Każda praca jest możliwa do wykonania, jeśli podzielić ją na małe odcinki.
Lincoln, Abraham

teleprawo.net

teleprawo@teleprawo.net   tel:523420155

O NAS | KONTAKT | POMOC

wrzesień 2018r

Zgłosił się pierwszy poszkodowany frankowicz którego umowa z 2008r uległa przedawnieniu roszczeń. Stąd jego prośba o obliczenie nadpłaty o jaką mógłby wystąpić do swojego banku, oraz ocenę szans wygrania tego procesu. Mając jego umowę, historie kredytu i pozostałe dane można pracować na konkretnych rzeczywistych danych co prezentowane jest na tej stronie i będzie kontynuowane dalej łącznie z odpowiedzią banku, pozwem i sprawozdaniem z procesu.

USTALANIE WYRZĄDZONEJ SZKODY

biorąc udział w eksperymencie ustalania szkody podziel się swoimi doświadczeniami.

DANE Z UMOWY DO OBLICZEŃ

Umowę zawarto dnia 2008-09-16 a decyzje kredytową wydano w dniu 2008-09-19. Kredyt przyznany na 36 lat w kwocie 163 395,00 PLN rozłożony na 432 raty i indeksowany do CHF zgodnie z kursem kupna walut wg. Tabeli Kursów Walut Obcych Banku MójBrzydul, stanowił równowartość 80 406,97 CHF. Kurs w dniu zakupu wynosił więc 163395PLN/80406,97CHF = 2,032099zł/CHF. Rata kapitałowa w tym dniu wynosiła 80406,97/432=186,1272 CHF a jej odpowiednik i równowartość wynosiło 163395/432=378,2291 PLN. Tabela poniżej obejmuje okres 5,5 lat gdyż w 2018r przedstawiono dane tylko za I-sze półrocze i w tabeli ujęto sumarycznie 66 rat. W kolumnach dane roczne ujęto kwoty obliczone z otrzymanego od banku zaświadczenia. Dane średnie otrzymano dzieląc dane roczne przez ilość miesięcy i ujęto je w celach poglądowych jako sygnalizator wielkości rat a kolumna zielona ukazuje w procentach faktyczną wielkość spłaty udzielonego kapitału. Poszkodowany w okresie od 2008r do 2013r spłacił 50 rat kapitałowych na kwotę 23 905,53 PLN oraz 51 rat odsetkowych na kwotę 15 379,68 PLN, co tworzy kwotę 39.285,21 PLN nie objętą roszczeniem z powodu przedawnienia. Roszczeniem objęte jest tylko 66 rat kapitałowych w kwocie 44.320,66 PLN.

Wynik obliczeń rocznych spłat w PLN

Lata Raty kapitałowe roczne Rata kapitałowa średnia m-c Raty odsetkowe roczne Rata odsetkowa średnia m-c Raty sumaryczne roczne Rata sumaryczna średnia m-c Procent spłaty kredytu
2018 4078,53 679,75 410,66 68,44 4489,19 748,19 197,81
2017 8659,44 721,62 925,45 77,12 9584,89 798,74 211,1
2016 9038,65 753,22 932,51 77,70 9971,16 830,93 219,69
2015 8625,38 717,78 1473,34 123,78 10098,72 841,56 222,50
2014 7062,26 588,52 2841,89 236,82 9904,15 825,34 218,21
2013 6856,40 571,36 2879,02 239,92 9735,42 811,28 214,50
RAZEM: 44320,66 9462,87 53783,53

