Każda praca jest możliwa do wykonania, jeśli podzielić ją na małe odcinki.
Lincoln, Abraham

teleprawo.net

teleprawo@teleprawo.net   tel:523420155

O NAS | KONTAKT | POMOC

marzec 2020r

POZEW

zawiera; petitum z żądaniami i uzasadnienie opisujące; przedawnienie i motywy, zawieranie umowy, nieważność umowy i rozliczenie.


                                MojeMiasto data ........
Sąd Rejonowy w ...
Wydział Cywilny
adres .........

Strona Powodowa
Jan Poszkodowany PESEL 123
adres .........

Strona Pozwana
Bank MójBrzydul S.A.
adres ........

POZEW O UZNANIE UMOWY ZA NIEWAŻNĄ
Działając w imieniu własnym wnoszę o
  • uznanie warunków umowy od 13.12.2012r za nieważne z racji § 2.2 Umowy o indeksacji co czyni niemożliwym dalszą realizacje Umowy i dokonanie wzajemnego rozliczenia stron w zakresie kredytu oraz zwrotu jego kosztów;
  • dopuszczenie jako dowodu poglądów Prezesa UOKiK oraz Rzecznika Praw Obywatelskich o wydanie których powód wystąpi po otrzymaniu sygnatury akt sprawy;
  • zasądzenie od pozwanej na rzecz powoda zwrotu kosztów procesu według norm przepisanych , w tym opłaty od pozwu, kosztów podróży, utraconego zarobku, a w wypadku konieczności powołania pełnomocnika; opłaty skarbowej od pełnomocnictwa, oraz kosztów zastępstwa procesowego
Właściwość tutejszego sądu ustalono według art.33kpc i art.34kpc z racji zapisów w umowie określających miejsce zwarcia umowy oraz tabliczki na drzwiach banku z numerem oddziału. Podjęto próbę ugodowego rozwiązania w terminie 14 dni przed wniesieniem pozwu nie otrzymując odpowiedzi.
UZASADNIENIE
1.Termin przedawnienia
Umowa o kredyt bankowy jest zbiorem warunków kwestionowanych przez powoda w czasie jej trwania, a przedawnienie wymienione w art.118 kc zaczyna biec po zakończeniu umowy. Rozliczenie stron wynikłe z uznania umowy za nieważną nie jest roszczeniem tylko konsekwencją usunięcia nieuczciwych warunków z umowy i poniesieniem przez Bank wynikłego stąd ryzyka.
2.Motywy wniesienia powództwa
Kredyt bankowy na podstawie Art.3.2.2) ustawy z dnia 12 maja 2011r o kredycie konsumenckim stał się kredytem konsumenckim gdyż był nie większy od 255.550zł a umowa o kredyt konsumencki zgodnie z jej Art.29.3 "powinna być sformułowana w sposób jednoznaczny i zrozumiały" a taką nie była w ocenie powoda, który uważał że z wzrostem wartości CHF będą rosły tylko procenty od kapitału ale nie kwota udzielonego kredytu. Stąd powód miał prawo uważać że warunki umowy są nieuczciwe.
3.Warunki i okoliczności zawierania umowy
Powód w czasie pierwszej wizyty w Banku uzyskał informacje że może otrzymać kredyt w PLN ale indeksowany do CHF o zmiennej stopie procentowej co będzie korzystniejsze niż w PLN ale musiał podpisać informacje o ryzyku zmian kursów CHF i dopiero wtedy otrzymał formularz wniosku o kredyt złotówkowy bez żadnych warunków. Po kilku tygodniach powód otrzymał drogą telefoniczna wezwanie do podpisania umowy. Spotkanie trwało około pół godziny umowa była wydrukowana, zawierała więcej rat niż w podpisywanym formularzu, powód nie miał możliwości negocjowania umowy oraz zapoznania się z nią w domu.
Kwestionowane postanowienia umowy kredytowej nie zostały ustalone z powodem indywidualnie. Przedłożona do podpisu umowa stanowiła opracowany przez bank wzorzec umowy, w przypadku którego rola kredytobiorcy w istocie ograniczała się jedynie do podjęcia decyzji, czy do niej przystąpić, czy też nie. Możliwość jej negocjacji była albo bardzo ograniczona, albo wręcz wyłączona. Oczywistym jest, że podjęcie decyzji o zawarciu umowy nie miało nic wspólnego z realnym wpływem kredytobiorcy na jej treść i uzgadnianiem jej postanowień.
Zgodnie z Art.3851§ 4 kpc to na pozwanym spoczywa ciężar udowodnienia okoliczności, że konsument miał realny wpływ na konstrukcje niedozwolonego postanowienia umownego i wiedział o jego kosztach i konsekwencjach. O ile powód powinien liczyć się z ryzykiem kursowym, to miał również prawo liczyć się z tym, że ryzyko to w sposób równomierny będzie rozłożone pomiędzy powodem, a pozwanym bankiem. O takiej równowadze można by mówić tylko wówczas gdyby mechanizm indeksacji oparty był o obiektywny, niezależny wskaźnik, a to nie miało miejsca , a cały mechanizm indeksacji dwa lata później został uznany za niedozwoloną klauzulę, o czym dalej w pkt.4.
Z tych względów wynika że postanowienia umowy zawieranej z konsumentem, nie mogły być uzgodnione indywidualnie, oraz że warunki umowy nie wiążą go ponieważ;
1.) warunki umowy nie są sformułowane jednoznacznie ;
2.) są sprzeczne z dobrymi obyczajami, co oznacza spełnienie warunków określonych art.3851kc.
4.Nieważność warunków umowy
Klauzula o treści: „Kredyt jest indeksowany do CHF/USD/EUR, po przeliczeniu wypłaconej kwoty zgodnie z kursem kupna CHF/USD/EUR według Tabeli Kursów Walut Obcych obowiązującej w Banku Millennium w dniu uruchomienia kredytu lub transzy.” została wpisana do rejestru klauzul niedozwolonych wyrokiem o syg.akt XVII AmC 426/09 wydanym przez SO OKiK w Wa-wie, dnia 14.XII.2010r. Bank Millennium uznał te orzeczenie i zmienił swój Regulamin usuwając z jego §3.2 zapis o indeksacji. To samo uczyniły pozostałe banki. Następnie została zmieniona ustawa Prawo Bankowe a zwłaszcza jej art.69.1 o zwrocie kwoty wykorzystanego kredytu.
