Każda praca jest możliwa do wykonania, jeśli podzielić ją na małe odcinki.
Lincoln, Abraham

teleprawo.net

teleprawo@teleprawo.net   tel:523420155

O NAS | KONTAKT | POMOC

kwiecień 2021r

Sedno sprawy to sumowanie EIRP. Przepis nakazuje stosować do obliczeń antenę o największej mocy EIRP. Logika i prawa fizyki nakazują sumować moc EIRP w sektorze. NSA w jednym z swych wyroków stosując zasadę przezorności zajął stanowisko zgodne z logiką i fizyką.   Szczegóły

Urząd Gminy contra wieża BT-komórkowej

praktycznie tylko sprzeciw mieszkańców i decyzja SKO może spowodować inny bieg sprawy.
 

1.RODZAJE WNIOSKÓW

1./ Inwestor składa „WNIOSEK o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego”. Urząd na tablicy ogłoszeń powiadamia mieszkańców o tym zamiarze, oraz żąda od Inwestora uzupełnień np. o podanie max. pochyleń anten „tilt”, które są regulowane elektronicznie w zakresie od 00 do 120-140 oraz mechanicznie w zakresie od 00 do 100 - 160. Urząd następnie zwraca się o wydanie opinii do Pow. Inspektora Sanitarnego oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, a otrzymując pozytywną odpowiedź dla Inwestora umarza postępowanie. Decyzja Urzędu jest skarżona przez mieszkańców do SKO, który uchyla decyzję Urzędu i przekazuje ją do ponownego rozpatrzenia. Urząd wzywa Inwestora do ewentualnych uzupełnień i zleca biegłemu wydanie opinii.

2./ Inwestor składający wniosek przed 1.01.2020r, korzystając z zmiany przepisu Rozp.Min. Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019r. Poz.2448 składa uzupełnienie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, co z racji powołania się na nowe przepisy stanowi nowy wniosek. Gdy postępowanie trwa zbyt długo Inwestor składa skargę do SKO.

3./ Inwestor w wniosku deklaruje tylko jedną antenę w sektorze o mocy EIRP<2000W w celu uzyskania szybko zgody. Aby utrudnić mu po uzyskaniu zgody zwiększenia ilości anten a zatem i EIRP należy korzystać z §3.2 Rozp.Rady Min. z dn.10.09.2019r. Poz.1839 uzupełniając zgodę stosowną klauzulą i żądaniem składania kopii uzyskanych z UKE zezwoleń na pracę z określona mocą. W odpowiedzi można spodziewać się wniosku o zwiększenie ilości anten i EIRP.

2.SPRZECIW MIESZKAŃCÓW

Mieszkańcy często korzystają z pomocy Zbigniewa Gelzoka Prezesa Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Przeciwdziałania Elektroskażeniom „Prawo do Życia” www.prawodozycia.pl. Oprócz błędów prawnych podnoszona jest głównie sprawa max. tilt-ów sterowanych elektronicznie zdalnie i brak określenia tilt-u mechanicznego, oraz kwestia sumowania EIRP w sektorze zamiast stosowania jednej anteny o max EIRP o czym dalej. Zdarza się że mieszkańcy składają sprzeciw po terminie widząc rozpoczęcie prac nad budową wieży.

3.DECYZJE SKO i WSA BYDGOSZCZ

Oprócz ewentualnych błędów prawnych w decyzji urzędu podnoszona jest głównie sprawa braku rozstrzygnięć sumowania mocy EIRP co wymaga opinii biegłego. Sumować moc anten można tylko w poszczególnych sektorach. Moc anten radiolinii mająca bardzo wąską wiązkę i zerowe pochylenie jest wyłączona z obliczeń.

4.SUMOWANIE MOCY EIRP (Dz.U.2019r, poz.1839)

Rozp.R.M [vide §2.1.7).d) i §3.1.8).g)] podaje "przy czym równoważną moc promieniowaną izotropowo wyznacza się dla pojedynczej anteny także w przypadku, gdy na terenie tego samego zakładu lub obiektu znajduje się realizowana lub zrealizowna inna instalacja radiokomunikacyjna, radionawigacyjna, lub radiolokacyjna." Zasady fizyki definiują sumę energii elektromagnetycznej jako średnią skuteczną tj. pierwiastek z sumy kwadratów energii (tu mocy EIRP), nazywanej także średnią geometryczną. (IŁ str.5, MC str.98, vide Literatura). Inwestor stosując w swych obliczeniach pojedynczą antenę o największej mocy EIRP, pomija te o mniejszej mocy i będąc w zgodzie z przepisem jest niezgodny z zasadami fizyki.

Przepis ten jest sprzeczny z zasadami fizyki wg których światło ma naturę fal elektromagnetycznych a sumowanie tej energii jest widoczne przy zapalaniu w żyrandolu kolejnych żarówek. Sędziowie kierując się zasadami logiki oraz zasadą przezorności akceptują sumowanie mocy. NSA wyjaśnił, że istotą zasady przezorności jest przyjęcie, iż w sytuacji, kiedy nie można wiarygodnie uzasadnić że oddziaływanie jest nieznaczące, może być ono znaczące, a racjonalne wątpliwości co do ryzyka wystąpienia oddziaływania są przesłanką na rzecz dokonania oceny i zawsze interpretuje się je na korzyść środowiska, a nie na korzyść inwestycji (vide: wyrok NSA w Warszawie z dnia 5 kwietnia 2017r., sygn.akt: II OSK 2002/15, LEX nr. 2330223). Tak więc ostatnie zdanie w tej kwestii należy do sądu a WSA w Bydgoszczy w swoim wyroku z dn.18.11.2020r zgodził się z stanowiskiem SKO Bydgoszcz o sumowaniu mocy anten w sektorze oddalając sprzeciw Inwestora. Mamy więc dwa sprzeczne stanowiska; NSA o sumowaniu zgodne z zasadami fizyki i Rozp.Min.Zdrowia wykluczające sumowanie.

