Każda praca jest możliwa do wykonania, jeśli podzielić ją na małe odcinki.
Lincoln, Abraham

teleprawo.net

teleprawo@teleprawo.net   tel:523420155

O NAS | KONTAKT | POMOC

sierpień 2017r

UKE wydał b.mało decyzji przy dużym i różnie uzasadnianym sprzeciwie operatorów energetyki domagających się np. opinii o wytrzymałości słupów na dodatkowe obciążenia podwieszaną linią.


Podwieszanie kabli na słupach PGE, ENEA, TAURONU

realizowane jest wyłącznie przez małe firmy osób fizycznych  

1.WNIOSEK. Wymaga wymienienia każdego słupa wg. posadowienia na ulicy z numerem domu lub/i słupa, oraz typ kabla i opis podwieszenia. Należy się upewnić czy odległość od najniższej lini NN wynosi co najmniej 4,30m wzdłuż drogi, 4,80m przy wjazdach, 5,30m przy przejazdach.
2.KOSZTY. W dobrowolnie zawieranych starych umowach opłata miesięczna za słup wynosiła około 3zł. W wypadku odmowy w 2015r UKE ustalił miesięczną opłatę od słupa 5,52zł, oraz za godzinę nadzoru 50,69zł. W ostatnim projekcie umowy z TAURON ustalono opłaty miesięczne do 20-słupów 15zł, do 500-słupów 7zł, powyżej 500-słupów 4,50zł. Do tego należy doliczyć koszt projektu wykonawczego (opis techniczny i plan sytuacyjny) a czasem ekspertyzy osoby z uprawnieniami o wytrzymałości słupów. Za słupy w pasie drogowym drogi gminnej, może być naliczona dodatkowa opłata przez Gminę. Wjazd na tereny działek rolnych wymaga uzgodnień terminu z właścicielem co może generować dodatkowe koszty jak też termin rozpoczęcia inwestycji. Dzierżawa kanalizacji jest tańsza i brak dodatkowych nieprzewidzianych kosztów.
3.DECYZJE UKE. W dniu 27.06.2017r otrzymałem z UKE informacje o prowadzeniu 3 postępowań w sprawie podwieszania linii na słupach energetycznych. Decyzje załatwione i w toku należy szukać na stronach UKE w: AKTUALNOŚCI > Bieżące informacje > Komunikaty. Ostatnią decyzję Lp.3a zamieszczono jednak w dziale: TELEKOMUNIKACJA > Internet > Decyzje o dostępie.

WYSZCZEGÓLNIENIE DECYZJI, także projektów i wniosków.
Lp PUBLIKACJA OPERATOR WNIOSEK WŁAŚCICIEL ZAKRES DECYZJI
1 2015.12.21 SEJNET o.fiz 2013.03.29/33m PGE Sejny, 8-ulic, 53-słupy, stron 97
2 2015.12.21 G-NET o.fiz 2013.03.22/33m ENEA Stary Kisielin, 2-ulice, 8-słupów, stron 73
3 2016.08.11 G-NET s.c. 2013.10.22/33m TAURON Ogłoszono projekt decyzji gdyż sprawa jest w toku, 4-miejscowości, 43-ulice, powyżej 500-słupów, stron 52
3a 2017.06.21 G-NET s.c. 2013.10.22/44m TAURON Ogłoszono decyzję w sprawie j.w., stron 65
4

4.OMÓWIENIE DECYZJI I WNIOSKI. Decyzje są coraz krótsze mimo że obejmują coraz więcej słupów jednak czas ich załatwiania wynosi 2,5roku. Dokładny czas w miesiącach 33m i 44m podano w kolumnie WNIOSEK. Wnioski składają małe firmy osób fizycznych. Przygotowanie wniosku może być kosztowne gdy trzeba dostarczać opinie o wytrzymałości słupów na dodatkowe obciążenie. Możliwa jest pomoc i udział organizacji społecznej np. PIIT jak w decyzji dla PGE (Lp.1).
5.WNIOSEK PRZYKŁADOWY. Złożono w celu rozpoznania stanowiska PGE stąd brak podania ilości i rozmieszczenia słupów co jednak wynika z załączonego rysunku trasy. Operator po analizie kosztów i stwierdzeniu istnienia na tym odcinku kanalizacji Neti, zrezygnował z słupów gdyż koszt utrzymania 100mb podwieszenia linii przy ilości 21-500 słupów wynosił 14zł/mies, natomiast ten sam koszt utrzymania 100mb linii w kanalizacji był tańszy i nie generował niespodzianek a zatem dodatkowych kosztów o czym dalej.