Sąd Apelacyjny w Warszawie wsparł się wyrokiem Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z 2010 roku, według którego nieuczciwy jest cały mechanizm indeksacji kredytów, a nie tylko tabele indeksacyjne służące do wyliczania rat (co twierdził bank). SA uznał, że ten wyrok wiąże w każdej sprawie przeciw bankowi i mogą się nim posiłkować inni klienci - bez konieczności długotrwałego procesu, wzywania świadków i biegłych ( sygn. akt VI ACa 919/14 z dnia 15.03.2017r)
Z powyższego też wynika, że wyżej omawiane orzeczenie ma charakter prejudykatu i sąd orzekający w sprawie powinien przyjąć rozstrzygnięcie SOKiK jako własne. Tezę tę potwierdza uchwała Sądu Najwyższego z dnia 20 listopada 2015 r., sygn. akt III CZP 17/15, w której stwierdzono, że „przy kontroli wzorca umownego w indywidualnej sprawie nie ma tu mowy o prawotwórczej działalności sądu, lecz dochodzi do klasycznego stosowania prawa; z woli ustawodawcy prawomocny wyrok stwierdzający uznanie danego postanowienia wzorca umowy za niedozwolone ma, po wpisaniu do rejestru, skutek wobec osób trzecich”.
Sądy krajowe obowiązuje następujące orzeczenie Trybunału (trzecia izba) jak niżej:
1) Artykuł 6 ust. 1 dyrektywy Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich należy interpretować w ten sposób, że nie stoi on na przeszkodzie temu, aby sąd krajowy, po stwierdzeniu nieuczciwego charakteru niektórych warunków umowy kredytu indeksowanego do waluty obcej i oprocentowanego według stopy procentowej bezpośrednio powiązanej ze stopą międzybankową danej waluty, przyjął, zgodnie z prawem krajowym, że ta umowa nie może nadal obowiązywać bez takich warunków z tego powodu, że ich usunięcie spowodowałoby zmianę charakteru głównego przedmiotu umowy. Cytowany przepis oznacza że można żądać unieważnienia umowy gdy jej warunki są nieuczciwe a umowa bez tych warunków nie może funkcjonować.
2) Artykuł 6 ust.1 dyrektywy 93/13 należy interpretować w ten sposób, że z jednej strony skutki dla sytuacji konsumenta wynikające z unieważnienia całości umowy, takie jak te, o których mowa w wyroku z dnia 30 kwietnia 2014 r., Kásler i Káslerné Rábai (C-26/13, EU:C:2014:282), należy oceniać w świetle okoliczności istniejących lub możliwych do przewidzenia w chwili zaistnienia sporu, a z drugiej strony, do celów tej oceny decydująca jest wola wyrażona przez konsumenta w tym względzie. Kolejny wniosek z tej dyrektywy to; Skutki unieważnienia umowy ocenia się w chwili zaistnienia sporu tu 13-12-2012r a o woli rozliczenia decyduje konsument. Tu nie ma mowy o chwili zawarcia umowy w 2008r tylko o chwili daty sporu a ta biegnie od 13-12-2012, to jest 6 lat od daty wniesienia pozwu 13-12-2018r.
3) Artykuł 6 ust. 1 dyrektywy 93/13 należy interpretować w ten sposób, że stoi on na przeszkodzie wypełnieniu luk w umowie, spowodowanych usunięciem z niej nieuczciwych warunków, które się w niej znajdowały, wyłącznie na podstawie przepisów krajowych o charakterze ogólnym, przewidujących, że skutki wyrażone w treści czynności prawnej są uzupełniane w szczególności przez skutki wynikające z zasad słuszności lub ustalonych zwyczajów, które nie stanowią przepisów dyspozytywnych lub przepisów mających zastosowanie, jeżeli strony umowy wyrażą na to zgodę. Dalszy wniosek to; Nieuczciwego warunku umowy nie można zastępować innym chyba że strony wyrażą zgodę. Zgoda jednej strony np. Banku nie ma wpływu i warunek musi być usunięty.
4) Artykuł 6 ust. 1 dyrektywy 93/13 należy interpretować w ten sposób, że stoi on na przeszkodzie utrzymywaniu w umowie nieuczciwych warunków, jeżeli ich usunięcie prowadziłoby do unieważnienia tej umowy, a sąd stoi na stanowisku, że takie unieważnienie wywołałoby niekorzystne skutki dla konsumenta, gdyby ten ostatni nie wyraził zgody na takie utrzymanie w mocy. Ostatni wniosek to; Nieuczciwy warunek musi być usunięty z umowy chyba że konsument żąda jego utrzymania
Powód uważa że żądanie usunięcia z umowy §2.2 jest uzasadnione art.58 w zw. z art 3851 i 3852 kc, z uwagi na umieszczenie jego warunków do rejestru klauzul niedozwolonych UOKiK, co czyni warunki umowy za nieważne i powoduje rozliczenie stron na warunkach jak niżej z odsetkami od dnia wniesienia pozwu, a pozwany usunął z §3.2 aktualnego Regulaminu zapis o indeksacji.
5.Proponowane rozliczenie
Powód stoi na stanowisku że Umowa z racji usunięcia z niej abuzywnych nieuczciwych warunków nie mogąc być dalej realizowana staje się nieważną od dnia jej zawarcia. Takie praworządne działanie nie jest objęte przedawnieniem które dotyczy roszczeń finansowych. Wynikłe stąd rozliczenie wzajemne stron pozbawia pozwanego jedynie profitów z udzielonego kredytu. Jest to jego ryzyko wynikłe z konstrukcji nieuczciwych warunków umowy. W ramach rozliczenia powód zwraca pozwanemu całą kwotę kredytu wynoszącą 163.395,00zł a pozwany zwraca kwotę otrzymanych rat, wynoszącą do dnia złożenia pozwu kwotę 98.641,35zł i zwiększaną o wpłacane przez powoda raty wynoszące rocznie średnio około 10.500zł do czasu uzyskaniu prawomocnego wyroku, lub spłaty całego kredytu.
Powodowi należy się także zwrot pobranych kwot kosztów kredytu wynoszące 2.433,95zł co obliczono w tabeli pkt.5. Sumaryczne rozliczenie wszystkich kwot od dnia zawarcia umowy podano w załączonym dowodzie tabela
Z względu na powyższe, powództwo jest konieczne i uzasadnione.
Załączone dowody
  • umowa, regulamin i inne dokumenty
  • tabela 1 z opisem zdarzeń, rat, kwot spornych i rozliczenia
  • odpis pozwu i załączników

