Każda praca jest możliwa do wykonania, jeśli podzielić ją na małe odcinki.
Lincoln, Abraham

teleprawo.net

teleprawo@teleprawo.net   tel:523420155

O NAS | KONTAKT | POMOC

wrzesień - grudzień 2017r

UKE wydał tylko jedną decyzję obejmującą opis wszystkich problemów związanych z dostępem do kanalizacji i kosztami dostępu.


Dostęp do kanalizacji telekomunikacyjnej

realizowany jest przez duże i małe firmy osób fizycznych  

1.WNIOSEK. Należy rozpocząć od pytania czy na opisanym odcinku między punktami A i B istnieje kanalizacja z wolnym miejscem do wciągnięcia określonego typu kabla.
2.KOSZTY. Decyzja UKE zawiera skomplikowany wzór obliczania kosztów obejmujący różne rozwiązania stosowane przez dużych operatorów. Praktycznie koszt za dzierżawę miejsca pod 100mb standardowego kabla wynosi 10,69zł/miesięcznie. Do tego dochodzą jednorazowe koszty dokumentacji i nadzoru.
3.DECYZJE UKE. Wymieniona poniżej decyzja UKE regulowała sprawy dostępu, dawnej ASTER transformowanej w UPC, do kanalizacji ORANGE. 50 pierwszych stron tej decyzji stało się wzorcem zasad i sporządzania umów dla innych operatorów udostępniających swoją kanalizacje. Brak innych decyzji może świadczyć że operatorzy udostępniają swoją kanalizacje innym operatorom o ile jest w niej wolne miejsce.

WYSZCZEGÓLNIENIE DECYZJI, także projektów i wniosków.
Lp PUBLIKACJA OPERATOR WNIOSEK WŁAŚCICIEL ZAKRES DECYZJI
1 2016.04.19 ORANGE 2013.12.17/28m UPC Definicje. Opis wniosku i umowy. Zasady dostępu. Opłaty - stron 50. Uzasadnienie na stronach od str.50 do str.139
2


4.KANALIZACJE INNE. Należą do nich kanalizacje będące własnością firm nie będących operatorami telekomunikacji. Mogą to być instytucje naukowe lub np. przedsiębiorstwa kanalizacji ścieków. Nie mając pewności do kogo należy kanalizacja i na czyich gruntach jest posadowiona, występujemy z pismem jak niżej.


Jan Dobry Operator Fajny.Net
Moje Miasto

Instytut Naukowy
ul.Jakaśtam 11
00-100 MojeMiasto

WNIOSEK O WYDANIE ZGODY
NA ZAKŁADANIE URZĄDZEŃ ŁĄCZNOŚCI PUBLICZNEJ
tj. wciągnięcie kabla światłowodu do kanalizacji Balice - Aleksandrowice

Uprzejmie proszę o podanie danych właściciela kanalizacji z kablem telekomunikacyjnym typu 12j łączącym Wasz Instytut z Waszym Obiektem w Aleksandrowicach. Podstawa prawna; ustawa z dnia 7 maja 2010r o wspieraniuniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych - dalej nazwana ustawą o "WRUIST" (tj. Dz.U. z 2016r poz.1537)
art.30. 1e. Przedsiębiorca telekomunikacyjny może zwrócić się do właściciela, użytkownika wieczystego lub zarządcy nieruchomości z wnioskiem o udzielenie mu informacji o:
1) danych kontaktowych właściciela kabla telekomunikacyjnego, instalacji telekomunikacyjnej budynku i przyłącza telekomunikacyjnego;
5) osobach lub podmiotach uprawnionych do zawarcia umowy w sprawie dostępu, o którym mowa w ust. 1 i 3, wraz z ich adresami do doręczeń.
1f. Właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości jest obowiązany udzielić przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu informacji, o której mowa w ust. 1e, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku w tej sprawie.

W wypadku gdy właścicielem przedmiotowej kanalizacji jest Instytut nie posiadający statusu operatora a kanalizacja jest posadowiona na gruntach gminy w wypadku odmowy decyzję wydaje Starosta zobligowany art.33 ust.7 ustawy o wruist do korzystania z art.124 ustawy ogn. Art.34 ustawy o wruist upoważnia Starostę do wydania decyzji gdy kanalizacja jest posadowiona na gruntach właściciela.

