Każda praca jest możliwa do wykonania, jeśli podzielić ją na małe odcinki.
Lincoln, Abraham

teleprawo.net

teleprawo@teleprawo.net   tel:523420155

O NAS | KONTAKT | POMOC

luty 2023r

Tu są informacje dla biegłych stawiających pierwsze kroki, lub osób którym zwrócono do korekty wystawiony dokument. Zwraca się uwagę że są dwa różne rozporządzenia w postępowaniu cywilnym i w postępowaniu karnym, jednak stawki podstawowe są jednakowe i zależą od kwoty bazowej ustalanej co roku w ustawie budżetowej.

KARTA PRACY, RACHUNKI, WYNAGRODZENIE, PRZEPISY

Stawka podstawowa wynosi od 1,28% do 1,81% "kwoty bazowej" co zależy od złożonego charakteru problemu.

KARTA PRACY

Nieliczne sądy zamieszczają wzór karty pracy. Podane wzory są różne co zależy także od specjalności. Jeżeli chcemy zastosować zwiększenie wynagrodzenia do max. 50% musimy w karcie pracy podać; wykształcenie wyższe lub dyplom mistrzowski, ilość kadencji biegłego - wymagana jest co najmniej druga kadencja, zalecane jest uzasadnienie że był to problem złożony, vide § 4. Rozp. o wynagrodzeniu biegłych.
Sąd zlecając opinie nakazuje stronom wpłacenie zaliczki, co ma odbicie w aktach. Jeżeli rachunek za opinie przekracza wartość tej zaliczki to należy sporządzić bardzo uważnie realną Kartę pracy, wymieniając w niej wszystkie swoje czynności, ponieważ sąd zażąda od stron uzupełnienia wpłaty a to może skutkować zakwestionowaniem opinii przez stronę uważającą opinie za niekorzystną dla niej. Oczywiście że kwestionowana będzie przede wszystkim sama treść opinii oraz zawyżona ilość godzin na poszczególne czyności o czym będzie dalej w części 4. Dlatego na sporządzoną opinie należy spojrzeć okiem strony przeciwnej i szukać w niej słabych stron.

RACHUNEK ZA OPINIE

Rachunek za opinie wystawioną na podstawie akt sprawy to efekt karty pracy i czynność biurokratyczna mogąca sprawiać trudność zwłaszcza osobie wystawiającej pierwszy rachunek stąd wzór Rachunek. Można doliczyć koszty wysyłki oraz materiałowe np. kserokopie itp. na podstawie rachunków lub oświadczenia, co dotyczy własnych wydruków.
Należy podać NIP Sądu znajdujący się na jego stronie. Niektóre Sądy Rejonowe żądają wystawienia rachunku na adres Sądu Okręgowego. Koszt oględzin można włączyć do karty pracy jeżeli oględziny zostały włączone do zakresu opinii. W skomplikowanych wypadkach można sporządzić osobny rachunek za utrudnione oględziny, np. odkopywanie płyt studni wykonywanie zdjęć, co uzasadnia podniesienie stawki kwoty bazowej liczonej także za rozpoczętą godzinę oględzin. Stąd taki protokół oględzin oprócz daty powinien zawierać godzinę rozpoczęcia i zakończenia oględzin z czasem sporządzenia ewentualnej notatki w czasie lub zaraz po oględzinach.

RACHUNEK ZA DOJAZD

Sąd zwraca tylko za przejazd kilometrów Auto bez czasu za dojazd do Sądu lub na miejsce oględzin. W wypadku tylko oględzin wystawia się osobno rachunek za ilość przepracowanych godzin i rozpoczętą godzinę oględzin. Jeżeli oględziny są włączone do opinii można ich czas włączyć do karty pracy jak w cytowanym moim przykładzie karty pracy. Oględziny to czynność zdecydowanie deficytowa dająca tylko satysfakcje.

RACHUNEK ZA STAWIENNICTWO W SĄDZIE

W wypadku wezwania do sądu można wystawić rachunek Wezwanie za czas od godziny podanej na wezwaniu do czasu zakończenia zeznań licząc pełne godziny i rozpoczętą godzinę.