Jan PoszkodowanyCO DALEJ

Złożenie samemu pozwu pozwala po uzyskaniu sygnatury i odpowiedzi Banku zwrócić się do Prezesa UOKiK oraz RPO o wydanie tzw. poglądu. W trakcie procesu zawsze możemy powołać pełnomocnika do reprezentacji i wykorzystania otrzymanego poglądu UOKiK i RPO, co pozwala obniżyć koszty postępowania.


Ciąg dalszy to:   5.DODATKOWE ELEMENTY POZWU - kwiecień 2020r.Korzystając z pomocy Teleprawa

wzbogacasz treść tej witryny gdyż każda sprawa ma inne uwarunkowania  

Nawet korzystając z usług radcy lub adwokata, TelePrawo mające pewne doświadczenie może być konsultantem w sprawie nawet bezpłatnie, jednak pod warunkiem prawa do publikacji treści sprawy, jej ciekawszych fragmentów, kluczowych pism np. pozwu, odpowiedzi banku, wyroku, bez danych strony poszkodowanej.

TelePrawo udziela e-mailem odpowiedzi na pytania związane z tego typu problemami.
Zasady udzielania pomocy podano na stronie   O NAS | KONTAKT | POMOC
Tekst zamieszczono dnia 1.03.2020r, ostatnią aktualizacje wykonano 1.03.2020r.