Każda praca jest możliwa do wykonania, jeśli podzielić ją na małe odcinki.
Lincoln, Abraham

teleprawo.net

teleprawo@teleprawo.net   tel:523420155

O NAS | KONTAKT | POMOC

październik 2018r

Trwa oczekiwanie na odpowiedź Banku w sprawie zaproponowanej ugody. Odpowiedź Banku zostanie tu zamieszczona. W wypadku braku odpowiedzi zostanie o tym podana informacja.

WEZWANIE PRZEDSĄDOWE i WŁAŚCIWOŚĆ SĄDU

biorąc udział w eksperymencie podziel się swoimi uwagami i doświadczeniem.

REAKCJA BANKU

Jaka będzie reakcja banku na wezwanie do ugody dowiemy się dopiero po 30 dniach, jeżeli bank zdecyduje się na odpowiedź. Odpowiedź banku zostanie zamieszczona na tej stronie. Aby jednak móc w listopadzie podjąć decyzje o złożeniu samemu pozwu lub wyborze pełnomocnika musimy poznać wszystkie związane z tym możliwości opisywane w kolejnych odcinkach tego serialu. Pierwszą czynnością po upływie 30 dni od pokwitowania przez bank odbioru naszego pisma proponującego ugodę i otrzymaniu od banku warunków nie do przyjęcia lub brak reakcji wysyłamy do banku wezwanie przedsądowe. Następnie musimy ustalić jaki sąd jest właściwym do prowadzenia naszej sprawy.


WEZWANIE PRZED SĄDOWEJan Poszkodowany
Adres jak w umowie


Adres do korespondencji
jeżeli zmieniliśmy na inny niż w umowie

Bank MójBrzydul S.A.
Odział Mojemiasto

WEZWANIE PRZEDSĄDOWE

Działając w imieniu własnym wzywam ostatecznie do zwrotu nadpłaconych rat kapitałowych w wysokości 16.542zł za okres 66 miesięcy od dnia 1-01-2013r do dnia 30-06-2018r. Wymienioną kwotę należy wpłacić na moje konto w Waszym banku z zaznaczeniem zwrot nadpłaty rat kapitałowo odsetkowych co zwalnia ją od opodatkowania i upoważnia do pominięcia tej kwoty w moim zeznaniu PIT w roku jej zwrotu.

Podjęta próba poza sądowego rozwiązania sporu pismem z dnia......2018r proponującym w drodze ugody zwrot nadpłaconych rat zakończyła się niepowodzeniem stąd przedmiotowe wezwanie. Niniejsze wezwanie jest ostateczne a w/w kwota powinna być uregulowana w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania na podane jw. konto. W przypadku nieuregulowania należności we wskazanym terminie sprawa zostanie skierowana na drogę postępowania sądowego.


Jan PoszkodowanyWŁAŚCIWOŚĆ SĄDU

Należy ustalić gdzie złożyć pozew. W interesie banku jest "wydłużenie drogi sądowej" polegające na żądaniu wnoszenia pozwu do sądu w siedzibie banku co jest sprzeczne z interesem kredytobiorcy - konsumenta. Należy w naszej umowie znaleźć dowód że umowa była zawarta w miejscowości w której znajduje się oddział banku, a ta mieści się w rejonie zamieszkania kredytobiorcy. W przykładowej umowie na stronie 5/6 znajduje się zapis o miejscu i dacie zawarcia umowy Mojemiasto 16.WRZ.2008 Umowa była zawierana z pracownikami oddziału pełniącymi funkcje pełnomocników, którzy poświadczając własnoręczność podpisu Kredytobiorcy umieścili pieczątki imienne na stronach 5/6 oraz 6/6 z pełnioną funkcją pełnomocników.
Zawarcie umowy w oddziale Banku Mojemiasto przez pełnomocników Banku uprawnia do powództwa przed sądem wskazanym w art.33 k.p.c. Potwierdzenie w/w faktu dokumentem umowy uprawnia do stosowania także art.34 k.p.c. Powyższe uprawnia do powództwa przed Sądem Rejonowym w Mojemiasto, który znajduje się w rejonie zamieszkania powoda.CO DALEJ

Z uwagi że kwota odszkodowania jest mniejsza niż 75 000,00zł pozew adresujemy do Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego najbliższego miejsca naszego zamieszkania. Adres sądu znajdziemy w Internecie. Treść pozwu zostanie opublikowana w kolejnym odcinku.

Ciąg dalszy to:   PROJEKT POZWU

Korzystając z pomocy Teleprawa

wzbogacasz treść tej witryny gdyż każda sprawa ma inne uwarunkowania  

Nawet korzystając z usług radcy lub adwokata, TelePrawo mające pewne doświadczenie może być konsultantem w sprawie nawet bezpłatnie, jednak pod warunkiem prawa do publikacji treści sprawy, jej ciekawszych fragmentów, kluczowych pism np. pozwu, odpowiedzi banku, wyroku, bez danych strony poszkodowanej.

TelePrawo udziela e-mailem odpowiedzi na pytania związane z tego typu problemami.
Zasady udzielania pomocy podano na stronie   O NAS | KONTAKT | POMOC
Tekst zamieszczono dnia 01.10.2018r, ostatnie uaktualnienie wykonano w tym samym dniu.