WYNAGRODZENIE

Stawka godzinowa wynosi od 1,28% do 1,81% kwoty bazowej. W 2023r kwota bazowa wynosi 1789,42zł stąd stawki godzinowe dla biegłych wynoszą (1789,42zł/100) x 1,28 lub 1,81 = od 22,90zł do 32,38zł
Minimalna płaca w Polsce w 2023r wynosi 3490zł/153,07h = 22,80zł/godz, a od lipca 2023r wyniesie 3600zł/153,07h = 23,51zl. Stąd wniosek że początkujący biegły zaczyna od minimum 22,90zł a przy złożoności problemy do 32,38zł. Podniesienie stawki o max. 50% jest możliwe dopiero w drugiej kadencji ale wymagany jest tytuł inżyniera lub mistrza i uzasadnienie o złożoności problemu, a stawka wynosi wtedy od 34,35zł do 48,57zł.

WZORY z STRON SĄDÓW

Podane tu wzory druków w przeciwieństwie do innych stron były najłatwiej dostępne do odszukania i publikacji na stronie. SO SZCZECIN na swej stronie zamieszcza sześcio stronicowy Regulamin trybu obiegu dokumentów a na jego końcu w załącznikach znajdują się dwa wzory rachunków powołujące się na zarządzenie Dz.U.1975r Nr.46 poz.254 uchylone w 2013r vide; Regulamin SO Szczecin
SO BIELSKO BIAŁA na swej stronie zamieszcza dużo informacji dla biegłych vide; SO Bielsko Biała oraz bardzo rzadko zamieszczaną na stronach sądów kartę pracy vide; Karta pracy.
Mam wrażenie że należałoby opracować jednolite wzory druków oraz jednolity spis specjalności np. trzystopniowy; Nauki Medyczne, Techniczne, Inne, a w każdej z nich kolejne działy oraz grupy zawierające określonespecjalności. Pozwoliłoby to szybko odszukać danego specjalistę. Zapraszam do nadsyłania swych propozycji do działu LISTY BIEGŁYCH.

PODATKI PIT37

W PIT 37 za 2021r można było odliczyć od podatku składkę na ubezpieczenia zdrowotne pkt G. poz. 120. W PIT 37 za 2022r w pkt G poz.133 od podatku można odliczyć dane wykazane w części C PIT/0 czyli zlikwidowano odliczanie składki na ubezpieczenie zdrowotne. Wykazana nadpłata podatku była wynikiem zmniejszenia podatku, czyli tu dodano tam zabrano, bilans trudno jest określić ale jest zbliżony do zera. Moja nadpłata z racji zmian podatku wyniosła 454zł a gdyby można było także odliczać składkę zdrowotną wyniosłaby 920zł. Stąd wniosek że bilans oscyluje koło zera co zyskuje na zmniejszeniu podatku tracę na zlikwidowanej składce zdrowotnej. Zapraszam fachowców biegłych od finansów do wypowiedzi. Pierwsza opinia anonimowa "uprościł się system podatkowy z ewentualną małą stratą dla podatnika"Ciąg dalszy to:   3. TYTUŁOWA - marzec 2023r.Pisząc do Teleprawa

wzbogacasz treść tej witryny gdyż każda sprawa ma inne uwarunkowania  

Zgłaszane problemy mogą pozostać nie rozwiązane ale ich opis zostanie zamieszczony na stronie. Problemy zwłaszcza prawne mogą być zgłaszane anonimowo. Autor jest tylko inżynierem elektronikiem ale może znajdą się osoby o innych specjalnościach pragnące nawiązać współpracę a w przyszłości przejąć prowadzenie witryny gdyż nic nie jest wieczne.

TelePrawo udziela e-mailem pokwitowanie zgłaszanego problemu.
Zasady udzielania pomocy podano na stronie   O NAS | KONTAKT | POMOC
Tekst zamieszczono dnia 7.02.2023r, ostatnią aktualizacje wykonano 7.03.2023r.