Każda praca jest możliwa do wykonania, jeśli podzielić ją na małe odcinki.
Lincoln, Abraham

teleprawo.net

teleprawo@teleprawo.net   tel:523420155

O NAS | KONTAKT | POMOC

kwiecień 2017r - czerwiec 2020r

Właściciele gruntów domagają się zapłaty za istniejącą linie nadziemną lub wykryte kable na ich działce, za propozycję ich położenia, za wjazd na grunt i wprowadzenie kabla w istniejąca kanalizację innego operatora.


OSTATNIE PROCESY O LINIE TELEKOMUNIKACYJNE 2019-2020

nadziemne na słupach drewnianych oraz wytaczane przez Starostwa za nielegalne linie podziemne

Przykład 2 Właściciel działki rolnej żądał od ORANGE wynagrodzenia za linie nadziemną która utrudniała mu zagospodarowanie działki. Sąd postanowił biegłemu wydać opinię bez oględzin działki. Opinie w całości zaskarżył ORANGE podnosząc także brak oględzin. Biegły odwołał się do SO oraz złożył wyjaśnienia do SR wraz z protokołem oględzin wykonanych bez postanowienia SR; UZASADNIENIE OGLĘDZIN i PROTOKÓŁ  i otrzymał wezwanie z SR na 22 lipca 2020r, dalszy opis nastąpi.

Przykład 1 Starostwo żądało od ORANGE wynagrodzenia za szereg linii nad i pod ziemnych leżących na kilku jego działkach. Sąd postanowił biegłemu wydać opinię bez oględzin działek. Obie strony zgłosiły uwagi do opinii biegłego żądając wyjaśnień stąd OPINIA   UZUPEŁNIAJĄCA   o problemie wadliwych map i ewidencji sieci występującym także w następnej opinii Przykład 2. Strony nie zgłosiły zastrzeżeń do opinii uzupełniającej, wyroku nie otrzymałem.


Właściciel gruntu domaga się przesunięcia wieży

powodem jest przeznaczenie gruntu pod budowę osiedla domów jednorodzinnych.  

OPIS SPRAWY SĄDOWEJ GMINY Z OPERATOREM O PRZESUNIĘCIE WIEŻY TELEFONII KOMÓRKOWEJ POZA TEREN OSIEDLA w formie uzupełniającej opinii biegłego, wykonanej na żądanie powoda, jako lepiej opisującej sedno sprawy   OPINIA   UZUPEŁNIAJĄCA.


Właściciele gruntów po wykryciu kabla

domagają się od operatorów odszkodowania  i/lub  usunięcia linii doziemnej, napowietrznej  

Procesy właścicieli z operatorami telekomunikacji. Wymagają ustalenia właściciela linii - obiektu, posiadania zezwolenia lub zgłoszenia budowy i czy linia - obiekt znajduje się na mapach geodezyjnych i w KW. Możliwe jest:
1.Postępowanie nieprocesowe z art.3052 §2 kc o wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu Przykład 1.
2.Procesowe z art.222 §2 kc o wynagrodzenie i/lub usunięcie linii, bez korzystania z usług operatora Przykład 2.

Przykład 1 Właściciel działki budowlanej żądał od ORANGE wynagrodzenia za kable ziemne które utrudniały mu zagospodarowanie działki. Przy kupnie działki w jej KW nie było informacji o istnieniu kabli a ORANGE nie posiadał żadnych pozwoleń. Opinie o wysokości wynagrodzenia składali; biegły rzeczoznawca majątkowy, biegły geodeta i na końcu biegły telekomunikacji w przedmiocie szerokości pasa zajętości gdyż od uznanej przez sąd szerokości zależało wynagrodzenie, vide OPINIA. Strony zadały PYTANIA i uzyskały ODPOWIEDŹ

Przykład 1a Rolnik pod Chojnicami złożył wniosek o wynagrodzenie za utrudnienia jakie powodowała linia napowietrzna TPSA na jego polach zbudowana w 1970r. Z powodu częściowej likwidacji linii w trakcie trwania procesu, sąd powołał biegłego telekomunikacji do ustalenia stanu faktycznego linii, oraz wysokości jej zawieszenia nad gruntem, vide OPINIA. Wysokość wynagrodzenia miał potem ustalić biegły majątkowy.

