Każda praca jest możliwa do wykonania, jeśli podzielić ją na małe odcinki.
Lincoln, Abraham

teleprawo.net

teleprawo@teleprawo.net   tel:523420155

O NAS | KONTAKT | POMOC

luty 2023r - marzec 2024r

Oczekuje uwag o stronie i zawartych w niej treściach oraz Waszych propozycji


LISTY OD BIEGŁYCH i ICH PROBLEMY

Można nadsyłać e-mailem na adres teleprawo@teleprawo.net lub pocztą na adres w O NAS|KONTAKT|POMOC

ZMIANY PRZEPISÓW

22.12.2023r Min.Sprawiedliwości powołał Pełnomocnika do spraw biegłych sądowych prof.dra.hab.Tadeusza Tomaszewskiego.
Od dnia 1 stycznia 2024r ma obowiązywać nowe Rozp.Min.Sprawiedliwości podnoszące wysokość stawek dla biegłych sądowych minimum o 30%.
Min.Sprawiedliwości przygotował nowe rozporządzenie o biegłych sądowych które zacznie obowiązywać w najbliższym czasie.
Od 14 marca 2024r zgodnie z treścią przepisu art.157 § 1a ustawy -Prawo o ustroju sądów powszechnych, Biegły wpisany na listę biegłych sądowych ma obowiązek posiadania konta w portalu informacyjnym sądów powszechnych, oraz powiadomić o tym swój SO jak np. poniżej;
dot. pisma Prezesa z dnia 18 marca 2024r o założeniu konta
Po wejściu na portal.gdańsk.sa.gov.pl i uzyskaniu info z Colpit oraz przekierowaniu na portal.wrocław.sa.gov.pl wpisałem żądane dane uzyskując info; "konto już istnieje". Po uzyskaniu info z Colpit jak aktywować konto na portalu przez bank PKO nie mogłem dokonać aktywacji konta, być może PKO nie jest przygotowane do tej operacji, dlatego skorzystałem z opcji usługi BOI SO w Bydgoszczy, które wysłało na mój adres info; "Loginem do systemu jest nr.PESEL". Otrzymałem także hasło 30 znaków alfa numerycznych, które mogę zresetować i wprowadzić nowe lub korzystać z starego.
Nie znam przepisu jakie informacje może uzyskać biegły z portalu. Jedyną interesującą informacją jest wyrok w sprawie związanej z opinia biegłego, który jak dotąd nie był udostępniany, co nie pozwalało biegłemu sprawdzić trafności jego opinii. Mam nadzieję że nowy przepis o biegłych, możliwe że w randze ustawy, wprowadzi szkolenie biegłych wyjaśniające wiele kwestii.


Ciąg dalszy to:   Pomoc poszkodowanym i odciążenie sądówPisząc do Teleprawa

wzbogacasz treść tej witryny gdyż każda sprawa ma inne uwarunkowania  

Zgłaszane problemy mogą pozostać nie rozwiązane ale ich opis zostanie zamieszczony na stronie. Problemy zwłaszcza prawne mogą być zgłaszane anonimowo. Autor jest tylko inżynierem elektronikiem ale może znajdą się osoby o innych specjalnościach pragnące nawiązać współpracę a w przyszłości przejąć prowadzenie witryny gdyż nic nie jest wieczne.

TelePrawo udziela e-mailem pokwitowanie zgłaszanego problemu.
Zasady udzielania pomocy podano na stronie   O NAS | KONTAKT | POMOC
Tekst zamieszczono dnia 7.02.2023r, ostatnią aktualizacje wykonano 26.03.2024r.