Każda praca jest możliwa do wykonania, jeśli podzielić ją na małe odcinki.
Lincoln, Abraham

teleprawo.net

teleprawo@teleprawo.net   tel:523420155

O NAS | KONTAKT | POMOC

wrzesień 2021r

Nieregularna lub niepełna spłata rat jest podstawą do wymówienia przez Bank umowy w drodze sądowego nakazu zapłaty co skutkuje komorniczym zajęciem lokalu, stąd propozycje obrony.


WYMÓWIENIE UMOWY PRZEZ BANK

Skutkuje wystąpieniem Banku do SO o wydanie sądowego nakazu zapłaty tj. zwrotu pozostałych należnych rat.

WYROK SO w RADOMIU

Kredytobiorcy zobowiązali się do spłaty kwoty kredytu w 360 równych ratach miesięcznych, zawierających rosnącą cześć raty kapitałowej i malejącą część raty odsetkowej. Spłata kredytu odbywała się w złotych polskich, przy czym zarówno rata odsetkowa, jak i kapitałowa, były obliczane w oparciu o wewnętrzny przelicznik Banku, tj. według kursu sprzedaży franka szwajcarskiego. Kredyt oprocentowany był według zmiennej stopy procentowej. Od 2007r przez cztery lata do 2011 roku, kredytobiorcy spłacali kredyt zgodnie z umową. Następnie, z uwagi na kłopoty finansowe, zaczęli spłacać go nieregularnie. W listopadzie 2011 roku bank wypowiedział dłużnikom umowę i zobowiązał ich do natychmiastowej zapłaty całej pozostałej kwoty. Sprawa trafiła do Sądu Okręgowego w Radomiu, a ten wydał żądany sądowy nakaz zapłaty dla Banku. Taki wyrok umożliwiał Bankowi komornicze dochodzenie należności a nawet zajęcie lokalu i eksmisje ex-właścicieli.

ZASKARŻENIE WYROKU

Kredytobiorcy teraz Dłużnicy zainteresowali swym problemem Prokuraturę Generalną a ta ustaliła, że kredyt udzielony został w polskich złotówkach i w takiej walucie był spłacany, mimo iż według umowy dług był przeliczany na franki szwajcarskie, zgodnie z kursem kupna CHF obowiązującym w banku, w dniu uruchomienia każdej transzy kredytu. Działając z upoważnienia prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry, jego zastępca Robert Hernand wniósł skargę nadzwyczajną od prawomocnego nakazu zapłaty wydanego przez Sąd Okręgowy w Radomiu.
"Prokurator Generalny zarzucił zaskarżonemu orzeczeniu naruszenie zasad oraz praw człowieka i obywatela określonych w Konstytucji RP, w tym zasady sprawiedliwości społecznej, równości wobec prawa, ochrony konsumentów przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi oraz prawa do rzetelnej procedury sądowej. Zarzucił ponadto rażące naruszenie prawa materialnego i procesowego" - jak przekazała prokuratura. Według prokuratora generalnego Sąd Okręgowy w Radomiu wydał nakaz zapłaty, nie weryfikując legalności zapisów w umowie kredytowej.
" Z oświadczeń pozwanych wynika, że nie mieli możliwości ingerencji w treść przedmiotowej umowy kredytu przed jej podpisaniem. Zostali uprzedzeni, że do skutku może dojść jedynie umowa w kształcie zaproponowanym przez bank. Kurs franka szwajcarskiego był im przedstawiany jako charakteryzujący się wysoką stabilnością wśród walut obcych, dlatego zdecydowali się na podpisanie zaproponowanej im umowy kredytowej. Bank nie poinformował pozwanych również o możliwości wzrostu wysokości raty w związku z umocnieniem się waluty obcej, do której kredyt był indeksowany. Tym samym kwestionowane postanowienia nie były indywidualnie negocjowane, a Sąd Okręgowy w Radomiu powinien dokonać kontroli ich uczciwości ". Informacja Prokuratury Generalnej z dnia 8.09.2021

INNE ROZWIĄZANIE

Wymówienie umowy przez Bank uniemożliwia składanie pozwu o nieważność umowy. Zainteresowanie tym Prokuratury Generalnej jak w podanym przykładzie jest problematyczne. Stąd wiedząc że będą trudności z spłatą rat należy uprzedzić Bank składając pozew o uznanie umowy za nieważną a kwotę ewentualnych rat przeznaczyć na opłatę pozwu wynosząca około 2.000zł. Nawet gdy Bank po otrzymaniu pozwu wypowie umowę z powodu nieregularnych rat i złoży wniosek o sądowy nakaz zapłaty to oba pisma spotkają się w tym samym sądzie i sąd będzie musiał najpierw rozpatrzyć pozew o uznanie umowy za nieważną dokonując kontroli uczciwości jej postanowień i dopiero po uznaniu jej za ważną, zająć się wnioskiem Banku a to będzie trwało. Wszystko wskazuje na to że raczej sąd uzna umowę za nieważną a wtedy żądana należność przez Bank ulegnie znacznemu zmniejszeniu do różnicy kwot, otrzymanej w PLN i spłaconych rat też w PLN. Pierwsza rozprawa w sądzie ograniczy się do zgłoszenia żądań Kredytobiorców do protokołu, co nie wymaga adwokata gdyż to Kredytobiorcy najlepiej wiedzą jak przebiegało zawarcie umowy. Tak sprecyzowany pozew pozwala po pierwszej sprawie zatrudnić adwokata na drugą sprawę, co będzie znacznie tańsze, jeżeli uznamy takie rozwiązanie za konieczne.

ZAPRASZAM DO NADSYŁANIA UWAG PRZEZ ZAINTERESOWANYCH OPISYWANĄ PROPOZYCJĄ.


Ciąg dalszy to:   10. To listy w sprawie tej propozycjiKorzystając z pomocy Teleprawa

wzbogacasz treść tej witryny gdyż każda sprawa ma inne uwarunkowania  

Nawet korzystając z usług radcy lub adwokata, TelePrawo mające pewne doświadczenie może być konsultantem w sprawie nawet bezpłatnie, jednak pod warunkiem prawa do publikacji treści sprawy, jej ciekawszych fragmentów, kluczowych pism np. pozwu, odpowiedzi banku, wyroku, bez danych strony poszkodowanej. Analiza dotychczasowych wyroków i ich uzasadnień wskazuje że nie podnoszono w pozwach spraw; wad wniosków kredytowych np. takich jak wymiar rat równych wyższych niż malejące oraz ubezpieczeń zwłaszcza na życie

TelePrawo udziela e-mailem odpowiedzi na pytania związane z tego typu problemami.
Zasady udzielania pomocy podano na stronie   O NAS | KONTAKT | POMOC
Tekst zamieszczono dnia 11.09.2021r, ostatnią aktualizacje wykonano 11.09.2021r.