OBLICZANIE WYRZĄDZONEJ SZKODY

 • Obliczanie szkody będzie dotyczyło tylko rat kapitałowych, które z racji indeksowania - waloryzowania do waluty obcej prawo bankowe nazwało kapitałowo-odsetkowymi gdyż praktycznie są to raty rosnące wraz z kursem walut. Gdyby kurs franka był stały i wynosił jak w dniu zakupu 2,032099zł/CHF to rata kapitałowa byłaby stała i wynosiłaby 378,22 PLN a więc 66 rat wyniosłoby 24 962,52zł a nie 44 320,66zł. Nadpłata bez waloryzacji wynosiłaby wtedy 44 320,65-24 962,52 = 19 358,14zł. Bank zarabiałby tylko na ratach odsetkowych, które w 2008r wynosiły miesięcznie około 600zł, w 2013r średnio 240zł a w 2018r spadły do około 70zł, więc aktualnie są bardzo niskie. Stąd sposobu naliczania rat odsetkowych poszkodowany nie kwestionuje i nie żąda zmiany umowy. Aktualny stan prawny pozwala bez zmiany umowy ograniczyć jedynie wielkość rat kapitałowo-odsetkowych.
 • Można podnosić że zawarte w umowie stwierdzenie;  zmiany kursów walut w trakcie okresu kredytowania mają wpływ na wysokość kwoty zaciągniętego kredytu oraz raty kapitałowo odsetkowej   nie określają wysokości odsetek w sposób zrozumiały dla konsumenta i zgodnie z art.359 §2 kc należą się odsetki ustawowe wynoszące 5% co da ratę kapitałową 378,22 + 18,91 = 397,13zł a 66 rat dałoby 26 210,58zł a szkoda wyniosłaby 44 320,66 - 26 210,58 = 18 110,08zł. Te rozwiązanie zależy od treści umowy, oceny sędziego i spotka się z zdecydowanym szeroko uzasadnionym sprzeciwem banku skutkującym apelacją w wypadku niekorzystnego dla banku wyroku i przedłużeniem procesu.
 • Można waloryzować ratę kapitałową zgodnie z art.359 § 22 kc. do wartości odsetek maksymalnych wynoszących aktualnie 10% co da ratę kapitałową 378,22 + 37,82 = 416,04zł a 66 rat wyniosłoby 27458,64zł a więc szkoda byłaby mniejsza o 1248,06zł i wynosiłaby 44 320,66 - 27 458,64 = 16 862,02zł.
 • Ostatnia znana waloryzacja to kurs CHF ustalany przez NBP nieco niższy niż stosowany przez banki. Banki w trakcie negocjacji proponują przewalutowanie kredytu ale bez szczegółów i raczej od dnia zmiany tj. jesieni 2018r co powoduje rezygnacje z nadpłaty za minione sześć lat. Stąd lepiej wybrać opcje poprzednią i po wygraniu procesu co zajmie na pewno rok zaproponować kolejny zwrot nadpłaty lub zmianę kursu i wtedy rozważyć co jest korzystniejsze. Na razie widzę tylko dwie poprzednie alternatywy i zapraszam znawców prawa do dyskusji gdyż w pozwie należałoby udowodnić wybraną możliwość a teraz wystąpić do banku z roszczeniem, które następnie powinno być kontynuowane w pozwie.
 • Jaki procent pobiera bank od kredytu w każdym roku przedstawia zielona kolumna co pozwala ustalić wzór:
  ( ilość lat x spłacona kwota w roku / otrzymany kredyt ) x 100%
  Przykład dla 2015r dane z tabelki; (36 x 10098 / 163395) x 100% = 222,484% jest to bardzo wysoki procent
  Inny dokładny sposób obliczania rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania RRSO, podaje znowelizowana ustawa o kredycie konsumenckim w Załączniku nr.4. Zrozumienie podanego tam wzoru ułatwi link   Stopa oprocentowania
 • Jaki procent pobierają banki dające aktualnie kredyt w PLN ? Ulotka Banku PKO z września 2018r podaje; kredyt 310.078zł na 30 lat kosztuje 522.942,82zł tj. 168%. W Internecie PKO oferuje kredyt 250.000zł na 25 lat za 360.481zł tj.144%. Aktualnie jest to najdogodniejszy kredyt. Szczegóły ranking-kredytów


CO DALEJ

Kolejnym krokiem będzie wszczęcie sporu z Bankiem i wystąpienie o zwrot nadpłaty. Trzeba jednak zdecydować się na jedną z przedstawionych wersji. Czy Sąd zgodzi się na wersje pierwszą trudno to przewidzieć gdyż wyroki sądów są niezbadane jak wyroki boskie. Dotychczas wydawane wyroki o unieważnienie umowy były różne i zależały od punktu widzenia sędziego. Orzeczenia sądu zawierały brak waloryzacji lub waloryzacje po kursie NBP stałym obowiązującym w dniu zawarcia umowy. Przepis art.359 kc. został zmieniony w trakcie procesów w 2017r dla tego nie był praktycznie stosowany, podobnie jak art.69 prawa bankowego z jego ust.2 i nowym punktem 4a.

Ciąg dalszy to:   SPÓR Z BANKIEMKorzystając z pomocy Teleprawa

wzbogacasz treść tej witryny gdyż każda sprawa ma inne uwarunkowania  

Nawet korzystając z usług radcy lub adwokata, TelePrawo mające pewne doświadczenie może być konsultantem w sprawie nawet bezpłatnie, jednak pod warunkiem prawa do publikacji treści sprawy, jej ciekawszych fragmentów, kluczowych pism np. pozwu, odpowiedzi banku, wyroku, bez danych strony poszkodowanej.

TelePrawo udziela e-mailem odpowiedzi na pytania związane z tego typu problemami.
Zasady udzielania pomocy podano na stronie   O NAS | KONTAKT | POMOC
Tekst zamieszczono dnia 10.09.2018r, ostatnie uaktualnienie wykonano 20.09.2018r.