Każda praca jest możliwa do wykonania, jeśli podzielić ją na małe odcinki.
Lincoln, Abraham

teleprawo.net

teleprawo@teleprawo.net   tel:523420155

O NAS | KONTAKT | POMOC

lipiec 2020r

Krótkofalowcy i abonenci, członkowie wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych często muszą walczyć o swe prawa do anteny KF, CB, TVSAT.  Poniżej podano szczegółowy opis postępowania. NEVS to zapowiedź 21 września 2020r ogłoszenia wyroku w sprawie SQ2PRU o instalacje anteny z Spółdzielnią Mieszkaniową.   Szczegóły

Procesy cywilne o prawo do anteny

wytaczają zarządcom WM i SM krótkofalowcy i abonenci w sądach okręgowych lub rejonowych.

Wspólnoty Mieszkaniowe oraz Spółdzielnie Mieszkaniowe odmawiają swoim członkom prawa do instalacji anteny ewentualnie żądają wnoszenia za to opłat. W celu utrudnienia działania cżłonkom nie podejmując w tej sprawie stosownej uchwały wydają jedynie odmowę podpisaną przez Prezesa WM, SM ewentualnie przez Zarząd WM, SM. Tego typu działanie zmusza członków właścicieli posiadających Księgę Wieczystą do składania pozwu.

1. WARUNKI DO POSIADANIA ANTENY

Osoba ubiegająca się o prawo do instalacji anteny na dachu budynku użytkowanego wspólnie nawet tylko z jedną osobą (budynek bliźniak) musi posiadać tytuł prawny do użytkowania lokalu. Może to być wypis z księgi wieczystej lub inny akt nawet najmu ale zawarty z właścicielem lokalu lub zarządcą budynku. Przykładowo w imieniu członka rodziny musi występować osoba posiadająca wymagany tytuł. Gdy tytuł posiadają dwie osoby wymagany jest udział obu lub zgoda tej drugiej. Znane są wypadki składania pozwu przez żonę właścicielkę lokalu w imieniu męża krótkofalowca który nie posiada formalnego tytułu do użytkowania lokalu.

2. NEGOCJACJE Z ZARZĄDCĄ

Zaczynamy od jednego dobrze opracowanego wniosku zawierającego;
1./ Opis realizacji odbiorczej instalacji antenowej KF, CB, TVSAT z masztem do H=3m lub zgody na wykorzystanie masztu po AIZ. Największy problem to sposób prowadzenia kabli po elewacji zewnętrznej budynku lub w wspólnych kanałach wentylacyjnych. Najmniejszy gdy lokal jest na ostatnim piętrze.
2./ Podstawy prawne tj. stosowne artykuły 140, 206, 268, 684 kc. oraz posiadanie wymaganych pozwoleń KF.
3./ Krótką umowę zgody na instalacje masztu z anteną o określonych parametrach z terminem jej zawarcia w ciągu 30 dni.
4./ W wypadku żądania opłat ustalamy zajmowaną powierzchnię przez maszt z odciągami (max około 40m2) od której odejmujemy powierzchnie wspólną dachu obliczaną z pow. mieszkania dzieloną przez ilość kondygnacji. Wynik mnożymy przez stawkę funduszu remontowego (około 50gr/miesiąc) za metr kwadratowy.
5./ Zaznaczamy że jest to instalacja radiowa odbiorcza wykorzystywana także jako nadawcza z mocą P<15W, która jako niezagrażająca środowisku jest zwolniona od pozwoleń. Znany jest wypadek stanowiska sądu że art.684kc dotyczy instalacji anten odbiorczych dla radia a nie instalacji radiokomunikacyjnych.
6./ Opis wymaganego prawem zgłoszenia istniejącej instalacji do WIOŚ w wypadku pracy z mocą P>15Wat celem ewentualnego sprawdzenia przez urząd w najbliższym sąsiedztwie poziomu szkodliwego dla zdrowia promieniowania wynoszącego powyżej 7V/m.
7./ Opis przydatności społecznej z racji współpracy z sztabem anty-kryzysowym.
8./ Po złożeniu wniosku możemy podjąć próbę słownych negocjacji w celu ewentualnego wykazania w późniejszym pozwie że podejmowaliśmy takie działania, jest to jednak niekonieczne. Jeżeli SM lub WM nie powiadomiła o obowiązku wnoszenia podatku za części wspólne i nie podała tej powierzchni do wiadomości, można ten błąd wykorzystać w negocjacjach. Więcej o tym podatku na stronie Podatki lokalne

