Każda praca jest możliwa do wykonania, jeśli podzielić ją na małe odcinki.
Lincoln, Abraham

teleprawo.net

teleprawo@teleprawo.net   tel:523420155

O NAS | KONTAKT | POMOC

wrzesień 2020r

SO Bydgoszcz przysłał każdemu powodowi WEZWANIE do stawienia się w sądzie gdzie będzie przesłuchiwany w charakterze strony z powództwa przeciwko Bankowi o zapłatę. Do wezwania dołączono odpis pisma pozwanego z dnia 8.06.2020r


ROZPRAWA i PRZESŁUCHANIE

Przesłuchanie stanowi część rozprawy i ma na celu wyjaśnienie ostatecznych faktów gdy dowody są nie wystarczające.

ROZPRAWA

Po sprawdzeniu obecności i legitymacji stron Powód:
1.) składa żądanie uznania umowy za nieważną i wzajemne rozliczenie stron obejmujące wpłacone raty, koszty wymienione umową, składki ubezpieczeń i ewentualne odsetki za co Powód zwraca Pozwanemu pożyczoną kwotę w PLN;
2.) wnioskuje o zobowiązanie Pozwanego do przedłożenia umów ubezpieczeń gdyż ich brak uzasadnia żądanie zwrotu składek;
3.) oraz przedstawia dowody wadliwej realizacji wniosku kredytowego i wadliwej umowy, analizując umowy z okresu lat 2005-2008   ( k.77-97 pisma pozwanego z dn.8.06.2020r z żądaniem dopuszczenia ich jako dowodu, mimo zaczernienia kwot w poz.§ 2 i § 12, co uniemożliwia analizę kosztu kredytu głównej wady tych umów.)

PRZESŁUCHANIE

Powód nie złożył pisemnej odpowiedzi na pismo Pozwanego z dnia 8.06.2020r będące odpowiedzią na zmodyfikowany pozew, do czego nie był zobowiązany, stąd Sąd zarządził przesłuchanie. Jego treść poznamy po przesłuchaniu. Powód nie odpowiedział także na pisemną propozycje ugody. Pismo procesowe Pozwanego Banku zawierało;
1.) podtrzymanie dotychczasowego stanowiska, wniosków i twierdzeń.
2.) dopuszczenie dowodu z umów zawieranych w latach 2005, 2006, 2007 i 2008
3.) żądanie opinii biegłego z zakresu finansów i księgowości w sprawie kursów walut, spreadu walutowego, właściwego postępowania.
4.) oraz 50 stron uzasadnienia, 24 stron najnowszych orzeczeń sądów w sprawach indeksacyjnych oraz 108 stron różnych załączników w tym 11 kompletnych wyroków, razem 183 stron.
Po złożeniu zeznań przez Pozwanego, Powód zgodnie z art.230 KPC powinien zaprzeczyć podanym przez Pozwanego faktom które były niezgodne z stanem faktycznym. Nowelizacja KPC pozwala snuć przypuszczenia że sprawa może ulec zakończeniu w najbliższym czasie z uwagi na treść Art.2061(vide kolumna prawa), jeżeli Sąd uzna że zeznania Powoda i przedstawione dowody są wystarczające do uznania umowy za nieważną.


FAKTYCZNY PRZEBIEG ROZPRAWY I C 481/20

Rozprawa planowana na 17.09.2020r w sali 106 od godziny 10:00 do 12:18 trwała b. krótko gdyż SO uznał że powód mając mieszkanie w Bydgoszczy a podając adres w Koszalinie ma siedzibę w tym mieście stąd sprawa powinna toczyć się w SO Koszalin. Przedstawiciel pozwanego Banku złożył ustnie do protokołu wniosek dowodowy o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z przesłuchania naocznego świadka pracownika Banku, co ma być zaskoczeniem dla powodów. Obie strony mają prawo zaskarżyć to postanowienie do Sądu Apelacyjnego w Gdańsku w terminie 7 dni. Co zrobią strony okaże się w najbliższych dniach.


Ciąg dalszy to:   9. Gdzie faktycznie zacznie się proces ?Korzystając z pomocy Teleprawa

wzbogacasz treść tej witryny gdyż każda sprawa ma inne uwarunkowania  

Nawet korzystając z usług radcy lub adwokata, TelePrawo mające pewne doświadczenie może być konsultantem w sprawie nawet bezpłatnie, jednak pod warunkiem prawa do publikacji treści sprawy, jej ciekawszych fragmentów, kluczowych pism np. pozwu, odpowiedzi banku, wyroku, bez danych strony poszkodowanej. Analiza dotychczasowych wyroków i ich uzasadnień wskazuje że nie podnoszono w pozwach spraw ubezpieczeń zwłaszcza na życie oraz rat równych wyższych niż malejące.

TelePrawo udziela e-mailem odpowiedzi na pytania związane z tego typu problemami.
Zasady udzielania pomocy podano na stronie   O NAS | KONTAKT | POMOC
Tekst zamieszczono dnia 12.09.2020r, ostatnią aktualizacje wykonano 19.09.2020r.