMOC

luty 2020r

Strategia to dział sztuki wojennej obejmujący przygotowanie i prowadzenie wojny jako całości, poszczególnych jej kampanii i bitew.

STRATEGIA UGODA i KWOTA ZWROTU

to szereg działań które należy wykonać przed złożeniem pozwu.

1.UGODA SĄDOWA

Nie mamy danych z Banku niezbędnych do napisania pozwu, nie bardzo wiemy jak go napisać. W mediach słychać o projekcje obowiązującym do załatwiania tych spraw w drodze mediacji do czego dążą banki, jednak brak jest informacji o tego typu sprawach gdyż te są nie jawne. Zrozumiałym jest dążenie banków do takich rozwiązań gdyż w wypadku przegrania sprawy przez bank nie ujawnia się metod wygrania sporu. Musimy szybko przerwać bieg przedawnienie a najprostszą metodą jest złożenie wniosku o ugodę gdyż ta nie wymaga szczegółowego prawnego uzasadnienia. Z uwagi że Banki czasami kwestionują właściwość sądu brakiem zapisu w KRS o posiadaniu oddziału tłumacząc że to jest placówka, stąd dowodem jest fotografia tabliczki na drzwiach banku z informacją że jest to oddział.


Sąd Rejonowy w MojeMiasto
Wnioskodawca: Jan Poszkodowany PESEL:123
Adres zamieszkania
Uczestnik : Bank MójBrzydul S.A.
Odział MojeMiasto

WNIOSEK O ZAWEZWANIE DO PRÓBY UGODOWEJ

Działając w imieniu własnym wnoszę o:
1) uznanie zawartej w dniu ............ umowy o udzielenie kredytu .............PLN indeksowanego do CHF za nieważną oraz;
2) dokonanie rozliczenia stron; Wnioskodawca zwraca całą kwotę kredytu a Uczestnik wpłacone raty oraz pobrane kwoty kosztów
Właściwość tutejszego Sądu ustalono według art.33kpc i art.34 kpc z racji zapisów w umowie wymieniających jako miejsce zawarcia umowy MojeMiasto oraz fakt posiadania jw. oddziału banku.

UZASADNIENIE

Umowy kredytu udzielane w PLN indeksowane do CHF zostały uznane w 2010r przez S.O.OKiK w Warszawie jako abuzywne co zostało wsparte innymi orzeczeniami w wyniku czego Banki zostały zmuszone do zaprzestania udzielania takich kredytów co znalazło odbicie w usunięciu z regulaminów zapisów o kredytach indeksowanych najpóźniej w 2015r. Wyrok TSUE z 2019r dopuszczał w tych sytuacjach orzeczenia o nieważności umowy i dokonania wzajemnego rozliczenia stron. Wnioskodawca nie uzyskał od Uczestnika wszystkich nie zbędnych dokumentów w tym umów ubezpieczeń niezbędnych do wniesienia pozwu stąd sprawa kosztów ubezpieczeń jest otwarta a zapowiadane przez Banki dochodzenia roszczeń w drodze mediacji są dodatkowym powodem złożenia niniejszego wniosku.
Załączniki
1.) kopia wniosku
2.) foto tabliczki "oddział banku ... MojeMiasto"
Kwotę .......zł uiszczono w kasie sądu.

Jan Poszkodowany2.KWOTA ZWROTU I POMOC URZĘDÓW

Pozew składa się z kilku części i jego omówieniem zajmiemy się później. Teraz w ramach strategi omówimy jak najtaniej uzyskać wymaganą kwotę do zwrotu. Uzyskanie takiej kwoty w formie kredytu w PLN będzie kosztowne i zmniejszy uzyskany przychód z racji uznania umowy za nieważną. Optymalnym rozwiązaniem jest wydłużenie procesu gdyż wtedy nasze raty zmniejszają kwotę jaką musimy zwrócić bankowi bez ponoszenia kosztów. Wniosek o zawezwanie do ugody jest jej pierwszym elementem. Banki jak na razie także dążą do wydłużenia czasu trwania procesu występując z apelacją w wypadku niekorzystnego wyroku, więc obie strony są zgodne w swoich poczynaniach. Widocznie bankom nie zależy na szybkim odzyskania gotówki co jest nam na rękę. Może banki liczą na duży kryzys który utrudni spłaty a wtedy banki przystąpią błyskawicznie do egzekucji majątku kredytobiorców. To też można nazwać strategią banków bo pierwsze oznaki kryzysu zaczną być widoczne po nowym roku nawet przez entuzjastów dobrej zmiany. Zwłaszcza tych którzy dokonali zakupu pierwszego w życiu taniego auta z Niemiec.

