Każda praca jest możliwa do wykonania, jeśli podzielić ją na małe odcinki.
Lincoln, Abraham

teleprawo.net

teleprawo@teleprawo.net   tel:523420155

O NAS | KONTAKT | POMOC

październik 2018r

Nasz pierwszy poszkodowany frankowicz którego umowa z 2008r uległa przedawnieniu roszczeń stoi teraz przed ostateczną ważną decyzją. Czy szukać adwokata, czy złożyć pozew samemu i ewentualnie wybrać pełnomocnika z rodziny lub stowarzyszenia. Jaka ona będzie tego nie wiemy. Jej wynik poznamy w odcinku opisującym czynności sądu podczas pierwszej rozprawy.

KOSZTY SPRAWY i ich REDUKCJA

mając doświadczenie w ustalania kosztów prowadzenia sprawy podziel się swoimi uwagami i doświadczeniem.

KOSZTY OBOWIĄZKOWE

Opłata sądowa pozwu od spraw z bankiem wynosi 5% ale nie więcej niż 1000zł. Od kwoty 16542,50zł wyniesie to 827,10zł. Prowadząc samemu sprawę lub wyznaczając jako pełnomocnika osobę cieszącą się naszym zaufaniem wygrywając proces możemy liczyć na zwrot opłaty sądowej, kosztów przejazdu w obie strony oraz równowartość utraconego zarobku (Art.98 kpc). O kosztach należnych stronie działającej bez adwokata, sąd orzeka z urzędu (Art.109 kpc).

KOSZTY PEŁNOMOCNIKA

W wypadku prowadzenia sprawy przez adwokata lub radcę sąd stronie wygrywającej zwraca tzw. koszty zastępstwa procesowego dla pełnomocnika. Rozliczenie między zlecającym a pełnomocnikiem zależy od zawartej umowy. Opłaty te reguluje Rozporządzenie o opłatach sądowych Min. Sprawiedliwości z dn.28.09.2002r z zmianami dla radców (D.U z 2016r poz.1667) dla adwokatów (D.U z 2016r poz.1668). Opłaty są identyczne i wynoszą;

  • od 10.000 do 50.000zł opłata 3600zł
  • od 5.000 do 10.000zł opłata 1800zł
  • od 1.500 do 5.000zł opłata 900zł
To nie jest obowiązujący cennik usług tylko urzędowy zwrot kosztów jaki ponosi przegrywająca strona procesu na rzecz strony wygrywającej. Adwokat może żądać za usługę więcej lub mniej zależnie od włożonego wkładu pracy i umowy. Wnosząc samemu pozew rola adwokata sprowadza się jedynie do reprezentowania nas na procesie co wymaga mniej pracy niż tworzenie pozwu stąd mamy prawo do ustalania wynagrodzenia za tzw. reprezentacje na sprawie co zależy od ilości spraw. Dodatkowe koszty to tworzenie pism tzw. przygotowawczych, gdy sąd tak postanowi.
Generalnie o kosztach rozstrzyga umowa zawarta z adwokatem określająca dokładnie co i za ile. Patrz prawa kolumna linki . Po pierwszej rozprawie, która ustali właściwość sądu, możliwe jest ustalenie wyniku procesu i ilości rozpraw a więc i kosztów. Stąd pomysł złożenia samemu pozwu i obecność na pierwszej rozprawie po której podejmiemy decyzje co dalej, jest rozsądna i do przyjęcia pod warunkiem że pozew jest przemyślany i prawidłowo sformułowany realnie do istniejących okoliczności.

REDUKCJA KOSZTÓW i RYZYKA

Koszty można zmniejszyć ograniczając zwrot nadpłaty do trzech lub dwóch lat. W opisywanym wypadku nadpłata za 3-lata wyniesie 7.569,60zł a za dwa lata 3.933,70zł co w tym drugim wypadku zredukuje koszty; opłaty sądowej do 196,65zł a adwokata do 900zł. Po wygranym procesie występując co roku do banku z żądaniem zwrotu nadpłaty możemy spodziewać się że Bank chcąc uniknąć procesu zwróci nadpłatę bez procesu sądowego. W przeciwnym wypadku będziemy zmuszeni powtórzyć proces a mając wzór pozwu i poprzedni wyrok możemy zrezygnować z pełnomocnika występując samemu w jego roli. Sprawa odbędzie się w tym samym sądzie i prawdopodobnie będzie prowadził ją ten sam sędzia więc wyrok powinien być identyczny.


