Konwersja fragmentu z odpisu PDF wykonana przez TelePrawo.
                       
Sygn.akt I.C 151/09                    
                           WYROK
               W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
                                    Dnia 16 sierpnia 2010roku

Sąd Rejonowy w Śremie Wydział I Cywilny w składzie:
Przewodniczący  SSR 
Protokolant    Sekretarz Sądowy 
po rozpoznaniu w dniu 04 sierpnia 2010 roku w Śremie
sprawy z powództwa Mariusza Hanke
przeciwko Spółdzielni Mieszkaniowej w Śremie
o zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli 

I.	 Zobowiązuje pozwaną Spółdzielnie Mieszkaniową w Śremie do złożenia oświadczenia woli
  o następującej treści: " Spółdzielnia Mieszkaniowa w Śremie wyraża Mariuszowi Handke
  zgodę na zamontowanie na dachu budynku przy ul............... w Śremie dwóch nadawczo
  odbiorczych instalacji antenowych do radiokomunikacji amatorskiej w postaci poziomej
  anteny szerokopasmowej typu podwójny dipol według Y27DL, pracującej na częstotliwości
  3-30MHz oraz pionowej anteny typu Big Star pracującej na częstotliwości 144-146 MHz "
  
II.	 Zasądza od pozwanej na rzecz powoda kwotę ............. zł tytułem zwrotu kosztów
  sądowych, oraz kwotę ................. zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa prawnego

                   Na oryginale właściwe podpisy
                      ZA ZGODNOŚĆ
                    Śrem, dnia 02.09.2010r
                    Kierownik Sekretariatu 
													
                    Klauzula wykonalności
                     Dnia 06.10.2010r   
                    Sąd Rejonowy w Świeciu
													
----------------------------------------------------------------------------------- strona 2 lub powrót---

Sygn.akt I C 151/09

			         UZASADNIENIE

     Wyrok z kompletnym uzasadnieniem znajduje się na stronie krótkofalowca SQ3MVE: 
     www.sq3mve.qrz.pl gdzie dalej szukaj w: /o mnie/Boje ze SM/Batalia w Sądzie/