Na podstawie art.33 ust.1 ustawy o "WRUIST" jako posiadający wymagany status Operatora telekomunikacji, wnoszę o wydanie zgody na zakładanie urządzeń łączności publicznej polegające na wciągnięcie kabla światłowodu do Waszej kanalizacji na odcinku Balice - Aleksandrowice.
Wydanie zgody niezbędne jest celem realizacji inwestycji celu publicznego tj. telekomunikacyjnej sieci szerokopasmowej, służącej mieszkańcom Aleksandrowic. Przedmiotowa inwestycja nie wymaga żadnych pozwoleń budowlanych i nie stanowi przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na obszary Natura 2000. Inwestycja obejmuje wprowadzenie kabla światłowodowego do Waszej podziemnej kanalizacji na odcinku Balice - Aleksandrowice o długości 1450mb od pkt.A do pkt.B co zobrazowano na wyrysie przedmiotowej trasy z zaznaczeniem studzienek do których będzie wciągany światłowód. Parametry kanalizacji o ⊘ 110mm w której są ułożone Wasze dwa kable typu 12j o ⊘ 32 mm, dopuszczają ułożenie w niej mojego kabla o ⊘ 12mm gdyż zajętość mierzona na średnicy kanalizacji wynosi 32+32+12=76mm co daje przerwę liczoną na średnicy 110-76=34mm między kablami, pozostawiając jeszcze dużo miejsca nad i pod zajętą średnicą.

Zobowiązuję się po wykonaniu prac pozostawić kanalizację i studzienki w stanie jak przed ich rozpoczęciem co udokumentuję wykonanymi fotografiami oraz zobowiązuję się jako zabezpieczenie wpłacić na wskazane konto kaucje w wysokosci 1000zł zwrotną po zakończeniu prac i wykonaniu protokołu o stwierdzeniu braku szkód. Zobowiązuję się także do pokrycia kosztów Waszego pracownika nadzorującego rozpoczęcie prac i ich zakończenie stosownym protokołem o braku szkód. Po otrzymaniu faktury żądaną kwotę wpłacę w terminie 14 dni na podane konto. Informuję przy okazji że w położonym kablu mogę dla potrzeb Instytutu wydzierżawić 12 włókien na obustronnie korzystnych warunkach.
W związku z powyższym uprzejmie proszę o podanie danych Waszego przedstawiciela w celu prowadzenia negocjacji, tj. ustalenia warunków finansowych przewidzianych w art.33 ust.2 i zawarcia umowy w terminie 30 dni przewidzianych art. 33 ust.3. W wypadku nie zawarcia umowy w podanym terminie ma zastosowanie art.33 ust.7 ustawy o "WRUIST"
art.33.7. Jeżeli w terminie, o którym mowa w ust. 3, nie zostanie zawarta umowa, stosuje się odpowiednio przepisy art. 124 i art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
Załączniki;
1. Wyrys trasy kabla
2. Kopia z rejestru UKE
3. Projekt umowy

Jan Dobry

UWAGI TelePrawa, umowa powinna zawierać standardowe warunki jej wypowiedzenia wzorowane na umowach UKE a są to;
1. Najemca wyrządza szkody.
2. Najemca nie przestrzega warunków umowy.
3. Najemca zalega z zapłatą 3 miesiące.
4. Najemca może wypowiedzieć umowę w terminie 3-ech miesięcy.
Ich celem jest likwidacja zamieszczenia w umowie warunku że wynajmujący może wypowiedzieć umowę. A to oznacza że nie musi podawać warunków jej wypowiedzenia, co może stworzyć duże problemy operatorowi zawierającemu taką umowę.

 Problemy z realizacją inwestycji

generują dodatkowe koszty  

Osobny problem to dostęp do kanalizacji której część jest posadowiona nie w pasie drogowym ale na terenie mającym swego właściciela, który żąda opłaty za wjazd, więcej na stronie Dostęp z żądaniem opłaty. Ustawa o drogach publicznych pozwala Gminie ustalać uchwałą opłaty, za zajęcie pasa drogowego na cele związane z prowadzeniem prac, umieszczeniem w pasie drogowym infrastruktury niezwiązanej z funkcjonowaniem drogi, więcej na stronie Dostęp do słupów. Przy budowie własnej kanalizacji w pasie drogowym przy którym rosną drzewa nawet mając stosowne pozwolenie też mogą pojawić się kolejne problemy związane z omijaniem korzeni tych drzew. Jest to temat na nową stronę pt. Budowa własnej kanalizacji.

Korzystając z pomocy Teleprawa

wzbogacasz treść tej witryny gdyż każda sprawa ma inne uwarunkowania  

Nawet korzystając z usług radcy lub adwokata, TelePrawo mające pewne doświadczenie może być konsultantem w sprawie pod warunkiem prawa do publikacji treści sprawy i kluczowego pisma, bez podawania danych osoby korzystającej z pomocy.

TelePrawo udziela e-mailem odpowiedzi na pytania związane z tego typu problemami.
Członkowie mogą też liczyć na pomoc w formie opinii dla urzędów i poglądu dla sądów.

Tekst zamieszczono dnia 6 września 2017r, ostatnie uaktualnienie wykonano dnia 31.12.2017r.