DECYZJA O KOSZTACH I POSZUKIWANIE PEŁNOMOCNIKA

Wiedząc gdzie będzie toczyć się proces, po zatwierdzeniu przez Sąd jego właściwości, możemy szukać pełnomocnika w tym mieście. W Internecie jest dużo kancelarii oferujących usługi. Wysyłamy elektronicznie w pliku edytora tekstu nasz pozew z pytaniem o koszty wybierając najbardziej korzystną ofertę i dopiero wtedy wysyłamy załączniki. Są kancelarie które żądają tylko małej zaliczki. Wykonany pozew oszczędza kancelarii pracy gdyż w nim opisane są wszystkie fakty oraz jest odpowiedź banku. Kancelaria może treść pozwu przepisać na swój papier firmowy, zmieniając składnie, słownictwo, uzasadnienie. Na pewno trzeba będzie uiścić opłatę sądową max. 1000zł.
Decydując się samemu na prowadzenie sprawy wysyłamy pozew listem poleconym za pokwitowaniem zwrotnym i oczekujemy wezwania do wniesienia opłaty sądowej na podany przez sąd numer konta. Składając w sądzie osobiście pozew opłatę uiszczamy w kasie sądu.

INNE ROZWIĄZANIE

Pełnomocnikiem może być małżonek, rodzeństwo, zstępni lub wstępni (Art.87 § 1 kpc) oraz przedstawiciel organizacji, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (Art.87 § 5 kpc) W wypadku gdy kredytobiorcy ani ich najbliżsi krewni nie czują się na siłach aby pełnić rolę pełnomocnika a posiadają znajomego, który podjął by się tego zadania to trzy osoby mogą założyć Stowarzyszenie Zwykłe Ochrony Konsumentów (Art.40 ust.2 Pos.) zarejestrowane w Urzędzie Miasta i wyznaczyć jako pełnomocnika tę niespokrewnioną osobę spośród 3-ech członków założycieli. Po odniesieniu sukcesu można rozwiązać stowarzyszenie lub zwiększyć liczbę osób do 7-miu i zarejestrować stowarzyszenie w KRS co umożliwia korzystanie z różnych form dofinansowania. Można zwrócić się do dziekanatu prawa najbliższej uczelni o rozważenie współpracy i wytypowanie studenta prawa który chciałby wystąpić w roli pełnomocnika i członka stowarzyszenia. Byłby to praktyczny sprawdzian jego umiejętności. W wypadku kredytobiorcy z Bydgoszczy zgłaszam swą kandydaturę na członka założonego stowarzyszenia, obserwatora czynnego kolejnych rozpraw, ewentualnie pełnomocnika reprezentującego sprawę poszkodowanego członka przed sądem.

CO DALEJ

Po dokonaniu opłaty Sąd kopie pozwu wyśle do Banku a ten będzie miał 30 dni na zajęcie stanowiska. Po dwóch - trzech miesiącach powinna nadejść z sądu informacja o przyjęciu naszej sprawy i sygnaturze akt wraz z ewentualną odpowiedzią Banku na nasz pozew, gdyż to zależy od woli Banku lub postanowienia sądu. Potem będziemy czekać na termin pierwszej rozprawy, której celem będzie jedynie ustalenie żądań stron i ujęcie ich w protokóle. Będzie to nasze żądanie zwrotu nadpłaty i sprzeciw banku najczęściej o odrzuceniu pozwu lub skierowanie go do miasta siedziby banku. Kończąc rozprawę Sąd wyznaczy termin następnej rozprawy. Po sprawie możemy złożyć w kancelarii sądu wniosek o dostarczenie pocztą lub elektronicznie kopii protokołu z rozprawy za opłatą. Mając odpowiedź banku, protokół z rozprawy i termin następnej rozprawy, możemy rozpocząć poszukiwanie pełnomocnika do kontynuacji sprawy jeżeli poczujemy że to nas przerasta lub czekać do dnia następnej rozprawy. Opłata za reprezentowanie nas na następnym posiedzeniu sądu jest znacznie niższa gdyż adwokat nie pisze pozwu tylko najczęściej deleguje na sprawę swego aplikanta, gdyż sprawa jest prosta a wynik możliwy do przewidzenia.

Ciąg dalszy to:   Przewidywany tok rozprawy
Korzystając z pomocy Teleprawa

wzbogacasz treść tej witryny gdyż każda sprawa ma inne uwarunkowania  

Nawet korzystając z usług radcy lub adwokata, TelePrawo mające pewne doświadczenie może być konsultantem w sprawie nawet bezpłatnie, jednak pod warunkiem prawa do publikacji treści sprawy, jej ciekawszych fragmentów, kluczowych pism np. pozwu, odpowiedzi banku, wyroku, bez danych strony poszkodowanej.

TelePrawo udziela e-mailem odpowiedzi na pytania związane z tego typu problemami.
Zasady udzielania pomocy podano na stronie   O NAS | KONTAKT | POMOC
Tekst zamieszczono dnia 20.10.2018r, ostatnie uaktualnienie wykonano w tym samym dniu.