3. WEZWANIE PRZED SĄDOWE OSTATECZNE

Po otrzymaniu zdecydowanej odmowy, warunków nie do przyjęcia, lub braku odpowiedzi co należy traktować jak odmowę, po 30 dniach od złożenia wniosku wysyłamy za pokwitowaniem zwrotnym wezwanie przed sądowe ostateczne z propozycją ugody. W nim zapowiadamy złożenia pozwu sądowego w wypadku nie wyrażenia zgody na maszt z anteną w terminie 7 dni od pokwitowania niniejszego wezwania.

4. PRZEDMIOT POZWU

W wypadku braku pożądanej reakcji na wezwanie przed sądowe ostateczne po 7 dniach składamy pozew.
1./ W wypadku Spółdzielni Mieszkaniowej składamy do SR pozew z art.64kc o wyrażenie woli, określając wartość roszczenia na 500zł od której opłata sądowa wynosi 60zł.
2./ W wypadku Wspólnoty Mieszkaniowej która podjęła uchwałę o braku zgody, składamy do SO pozew z art.25 u.owl o uchylenie uchwały. Opłata sądowa wynosi 200zł.
3./ W wypadku Wspólnoty Mieszkaniowej, która nie podjęła uchwały a odmowę wydał Zarządca lub Prezes Wspólnoty ewentualnie wniosek i wezwanie potraktowano milczeniem, składamy pozew przeciwko Wspólnocie o realizacje praw wynikłych z art.684kc ograniczając się do masztu i anteny odbiorczej. Fakt ten tłumaczymy że dopiero stojący maszt z anteną w wypadku pracy z mocą P> 15W mamy obowiązek zgłosić do WIOŚ oraz PWIS oczekując przez 30 dni kontroli i ewentualnego sprzeciwu, którego brak jest przyzwoleniem na pracę co w tym wypadku pozbawia argumentów dbałości o zdrowie mieszkańców.
4./ Innym rozwiązaniem problemu braku uchwały jest pozew o zobowiązanie Wspólnoty do podjęcia uchwały. Istnieje wyrok SN z dnia 7.02.2002r. (sygn. akt I CKN 489/00), „gdyby wspólnota celowo nie podejmowała uchwały”. Sąd nie może określać treści uchwały a ta może być negatywna co będzie wymagało kolejnego procesu.

5. ANTENA NA BALKONIE

W wypadku posiadania balkonu i potrzeby używania sprzętu możemy poinformować zarządcę o fakcie że będziemy używać małej anteny balkonowej z mocą nie przekraczającą 15Wat co jest dopuszczalne przepisami.(vide sprawa i wyrok SQ2KLU). Jednak lepiej z tym się wstrzymać gdyż Sąd może uznać że to jest wystarczające rozwiązanie dla powoda i odmówi anteny na dachu a wtedy jedynym wyjściem jest złożenie apelacji.

6. INNE WYPADKI, UWAGI, ZALECENIA

Znane są wypadki żądania demontażu istniejącej anteny na której działanie była ustna zgoda poprzedniego Zarządcy. Wtedy jedynym rozwiązaniem jest stosowny pozew. Zwraca się uwagę że jeżeli takie żądanie przysyła Zarządca WM to ostateczne wezwanie a następnie pozew należy adresować do Wspólnoty ewentualnie do Wspólnoty za pośrednictwem Zarządcy. Rozwiązaniem jest skuteczne ograniczenie mocy do 15W i ubieganie się o zgodę na antenę odbiorczą o dużym zysku, co uwalnia od wielu kłopotów. Dopiero po uzyskaniu wymaganej zgody występujemy do WIOŚ z zgłoszeniem mocy 15 W wypadku masztów powyżej 3m, które wymagają zgłoszenia władzy budowlanej, w wypadku gęstej zabudowy domów jednorodzinnych na małych działkach znane są protesty sąsiada z za miedzy że koniec spadającego masztu może sięgać jego działki. Każda sprawa jest inna gdyż mała zmiana tzw. uwarunkowań czyni ją inną. Podane wypadki należy traktować jako ogólne próby opisu rozwiązania problemu.

