Każda praca jest możliwa do wykonania, jeśli podzielić ją na małe odcinki.
Lincoln, Abraham

teleprawo.net

teleprawo@teleprawo.net   tel:523420155

O NAS | KONTAKT | POMOC

grudzień 2017r - sierpień 2018r

Tematy zamieszczane na stronie zależą wyłącznie od Twoich problemów opisywanych w nadsyłanych listach i toczących się postępowaniach administracyjnych lub sądowych.

PRAWO DO WCZEŚNIEJSZEJ EMERYTURY

z racji pracy w szczególnych warunkach przez okres 15 lat w strefach promieniowania nadajników RTCN Boży Dar.


Proces w SO Lublin zakończony dnia 10.05.2018r wyrokiem Sygn.akt VIII U 1234/15


Pracownik RTCN Boży Dar złożył w 2015r do ZUS O/Lublin wniosek o prawo do wcześniejszej emerytury z racji pracy w szczególnych warunkach. Organ rentowy odmówił prawa uzasadniając to brakiem dowodu 15 letniego okresu pracy w szczególnych warunkach, wykonywanej stale i w pełnym wymiarze czasu pracy, co wynikało z wydanego przez T.P.EMITEL świadectwa pracy że od dn. 1.01.1987r nastąpił zanik promieniowania wszystkich nadajników na podstawie protokołu Komisji do określania czasu pracy.

Pozwany nie kwestionował pracy w zagrożeniu tylko podnosił że nie trwała ciągle a jedynym dokumentem był protokół z prac Komisji do określania czasu pracy, jednak bez protokołu z pomiarów promieniowania przez nadajniki. Sąd uznał że; Powyższe pismo stanowi jedynie dokument prywatny w rozumieniu art.245 k.p.c., stanowiący dowód tego, że osoba, która go podpisała, złożyła oświadczenie zawarte w dokumencie. Tym samym nie jest on wiążący dla Sądu. Potwierdza to wyrok SN z dn.16.06.2009r, I UK 24/09, Legalis nr 265766. Z tego względu pracownik może za pomocą innych środków dowodowych wykazywać okoliczności wykonywania pracy w warunkach szczególnych. Tymi środkami były dowody z; zeznań świadków, zeznań wnioskodawcy, dokumentów oraz opinia biegłego, gdyż nie było żadnych protokołów pomiarów nadajników świadczących o braku promieniowania.
Opinia biegłego   Wyrok 10.05.2018r

SPROSTOWANIE ŚWIADECTWA PRACY

z racji pracy w szczególnych warunkach przez okres 15 lat w strefach promieniowania nadajników RTCN Tarnawatka.


Proces w SR Zamość zakończony dnia 17.12.2014r wyrokiem Sygn.akt IV P 374/13


Opinia biegłego   Wyrok 17.12.2014r

CO DALEJ ?

Można sądzić że zanik promieniowania wszystkich nadajników w wszystkich RTCN w tym samym czasie 1.01.1987r był spowodowany zmianą przepisów w sprawie wieku emerytalnego i ich interpretacji dotyczącej ciągłego przebywania w strefie zagrożenia lub pośredniej. Zarządzenie Nr 33 Min.Łączności z dn.16 maja 1983r w oparciu o które wydano kwestionowane przez powoda zaświadczenie było aktem resortowym pracodawcy powoda ogłaszanym w Dzienniku Urzędowym Urzędu Radiokomunikacji Telekomunikacji i Poczty. T.P.Emitel przejmując majątek TPSA w 2000-2001r otrzymał wyniki pomiarów nadajników ale miał prawo je zniszczyć po 20 latach od daty ich stworzenia. Tak więc dokumenty z okresu spornego lat 1987 1997 były niszczone w okresie 2007 - 2017r zgodnie z przepisami o archiwizacji dokumentów. Legislatorzy w ten sposób dbając o interes skarbu państwa utrudnili poszkodowanym dochodzenie swych racji, nad czym można tylko ubolewać.

Przebywanie w silnych polach elektromagnetycznych najpierw osłabia układ odpornościowy powodując różne choroby co utrudnia udowodnienie związku z wykonywaną pracą. Dopiero b. silne promieniowanie wywoływane falami radaru powoduje wyraźne stany chorobowe charakterystyczne dla napromieniowania. Miało to miejsce na okrętach i statkach a zjawisko było nieznane, ponieważ radar skonstruowano w czasie II wojny światowej w Anglii a jego działanie i budowa były utrzymywane w tajemnicy. Dlatego najpierw powstały przepisy chroniące wojskowych przebywających w pasmach mikrofal a dopiero potem fal radiowych co objęło służby cywilne. Przepisy ulegały ciągłym zmianom w wyniku rosnącej coraz większej wiedzy o skutkach promieniowania.

TelePrawo oczekuje listów od poszkodowanych w różny sposób w sprawach mających związek z promieniowaniem.

 

Sumowanie promieniowania z różnych źródeł

W lipcu 2018r zadano mi telefonicznie pytanie jak sumuje się promieniowanie mikrofalowe z innym np. radiowym.

Z treści pytania wynikało że poszkodowany pracował w bardzo małym pomieszczeniu, stąd miałem prawo przypuszczać że był to wojskowy pojazd - okręt - samolot lub inny zakamuflowany punkt łączności. Odpowiedziałem że aktualne przepisy i praktyka pracowników Instytutu medycyny pracy lub Sanitasu nie przewiduje takich warunków. Niemniej na pewno takie promieniowanie sumuje się w organizmie człowieka ale nie arytmetycznie. Przykład solista emitujący dźwięk 10dB po włączeniu całej orkiestry np. 50 instrumentów każdy po 10dB na pewno w efekcie nie da 510dB, ale na pewno słuchacze poczują wzrost siły dźwięków. Jest to nowy problem dla naszych legislatorów zajmujących się promieniowaniem, a Sąd w tym wypadku ma prawo przyznać rację poszkodowanemu.Korzystając z pomocy Teleprawa

wzbogacasz treść tej witryny gdyż każda sprawa ma inne uwarunkowania  

Nawet korzystając z usług radcy lub adwokata, TelePrawo mające pewne doświadczenie może być konsultantem w sprawie pod warunkiem prawa do publikacji treści sprawy i kluczowego pisma, bez podawania danych osoby korzystającej z pomocy.

TelePrawo udziela e-mailem odpowiedzi na pytania związane z tego typu problemami.
Zasady udzielania pomocy podano na stronie   O NAS | KONTAKT | POMOC
Tekst zamieszczono dnia 31.12.2017r, ostatnie uaktualnienie wykonano dnia 19.08.2018r.