Przykład 2 Właściciel otrzymanej działki ornej po wydzieleniu z niej budowlanej i odkryciu kabli ziemnych nie wpisanych w KW a utrudniających doprowadzenie mediów zażądał wynagrodzenia lub usunięcia kabli z powodu braku posiadania przez TPSA wymaganych pozwoleń. Powołano dwóch biegłych którzy nie spełnili oczekiwań sądu. Trzecim biegłym byłem ja, vide OPINIA. Sąd zawyrokował usunięcie kabli z działki vide WYROK. Sprawę prowadził  ADWOKAT ŁUKASZ NYSZTAL obecnie spółka partnerska trzech osób.

Przykład 2a Operator koparki zakładając przyłącze gazowe przerwał kabel telekomunikacyjny 150m od wieży ORANGE. Po godzinie niezidentyfikowana ekipa naprawiła uszkodzenie. Właściciel działki wystąpił o odszkodowanie do ORANGE za bez umowne korzystanie z jego działki. ORANGE zażądał dowodu a biegły geodeta nie mógł wykrywaczem metali znaleźć kabla. Właściciel odkopał kabel zrobił zdjęcie i załączył je jako dowód. Sąd zlecił biegłemu telekomunikacji znalezienie właściciela kabla, vide OPINIA oraz UZUPEŁNIENIE. Sprawcą problemu okazała się TPSA przed sprzedażą majątku FranceTelecom, a więc odpowiada za to Skarb państwa. Sprawę prowadziła  KANCELARIA A.RUTECKA
Zdarza się jak wyżej że znaleziony kabel nie ma właściciela i niema go na mapach geodezyjnych za co grozi kara grzywny. Jednak taki kabel ma ochronę w art.254a kk. i nie należy go przecinać bez zgody Sądu tylko użyć szukacza trasy kabla np. LKZ-1000 lub LKZ-2000. Po znalezieniu studzienki lub innego obiektu właściciela kabla, obciążamy go kosztami poszukiwań jeżeli poprzednio nie przyznawał się do niego. Więcej informacji na stronach  NIELEGALNE KABLE


Właściciele gruntów za dostęp do kanalizacji

domagają się od operatorów opłaty za wjazd oraz corocznych opłat za wciągnięty kabel 

Operator wciągając kabel w kanalizacje OPL, której fragment z studzienką był usytuowany na terenie Uniwersytetu, został sytuacją zmuszony do wniesienia opłaty 1000zł za wjazd na jego teren. Po wniesieniu opłaty uzyskał pisemną zgodę oraz żądanie ustanowienia służebności przesyłu zgodnie z art.3051kc - art.3054kc czyli coroczną opłatę. Zwrócił się więc razem z TelePrawem do UKE z pytaniem w tej sprawie i uzyskał odpowiedź z MC od Pani Anny Streżyńskiej uznającej takie postępowanie jako sprzeczne z zasadami współżycia społecznego vide str.5, akapit 2 od góry

Korzystając z pomocy Teleprawa

wzbogacasz treść tej witryny gdyż każda sprawa ma inne uwarunkowania  

Nawet korzystając z usług radcy lub adwokata, TelePrawo mające pewne doświadczenie może być konsultantem w sprawie pod warunkiem prawa do publikacji treści sprawy i kluczowego pisma.

TelePrawo udziela e-mailem odpowiedzi na pytania związane z tego typu problemami.
Członkowie mogą też liczyć na pomoc w formie opinii dla urzędów i poglądu dla sądów.

Tekst zamieszczono dnia 15 kwietnia 2017r, ostatnie uaktualnienie wykonano dnia 30.06.2020r.