7. ZGŁOSZENIE ANTENY KF DO WIOŚ przy pracy z P>15W

Prawo ochrony środowiska art.3 (Poś) dopuszcza w miejsce pomiaru obserwacje oraz analizy a art.153 odsyła po szczegóły do Rozp. Min. Środowiska, którego §2.2.2 nie mówi o pomiarze tylko o zgłoszeniu organowi ochrony środowiska tj.WIOŚ jednak bez określenia jego warunków. Jedyne określenie warunków znajdziemy w art.152 (Poś), jest ich siedem. W pkt.3 opisujemy maszt, antenę, kable. W pkt.4 czas pracy najlepiej podać w dni robocze wieczorem, w dni wolne całodobowo. Pozwoli to odeprzeć zarzut że napromieniowaniu może ulec ekipa naprawiająca dach. W pkt.5 podajemy częstotliwości, emisje, moc. W pkt. 6 metoda ograniczania wpisujemy betonowy strop dachu. W pkt.7 stopień ograniczania wpisujemy betonowy strop dachu zapewnia w lokalach ograniczenie poniżej 7V/m. Istnieje jeszcze Rozp.Rady Ministrów które w §3.1.8.a) dla mocy 15obserwacji oraz analizy zaznaczyć okręgiem o promieniu max. 4m dla anteny na maszcie o H=3m (√42+32=5). Inne alternatywne rozwiązanie to pracochłonne skorzystanie z Arkusza Dionizego. Chcąc otrzymać pisemne potwierdzenie zgłoszenia należy wnieść opłatę skarbową w kwocie 17zł.

8.PRZYDATNE PRZEPISY

Po wejściu na stronę www.isip.sejm.gov.pl i dalej -wg.roczników wybieramy pożądany rocznik Dziennika Ustaw, jego numer i pozycję, odnajdując pożądany akt. Wyjątki z tych przepisów podano w prawej kolumnie.
1./ Kodeks cywilny z dn.23.04.1964r (tj. Dz.U z 2016r, poz.303) Art.684, 268, 206,140.
2./ Ustawa o własności lokali z dn.24.06.1994r (tj. Dz.U z 2015r, poz.1892) Art.23, 25
3./ Prawo ochrony środowiska z dn.27.04.2001r (Dz.U z 2013r, poz.1232) Art.122a,153
4./ Rozp.Min.Środowiska z dn.2.07.2010r (Dz.U z 2010r, Nr.130, poz.880) §2.2.2
5./ Rozp.Rady Min.z dn.9.11.2010r (Dz.U z 2010r, Nr.213, poz.1397) §3.1.8)
6./ Ustawa o opłacie skarbowej z dn.16.11.2006r (Dz.U z 2006r, Nr.225 poz.1635) II Wyd.zaśw. 21.9)
7./ Arkusz Dionizego służący do analizy równoważnej z pomiarem, do czego upoważnia Art.3 (Poś)
8./ Do dnia 8.02.2017r nie opracowano urzędowego formularza zgłoszenia poza warunkami w art.152 (Poś).

