Każda praca jest możliwa do wykonania, jeśli podzielić ją na małe odcinki.
Lincoln, Abraham

teleprawo.net

teleprawo@teleprawo.net   tel:523420155

O NAS | KONTAKT | POMOC

kwiecień 2020r

Po złożeniu pozwu z racji zmian prawa, poznania wyroków SN lub TSUE, analizy umowy oraz otrzymanej odpowiedzi na nasz pozew z racji nowych okoliczności mamy prawo do zmiany podstawy prawnej pozwu o czym będzie w następnym odcinku, a niniejszy jest zwiastunem tych zmian.


DODATKOWE ELEMENTY POZWU

mogą nimi być; koszty ubezpieczeń i kredytu, brak zdolności kredytowej oraz raty równe co poszerza petitum pozwu.

NIEUCZCIWOŚĆ BANKU

Z treści pozwu wynika że bank wykorzystał luki prawne i można mu zarzucić jedynie nieuczciwe postępowanie wobec konsumentów z racji stosowania indeksacji na jego warunkach, która powodowała wzrost kwoty kredytu. Stan ten uniemożliwiła zmiana art.69 Prawa Bankowego co zlikwidowało kredyty indeksowane. Bank broniąc się będzie twierdził że jego działania były zgodne z obowiązującymi wtedy przepisami w myśl zasady "co nie zabronione to dozwolone" a kredytobiorca akceptujący warunki udzielonego kredytu pragnie zmniejszyć swe zobowiązania co jest nieuczciwe. W tej sytuacji wskazane jest wytknięcie bankowi oprócz indeksacji powodującej wzrost kwoty kredytu innych nieuczciwych działań. Do nich należy opis zawierania umowy bez możliwości negocjacji, zwiększenie ilości rat ponad żądaną w wniosku o kredyt oraz raty równe zamiast malejących. Inne możliwe czynniki to pozycje w umowie; koszt kredytu oraz warunki ubezpieczeń, stąd żądanie kopii umowy ubezpieczeń. Trudności z jej uzyskaniem mogą sygnalizować nieprawidłowości np. takie że to Bank się ubezpieczył na koszt kredytobiorcy co jest niezgodne z zawartą umową.

RATY RÓWNE zamiast malejących

W wniosku kredytowym nie było mowy o rodzaju rat, które jako równe określała dopiero umowa w zdaniu o spłacie rat kredytu; "...w równych ratach miesięcznych". Kredytobiorca nie zdawał sobie sprawy jaki skutki kryją się w słowach "raty równe" i nie było to ujęte w regulaminie. Raty równe mogły zwiększyć koszt kredytu nawet o 25% co ujęto w tabeli poniżej.

    Kredyt 163.392,00 PLN z oprocentowaniem 5% na 36 lat tj. rat 432 przy ratach malejących
                jest tańszy o 41.831,00 PLN tj. o 25,60% od kredytu z ratami równymi.


Lp. Kwoty Równe raty Malejące raty Różnica odsetek
1 Kredyt 163.392 163.392 -
2 Odsetki 189.218 147.393 41.831
3 RAZEM spłata kredytu 352.616 PLN = 215,80% 310.785 PLN=190,20% 41.831 PLN

KOSZT UBEZPIECZEŃ

W umowie jest mowa o obowiązku zawarcia przez kredytobiorce dwóch ubezpieczeń; na życie i nieruchomości od ognia. Tymczasem przed zawarciem umowy o kredyt kredytobiorca otrzymał do podpisu oświadczenie o udzieleniu Bankowi pełnomocnictwa do zawarcia z PZU umowy ubezpieczenia nieruchomości z wykluczeniem prawa odwołania pełnomocnictwa. Żądanie kopii tych umów jest uzasadnione przepisami ustawy o kredycie konsumenckim. Pozostawienie żądań kopii tych umów bez odpowiedzi jest równoznaczne z odmową i sygnalizuje że treść tych umów jest niezgodna z treścią umowy kredytowej a to uprawnia do żądania zwrotu kwot ubezpieczeń z racji braku okazania umów co oznacza brak podstawy do ich pobierania. Nie jest to uczciwe postępowanie. Ostatnie pismo w tej kwestii może mieć następującą treść.