Jan Dobry Operator Fajny.Net
w Warce

PGE Dystrybucja S.A.
Rejon Energetyczny Kozienice
ul. Przemysłowa 11
26-900 Kozienice

Uprzejmie proszę, o wstępne wyrażenie zgody i podanie wytycznych dotyczących podwieszenie kabla światłowodowego typ ITU-T G.652D na słupach niskiego napięcia w mieście Warka na trasie od Osiedla 35 Lecia 1 do ul.Długa 16, wg. załączonego rysunku. Wejście na początek trasy zrealizowane będzie kablem napowietrznym z budynku o adresie Osiedle 35 Lecia 2, a zakończenie trasy kablem napowietrznym do budynku przy ul.Długa 16.
Podstawa prawna art.17.1 ustawy o wruist.
Załączniki;
1. Kopia rejestru UKE
2. Rysunek trasy

Jan Dobry


6.PROBLEMY Z REALIZACJĄ INWESTYCJI.   Mając zgodę właściciela słupów lub decyzje UKE należy zbadać posadowienie słupów czy niektóre z nich nie stoją na działce mającej właściciela, zamiast na gruncie pasa drogowego. Wtedy należy po numerze działki z mapy lub numerze domu ustalić numer KW i zwrócić się do właścicieli gruntu o zgodę. W wypadku sprzeciwu należy złożyć stosowny wniosek do Starosty który jest uzgadniany z Prezesem UKE i Starosta musi wydać zgodę. Zdarza się że Starosta zamiast odmowy wydaje decyzje o zmianie sposobu realizacji linii na doziemną tylko na tym odcinku gdyż plan zagospodarowania przewiduje tylko takie rozwiązania. TelePrawo spotkało się z takim postępowaniem Starosty o czym niżej.


Właściciele gruntów za podwieszenie kabla

na słupie ich działki domagają się od operatorów opłaty lub nie wyrażają zgody, co wymaga kolejnych decyzji  

Operator za zgodą Tauronu podwieszał kable na jego słupacach wzdłuż drogi. Kilka tych słupów stało na zabudowanych działkach blisko ogrodzenia. Właściciele nie wyrażali zgody na podwieszenie kabla pomimo zaproponowanej niewielkiej opłaty rocznej. Operator korzystając z art.33 ustawy o WRUIST zwrócił się do Starosty. Starosta wszczął postępowanie a właściciel chcąc uniknąć kłopotów powodowanych uczestnictwem w postępowaniu wyraził zgodę. W innym podobnym wypadku właściciel trwał w odmowie a Starosta wydał decyzję o zastąpieniu podwieszenia kablem doziemnym, jednak musiał tą decyzję uzgodnić z UKE a urząd w ostatnim akapicie swojego postanowienie uznał że nie może ingerować w sposób realizacji inwestycji gdy ten określa plan zagospodarowania. Starosta więc nie wstrzymał inwestycji tylko zmienił sposób jej realizacji na tym spornym odcinku między dwoma słupami, uznając że należy położyć tam kabel doziemny. Dnia 27.06.2017r złożono odwołanie do Wojewody a ten 20.07.2017r utrzymał decyzje Starosty. Zrezygnowano ze skargi do WSA. Opisany przykład sygnalizuje niespodziewany wzrost kosztów inwestycji i konieczność wcześniejszego zapoznania się z planami zagospodarowania przestrzennego terenu na którym planowana jest inwestycja.

Zajęcie pasa drogowego dróg gminnych

generuje dodatkowe koszty nawet za podwieszanie kabla z rusztowania tj. pojazdu z koszem.  

Ustawa o drogach publicznych pozwalała Gminie ustalać uchwałą opłaty, za zajęcie pasa drogowego na cele związane z prowadzeniem prac, umieszczeniem w pasie drogowym infrastruktury niezwiązanej z funkcjonowaniem drogi, oraz zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia prac z rusztowania vide UCHWAŁA. Znane są wypadki że Gmina po ustaleniu danych operatora unikającego zgłoszenia podwieszania kabla z rusztowania oprócz należnej jej opłaty domaga się dodatkowo opłaty za zajęcie pasa drogowego w postaci cienia rzucanego przez podwieszony kabel na drogę. Ustawa o drogach publicznych uległa wygaśnięciu dnia 09.09.2016r, jednak ZDP Krakowskiego żąda nadal opłat po tym terminie co jest nieważną czynnością prawną w świetle art.94kc oraz bezprawną czynnością wg. art.58kc.

Korzystając z pomocy Teleprawa

wzbogacasz treść tej witryny gdyż każda sprawa ma inne uwarunkowania  

Nawet korzystając z usług radcy lub adwokata, TelePrawo mające pewne doświadczenie może być konsultantem w sprawie pod warunkiem prawa do publikacji treści sprawy i kluczowego pisma, bez podawania danych osoby korzystającej z pomocy.

TelePrawo udziela e-mailem odpowiedzi na pytania związane z tego typu problemami.
Członkowie mogą też liczyć na pomoc w formie opinii dla urzędów i poglądu dla sądów.

Tekst zamieszczono dnia 1 sierpnia 2017r, ostatnie uaktualnienie wykonano dnia 5.03.2021r.