Pozew tworzymy i składamy sami co umożliwia nam po otrzymaniu sygnatury sprawy wystąpienie do Prezesa UOKiK o wydanie tzw. poglądu. Możemy także wystąpić do Rzecznika Praw Obywatelskich z podobnym wnioskiem. Pierwsza rozprawa sprowadza się do ustalenia przez sąd czy strony podtrzymują swoje żądania a w razie wątpliwości sąd zadaje stronom pytania w celu ich wyjaśnienia. Na ogół dotyczy to opisu warunków i czasu trwania ewentualnych negocjacji w czasie podpisywania umowy. W wypadku obawy czy sprostamy samodzielnej obronie na kolejnych rozprawach, zawsze możemy zawrzeć umowę z prawnikiem w celu reprezentowania nas na rozprawach, co będzie znacznie tańsze niż tworzenie pozwu.


3.CO DALEJ

Mając napisany wniosek o ugodę w trzech egzemplarzach udajemy się do biura podawczego sądu rejonowego pytając się o wysokość opłaty. Po otrzymaniu odpowiedzi idziemy do kasy sądu a wysokość podanej kwoty wpisujemy ręcznie na każdym z trzech egzemplarzy. Wracamy do biura podawczego składamy wnioski (jeden dla Sądu, drugi dla Banku) a na trzecim otrzymujemy pokwitowanie złożenia w sądzie. Po 2-3 tygodniach możemy otrzymać wezwanie do uzupełnienia opłaty w razie zmiany jej wysokości, z podaniem konta sądu. W wypadku rezygnacji z ugody przed złożeniem pozwu należy wysłać wezwanie przed sądowe ponieważ art.187 § 1.3 kpc wymaga złożenia w pozwie informacji o pozasądowym sposobie rozwiązania sporu. Treść wezwania podano poniżej.

WEZWANIE PRZED SĄDOWEJan Poszkodowany
Adres jak w umowie


Adres do korespondencji
jeżeli zmieniliśmy na inny niż w umowie

Bank MójBrzydul S.A.
Odział MojeMiasto

WEZWANIE PRZEDSĄDOWE

Działając w imieniu własnym wzywam ostatecznie do uznania zawartej w dniu ............ umowy o udzielenie kredytu .............PLN indeksowanego do CHF za nieważną oraz dokonanie rozliczenia stron jak niżej.
Kredytobiorca zwraca całą kwotę kredytu a Bank zwraca wpłacone raty kredytu oraz pobrane kwoty kosztów. Wpłacone raty kredytu liczone są od dnia zawarcia umowy, a odsetki od dnia wniesienia pozwu. W razie braku odpowiedzi w terminie 14 dni sprawa zostanie skierowana na drogę postępowania sądowego.

UZASADNIENIE

Umowy kredytu udzielane w PLN indeksowane do CHF zostały uznane w 2010r przez S.O.OKiK w Warszawie jako abuzywne co zostało wsparte innymi orzeczeniami w wyniku czego Banki zostały zmuszone do zaprzestania udzielania takich kredytów co znalazło odbicie w usunięciu z regulaminów zapisów o kredytach indeksowanych najpóźniej w 2015r. Wyrok TSUE z 2019r dopuszczał w tych sytuacjach orzeczenia o nieważności umowy i dokonania wzajemnego rozliczenia stron.

Jan PoszkodowanyCiąg dalszy to:   4.POZEW - marzec 2020r.Korzystając z pomocy Teleprawa

wzbogacasz treść tej witryny gdyż każda sprawa ma inne uwarunkowania  

Nawet korzystając z usług radcy lub adwokata, TelePrawo mające pewne doświadczenie może być konsultantem w sprawie nawet bezpłatnie, jednak pod warunkiem prawa do publikacji treści sprawy, jej ciekawszych fragmentów, kluczowych pism np. pozwu, odpowiedzi banku, wyroku, bez danych strony poszkodowanej.

TelePrawo udziela e-mailem odpowiedzi na pytania związane z tego typu problemami.
Zasady udzielania pomocy podano na stronie   O NAS | KONTAKT | POMOC
Tekst zamieszczono dnia 1.02.2020r, ostatnią aktualizacje wykonano 1.02.2020r.