Każda praca jest możliwa do wykonania, jeśli podzielić ją na małe odcinki.
Lincoln, Abraham

teleprawo.net

teleprawo@teleprawo.net   tel:523420155

O NAS | KONTAKT | POMOC

listopad 2018r

 

Opis ten zamieszczono specjalnie dla osób gotowych zrezygnować z adwokata i zdecydowanych na swój pierwszy kontakt z sądem w roli działającego w własnym interesie poszkodowanego kredytobiorcy. Celem opisu jest przygotowanie do odpowiedzi zadawanych przez Sąd.

 

PRZEWIDYWANY TOK ROZPRAWY

biorąc udział w eksperymencie przygotowywania się do rozprawy podziel się swoimi uwagami i doświadczeniem.

PROCEDURY SĄDOWE

Przed pierwszą rozprawą muszą być zachowane czynności opisane w art.206kpc tj. wyznaczenie rozprawy oraz w art.207kpc odpowiedź na pozew. Dopiero wtedy może rozpocząć się rozprawa, której przebieg opisuje art.210kpc. Pozew jest powodem do wszczęcia procesu a Sąd musi się upewnić i wpisać do protokołu dane stron, sprawdzić ich tożsamość oraz sprawdzić czy podtrzymują swoje stanowiska. Standardowe pierwsze zapisy z protokołu to; Powód osobiście. Pełnomocnik pozwanego radca prawny ....... Powód wnosi i wywodzi jak dotychczas - Pełnomocnik pozwanego wnosi i wywodzi jak dotychczas.
Powód ma dodatkowy obowiązek do złożenia oświadczenia co do twierdzeń strony przeciwnej, dotyczących okoliczności faktycznych (vide art.210 § 2.), które będą zawarte w odpowiedzi Banku na pozew a potem powtórzone przez adwokata Banku w czasie rozprawy sądowej i zapisane w protokóle z rozprawy. Powód dlatego powinien przestudiować dobrze odpowiedź Banku na swój pozew i przygotować ripostę. Powód zeznaje pierwszy a pozwany Bank zeznaje jako drugi.

TOK ROZPRAWY

W pozwie lub odpowiedzi Banku mogą być niejasności stąd Sąd będzie zadawał pytania obu stronom zgodnie z Art.212 kpc w celu ustalenia okoliczności bezspornych. Np. jaka była treść podpisywanych dokumentów UNWW, czy powód zapoznał się dobrze z ich treścią. Tu przewagę nad adwokatem ma powód kredytobiorca bo on je podpisywał. Pytania sądu nie są egzaminem z prawa tylko dotyczą faktów i okoliczności. Dlatego przed sprawą trzeba sobie dobrze przypomnieć wszystkie okoliczności zawierania umowy, oraz mieć przygotowaną formułkę Nie pamiętam szczegółów to było 10 lat temu, nie było czasu na dokładne czytanie podpisywanych pism, miałem pełne zaufanie do Banku. Albo Podpisując dokumenty UNWW z cesją nie orientowałem się co oznacza termin ubezpieczenie grupowe a w umowie nie było wysokości składek, kosztu ubezpieczeń i nie zdawałem sobie sprawy że wyniesie on 18% kosztu kredytu.
Z uwagi że Bank prawdopodobnie w odpowiedzi na pozew podniesie sprawę właściwości Sądu z wnioskiem aby proces odbywał się w mieście siedziby Banku tj. w Warszawie, Sąd w pierwszym rzędzie będzie zmuszony do rozstrzygnięcia tego problemu. Dalsze prowadzenie rozprawy nie ma sensu gdyż najpierw należy ustalić właściwość Sądu, stąd Sąd będzie zadawał pytania dotyczące; gdzie, jak i kto podpisywał te umowy i na tym zakończy rozprawę w celu wydania postanowienia na posiedzeniu niejawnym w sprawie właściwości Sądu, które dostarczy z urzędu obu stronom. Strona nie zadowolona ma prawo złożyć zażalenie co odwlecze termin kolejnej rozprawy, a nasz powód będzie miał czas na podjęcie decyzji czy sprosta zadaniom czy te go przerastają. Jeżeli powód nagle zaniemówi na rozprawie ze zdenerwowania ma prawo prosić o przerwanie z uwagi na niedyspozycje a Sąd wtedy może zwrócić uwagę na celowość ustanowienia pełnomocnika procesowego zgodnie z art.212. § 2. kpc. Dopiero wtedy po otrzymaniu postanowienia o właściwości Sądu, terminie następnej rozprawy i uzyskaniu protokołu z rozprawy można zastanawiać się czy dalej działamy sami czy ustanawiamy fachowego pełnomocnika procesowego.

PROTOKÓŁ Z ROZPRAWY

W czasie rozprawy sporządzany jest protokół w którym zapisywane są najważniejsze dane, fakty, zeznania. Możliwe jest realizowanie elektronicznego zapisu zeznań świadków. Po zakończeniu rozprawy możemy złożyć w kancelarii sądu wniosek o wydanie odpisu protokołu, kopii nagrania na płycie CD. W tym celu wypełniamy formularz Wniosek o kserokopie/odpis protokołu z rozprawy dostępny w kancelarii ale lepiej pobrać go wcześniej z strony internetowej. Patrz prawa kolumna linki Wzory pism.

CO DALEJ

Nie mamy ostatecznej wersji pozwu ponieważ czekamy na odpowiedź Banku. 3 listopada 2018r upływa termin odpowiedzi na wezwanie do ugody a 15 listopada 2018r mija termin odpowiedzi w sprawie ubezpieczeń. Potem mamy 7 dni na wezwanie ostateczne i praktycznie pozew będzie można ukończyć i wnieść dopiero na początku grudnia.

W wypadku zgłoszenia się drugiej osoby z podobnym żądaniem zwrotu nadpłaty za okres ostatnich 6-lat, z uwagi na brak możliwości podważania umowy spowodowanej utratą prawa do 10-letniego okresu przedawnienia, podam na stronie wzór pisma żądającego jednocześnie historii rat kredytu kapitałowego i odsetkowego oraz rat ubezpieczenia wraz z kopiami umów zawartych ubezpieczeń grupowych i cesjami.

W wypadku rezygnacji z samodzielnego złożenia pozwu to zebrane dowody i obliczenia pozwolą nam ustalić rzeczywistą kwotę roszczeń i podjęcie stosownej decyzji, czy warto, a także ustalać z adwokatem w umowie kwotę jego wynagrodzenia adekwatną do planowanej kwoty roszczeń. Możemy także czekać do zakończenia opisywanego planowanego procesu i w wypadku jego wygrania skorzystać z przetartej ścieżki, możliwe że w tym samym sądzie.

 

Ciąg dalszy to:   Reakcja banku na pisma
Korzystając z pomocy Teleprawa

wzbogacasz treść tej witryny gdyż każda sprawa ma inne uwarunkowania  

Nawet korzystając z usług radcy lub adwokata, TelePrawo mające pewne doświadczenie może być konsultantem w sprawie nawet bezpłatnie, jednak pod warunkiem prawa do publikacji treści sprawy, jej ciekawszych fragmentów, kluczowych pism np. pozwu, odpowiedzi banku, wyroku, bez danych strony poszkodowanej.

TelePrawo udziela e-mailem odpowiedzi na pytania związane z tego typu problemami.
Zasady udzielania pomocy podano na stronie   O NAS | KONTAKT | POMOC
Tekst zamieszczono dnia 01.11.2018r, ostatnie uaktualnienie wykonano w tym samym dniu.