9.WYROKI SĄDOWE

5./ 4.02.2019r w SR Wejherowo SQ2PRU z Redy złożył pozew o zgodę na instalacje anteny przeciwko SM. Dnia 11/X/2019r SR wyznaczył pierwszą rozprawę na 9.XII.2019r o godz.11:30 w sali 2.07 przy ul.Reformatorów 9 w Wejherowie. SQ2PRU powtórzył swe żądania do protokołu. SM ani jej radca nie stawili się na rozprawę. Sąd wysłał pismo do SM i wyznaczył kolejny termin na 2.III.2020r, odwołany z uwagi na pandemię. W lipcu Sąd wysłał zawiadomienie o ogłoszeniu wyroku 21.09.2020r. Treść wzorcowego pozwu, który spowodował brak skutecznej reakcji SM wraz z wyrokiem zostanie opublikowana na stronie zaraz po jego otrzymaniu.
4./ Zobowiązanie SM do złożenia oświadczenia woli o założeniu anteny przez SQ8LC Opis procesu   Opinia biegłego   Wyrok SR.Cywilnego w Lublinie z dnia 27.10.2017r   Wyrok nie posiada pieczęci bo jest nieprawomocny a SM ma dwa tygodnie na złożenie apelacji z której zrezygnowała. SQ8LC podjął więc dopiero teraz starania o uzyskanie wyroku z pieczęcią SR i podpisem sędziego.
3./ Uchylenie odmownej uchwały WM dla SQ5TDZ wyrokiem SO.Cywilnego w Radomiu z dnia 29.12.2014r. Byłem autorem pozwu o uchylenie uchwały.   Opis procesu   SQ5TDZ zrezygnował z pisemnego wyroku.
2./ Uniewinnienie SQ2KLU od zarzutu niezgłoszenia anteny na balkonie do WIOŚ wyrokiem SR.Karnego w Bydgoszczy z dnia 4.12.2014r z moim udziałem jako biegłym sądowym.  Opis procesu   Opinia biegłego   Wyrok
1./ Oświadczenie woli SM o zgodzie na antenę dla SQ3MVE wyrokiem SR.Cywilnego w Śremie z dnia 16.08.2010r. z moim udziałem jako biegłym sądowym. Opinia wydana przed zmianą przepisów o ochronie środowiska, które tylko sygnalizuje stąd pewne treści są nieaktualne.   Opinia biegłego   Wyrok

10.INNE PROCESY

Znane są wygrane starsze procesy np.SQ7HJX z 2009r jednak rezygnuje z ich opisu z uwagi na zmianę przepisów o ochronie środowiska pod koniec 2010r. Były także procesy przegrane z uwagi na popełniane błędy jeszcze przed wystąpieniem do sądu, oraz brak doświadczenia powoda, adwokata i mojego jako konsultanta przy dużej aktywności pozwanej i negatywnym stanowisku sądu. Powoływać można się jedynie na wyroki Sądu Najwyższego. I tak sprawę montażu anten radiowo - telewizyjnych rozstrzygał już w 1974 r SN w oparciu o artykuł 684 KC gdy nie było jeszcze wspólnot (wyrok SN z dn.18.X.1974r syg.III Cr 1754/74). Aktualne przepisy i podany tu opis postępowania pozwala wygrać proces o dachową antenę z P<15W, a następnie podejmować próby o uzyskanie zgody na pracę tej anteny z 15

CO DALEJ ?

Zwraca się uwagę że pracując z mocą P<15W podejmujemy starania o instalację anteny radiowej odbiorczej zgodnie z art.684kc gdyż nie stanowi to zagrożenia dla środowiska i nie wymaga zgłoszenia nawet w wypadku użycia jej do nadawania z mocą ograniczoną do 15W. Dopiero gdy pragniemy pracować z P>15W nasza antena odbiorcza zgodnie z §2.2.2 Rozp.Min.Środowiska z dn.2.07.2010r staje się instalacją radiokomunikacyjną wymagająca zgłoszenia do WIOŚ. W tym nieco innym stanie prawnym sąd może uważać że wiążącym nie jest art.684kc przewidziany dla radia i anteny odbiorczej, tylko art.140, art.144 i art.206 kc, uprawniające do instalacji radiokomunikacyjnych na podstawie prawa współposiadania części dachu. Takie stanowisko pomija zawarte w art.684kc określenia "i inne podobne urządzenia" co może być podstawą do apelacji w wypadku odrzucenia pozwu.

Korzystając z pomocy Teleprawa

wzbogacasz treść tej witryny gdyż każda sprawa ma inne uwarunkowania  

Nawet korzystając z usług radcy lub adwokata, TelePrawo mające pewne doświadczenie może być konsultantem w sprawie pod warunkiem prawa do publikacji treści sprawy i kluczowego pisma.

TelePrawo udziela e-mailem odpowiedzi na pytania związane z tego typu problemami.
Członkowie mogą też liczyć na pomoc w formie opinii dla urzędów i poglądu dla sądów.

Tekst zamieszczono dnia 15 kwietnia 2017r, ostatnie uaktualnienie wykonano dnia 26.07.2020r.