Jan Poszkodowany
Adres jak w umowie

Bank MójBrzydul S.A.
Odział Mojemiasto

ODWOŁANIE - ZAŻALENIE
Po raz pierwszy w dniu 15.10.2018r wystąpiłem o wydanie kopii umów ubezpieczenia ZKH/3154 oraz NKH/3154, powtarzając to parokrotnie. W odpowiedzi otrzymałem informacje że jest to możliwe po dokonaniu wpłaty 2 x 30zł którą uiściłem w dniu ............ Do dnia dzisiejszego nie otrzymałem żądanych dokumentów.
UZASADNIENIE
Zawarta umowa w §3.3 pkt.6 i §5.1 pkt.6 oraz §9.1.2 określa warunki ubezpieczenia od ognia NKH i życia ZKH. Regulamin Banku w art.14,5 określa ogólnie warunki odszkodowania dla uposażonych, tu żony w wypadku śmierci kredytobiorcy. Chcąc poznać dokładnie te warunki zażądałem kopii obu umów oraz kopii cesji na życie. Żądanie tej cesji było wynikiem faktu że podpisane upoważnienie w dniu 2008-09-16 dotyczyło zgody tylko na ubezpieczenie nieruchomości a nie na życie. Upoważnienie nie jest cesją a bez cesji na życie nie można zawierać umowy ubezpieczenia. Składka ubezpieczenia na życie określona w decyzji z dnia 16.09.2008 wynosiła 32,68zł a faktycznie pobierana wg. skanu z strony Banku wynosi 45,06zł.

Ustawa z dnia 12 maja 2011r o kredycie konsumenckim zawiera treści;
Art.37.1 brzmi "W przypadku umowy o kredyt konsumencki ....... przez cały czas ...... konsument ma prawo do otrzymania na wniosek, w każdym czasie bezpłatnie harmonogram spłaty". Treść nie wyszczególnia rat kredytu tylko spłaty a więc dotyczy tego co w umowie tj. kredytu i ubezpieczeń Art.38.2 brzmi "W przypadku zmiany wysokości ..... lub wysokości opłat w czasie obowiązywania umowy ...... konsument przed jej dokonaniem otrzymuje na trwałym nośniku, informacje i zmianie wysokości stopy procentowej lub wysokości opłat" opłata z 32,68zł została zmieniona na 45,06zł bez podania informacji od kiedy.
Z uwagi na podane fakty i przepisy uprawnione jest żądanie dostarczenia;

  • Cesji na życie lub pełnomocnictwa.
  • Umów ubezpieczenia na życie ZHK i nieruchomości od ognia NHK.
  • Harmonogramu spłaty składek ZHK i NHK w celu określenia od kiedy nastąpił wzrost składki ZHK z 32,68zł na 45,06zł.
  • Zwrotu pobranych kwot 2 x 30zł za wydanie tych dokumentów.

Jan Poszkodowany


KOSZT KREDYTU

Przykładowo w umowie Banku Milenium który udzielił kredytu w kwocie 163.395PLN indeksowanego do CHF, w ostatnim §12 znajduje się zapis że kwota kredytu wynosi 170.141,36 PLN. W umowie i regulaminie brak jest wyjaśnień powodu tej pozycji. Można tylko domyślać się że po dokonaniu indeksacji do CHF bank obliczył "spread" od tej kwoty tak jakby sprzedał ją kredytobiorcom. Działanie takie stanowiło dodatkowy koszt uzyskania kredytu wynoszący 6.745,36 PLN, którego nie było w pozycji §4. umowy "opłaty i prowizje". Można domyślać się że kwota ta zostanie pobrana jako ostatnia rata wyrównawcza. Nie jest to uczciwe postępowanie. Indeksacja tej kwoty dokonana w dniu zawarcia umowy jest sprzeczna z zapisem §2 określającego inny termin indeksacji. Dwa różne terminy indeksacji dają dwie różne kwoty i raty w CHF a to daje podstawę do uznania umowy za nieważną. Opisane działania wymagają ujęcia wynikłych stąd nowych żądań w petitum pozwu, przykład poniżej.

POZEW O UZNANIE UMOWY ZA NIEWAŻNĄ
Działając w imieniu własnym wnoszę o
  • usunięcie z Umowy o kredyt hipoteczny; § 2.2 o indeksacji kredytu i § 12.1.1) o koszcie kredytu oraz z mocy prawa §10 i §11.3.7) o egzekucji;
  • uznanie warunków umowy za nieważne i dokonanie wzajemnego rozliczenia stron w zakresie kredytu oraz zwrotu jego kosztów;
  • polecenie pozwanej dostarczenia dokumentów umów; ubezpieczenia na życie ZKH z cesją, ubezpieczenia nieruchomości NKH w raz z rozliczeniem dokonanych wpłat i poddaniu ich ocenie sądu, a w wypadku ich braku lub niezgodności z Umową, podjęcia działań w celu uzyskania pobranych bezpodstawnie składek. Sprawa zwrotu rat ubezpieczeń z racji braku dokumentów jest sprawą otwartą;
  • dopuszczenie jako dowodu poglądów Prezesa UOKiK oraz Rzecznika Praw Obywatelskich o wydanie których powód wystąpi po otrzymaniu sygnatury akt sprawy;
  • zasądzenie od pozwanej na rzecz powoda zwrotu kosztów procesu według norm przepisanych , w tym opłaty od pozwu, kosztów podróży, utraconego zarobku, ustawowych odsetek, a w wypadku konieczności powołania pełnomocnika; opłaty skarbowej od pełnomocnictwa, oraz kosztów zastępstwa procesowego.
Właściwość tutejszego sądu ustalono według .......... (od 7.XI.2019r możemy dodać)   Art.372 § 1. kpc.

ZDOLNOŚĆ KREDYTOWA i inne wady umowy

Należy zwrócić uwagę czy kredytobiorca otrzymujący kredyt posiadał zdolność kredytową. Wg. danych NBP z 2014r "mediana rocznego dochodu netto gospodarstwa z kredytem walutowym to 33,5 tys. zł na osobę (wg dochodu ekwiwalentnego zgodnie ze skalą ekwiwalentności OEDC), a wśród gospodarstw z kredytem hipotecznym zaciągniętych w złotych wynosi niecałe 27 tys. zł na osobę" źródło https://www.nbp.pl/aktualnosci/wiadomosci_2015/Raport_BZGD_2014.pdf   Brak zdolności kredytowej w sytuacji gdy kredytobiorca pożądał kredytu na spłatę reszty posiadanego zakupionego i spłaconego w połowie mieszkania, może świadczyć że bank liczył na przejęcie majątku kredytobiorcy gdy raty indeksowane do CHF przekroczą jego możliwości płatnicze. Udzielenie kredytu indeksowanego do CHF przy braku zdolności kredytowej z uwagi na niepracującą żonę co zmniejsza medianę, nie jest uczciwym postępowaniem. Szczegółowa analiza umowy może wykryć inne nieprawidłowości do wykorzystania przez kredytobiorcę. I tak żądanie odsetek ustawowych uzasadniamy faktem żądania przez Bank 6-krotnie wyższych odsetek karnych za zwłokę w spłacie rat. W wypadku powoływania się na możliwość egzekucji, należy także wnioskować o usunięcie tych zapisów z mocy prawa tj. likwidacji art. Art.92c i Art 96-100 Prawa bankowego.

OBRONA BANKÓW

Banki żądają od pozywających podpisania oświadczenia, że kredytobiorcy są świadomi konsekwencji unieważnienia umowy kredytowej, w celu ewentualnego wykorzystania w późniejszych rozprawach o uzyskanie odsetek za bezumowne korzystanie z kapitału. Należy zdecydowanie odmawiać – gdyż nie jest to przedmiotem sporu w sprawie o nieważność umowy. Można też złożyć oświadczenie.
Powód świadomy jest tego, że roszczenia banku się przedawniają. Bank nie ma żadnej podstawy prawnej do pobieranie odsetek za bez umowne korzystanie z kapitału - zaś roszczenie o odsetki za korzystanie z kapitału przedawnia się razem z roszczeniem głównym o kapitał kredytu, czyli po trzech latach Powód uważa że sąd krajowy jest związany orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Bank nie może więc otrzymać odsetek, ponieważ byłoby to sprzeczne z tak zwanym "efektem odstraszającym", obowiązującym pod artykułem 7 dyrektywy 93/13. Sąd krajowy - na podstawie artykułu 76 konstytucji RP - ma obowiązek chronić konsumenta.

CO DALEJ


Ciąg dalszy to:   6.PRZED ROZPRAWĄ - maj 2020r.


Korzystając z pomocy Teleprawa

wzbogacasz treść tej witryny gdyż każda sprawa ma inne uwarunkowania  

Nawet korzystając z usług radcy lub adwokata, TelePrawo mające pewne doświadczenie może być konsultantem w sprawie nawet bezpłatnie, jednak pod warunkiem prawa do publikacji treści sprawy, jej ciekawszych fragmentów, kluczowych pism np. pozwu, odpowiedzi banku, wyroku, bez danych strony poszkodowanej.

TelePrawo udziela e-mailem odpowiedzi na pytania związane z tego typu problemami.
Zasady udzielania pomocy podano na stronie   O NAS | KONTAKT | POMOC
Tekst zamieszczono dnia 1.04.2020r, ostatnią aktualizacje wykonano 22.04.2020r.