5.STANOWISKO INWESTORA

Inwestor złożył w Gminie stanowisko w sprawie opinii biegłego, którego sednem było to że "równoważną moc promieniowaną izotropowo wyznacza się dla jednej anteny". Biegły odpowiadając stwierdził że przy obliczeniu S = EIRP • f(Θ)/4Πr² gdy wszystkie anteny mają jednakowy kąt pochylenia anten zero z obliczeń powyższego wzoru wynika że Inwestor sumuje moce anten. Przy jednoczesnym pochyleniu tych anten w jednym sektorze o ten sam kąt moc nie ulega zmniejszeniu gdyż nie ma fizycznego uzasadnienia na zmianę mocy w zależności od kąta pochylenia anten. Przepis nie zabrania ustawienia wszystkich anten w tej samej pozycji kątowej stąd biegły ma prawo przyjąć że tak może się zdarzyć. Przykładowo gdy na linii sektora odbędzie się wielki festyn, wtedy duża ilość osób z swoimi telefonami może spowodować tak duże obciążenie sektora że osoba sterująca zdalnie ręcznie tilt-em anten ustawi wszystkie trzy lub cztery anteny pod tym samym kątem, a to spowoduje sumowanie mocy. Legislator nie mógł ograniczyć kąta pochyleń poszczególnych anten do 0-2°, 3-5°, 6-8° więc wpadł na pomysł że należy przyjmować moc anteny o największej mocy, co kłóci się z cytowanym rozumowaniem i do czego przychylają się sądy stosując zasady logiki, uważając że w opisanym wypadku moce się dodają.

6.GRAFICZNY OBRAZ ROZPORZĄDZENIA RADY MIN. (Dz.U.2019r, poz.1839)

Przepis może sprawiać trudność w rozumieniu przy pierwszym czytaniu. Poniższa tabela podaje moce pojedynczych anten lub sumaryczne od 1000W do 20 000W dzieląc je na cztery strefy. Po ustaleniu przedziału mocy EIRP znajdujemy jedną z czterech stref na której widoczny jest zakres PZO praktycznie występujący na obszarach niskiej zabudowy do dwóch kondygnacji. Inwestor operujący mocami z 4-tej strefy powinien sporządzić osobny graficzny zasięg występowania promieniowania z rysunkami budynków wyłącznie w paśmie PZO, z uwzględnieniem planowanej dopuszczalnej wysokości zabudowy z podpiwniczeniem, strychem i wysokim ukośnym dachem.

EIRP [W] Strefa Strefa Strefa
Strefa 1 od 1000 do 1999W PZO od 0 do 70m Poza zagrożeniem
Strefa 2 od 2000 do 4999W ZZO od 0 do 100m PZO od 100m do 150m Poza zagrożeniem
Strefa 3 od 5000 do 9999W ZZO od 0 do 150m PZO od 150m do 200m Poza zagrożeniem
Strefa 4 od 10 000 do 20 000W ZZO od 0 do 200m PZO od 200m do 300m Poza zagrożeniem

7.WYJĄTKI Z ROZPORZĄDZENIA MIN.ZDROWIA (Dz.U.2019r, poz.2448)

Rozp.Min.Zdrowia w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku zawiera "Tabela 2" [vide str.3] w której pozycje lp.10 i 11 dotyczą telefonii komórkowej i wzory do obliczania składowej elektrycznej E praktycznie mierzonej w V/m oraz gęstości mocy S praktycznie obliczanej w W/m2 gdyż mierniki te z uwagi na ich cenę są rzadko stosowane. Poniżej wyjątki z tabeli. Dla F = 960MHz wymagane E = 42,6V/m a S = 4,8W/m2. Te nowe wartości są zgodne z zaleceniami 1999/519/EC stanowiącymi wytyczne organów UE z 1998r i nie podlegając do dziś żadnej regulacji są określane jako archaiczne a ich pełny przebieg przestawia WykresU odporności organizmu człowieka na promieniowanie elektromagnetyczne. Linia zielona 7V/m to poziom obowiązujący do 2021r.

Lp. Zakres F Składowa elektryczna E(V/m) Gęstość mocy S(W/m2)
10. od 400MHz do 2000MHz 1,375 x f0,5 f/200
11. od 2 Ghz do 300GHz 61 10

CO DALEJ ?

Niniejszy tekst powstał w oparciu o ostatnio wydane przez biegłego opinie Urzędom Gmin Kruszwica i Dźwierzuty na podstawie nowych przepisów wydanych przez Ministra Zdrowia i obowiązujących od 1 stycznia 2020r. Mimo znacznie podwyższonego dopuszczalnego promieniowania z 7V/m do 42V/m w pasmie 960MHz oraz 61V/m powyżej 2GHz, w Kruszwicy miało miejsce PZO. W Dźwierzutach nie występowało PZO ponieważ Inwestor zgłosił instalacje tylko jednej anteny w sektorze z mocą EIRP <2000W. Na terenach wiejskich z zabudową do dwóch kondygnacji nie ma mowy o występowaniu ZZO, w świetle nowych przepisów, gdyż takie może występować tylko w miastach gdzie występuje wysoka zabudowa rzędu 10-11 kondygnacji.

Autor oczekuje uwag od zainteresowanych tym opisem i zmianami prawa oraz obiecuje kontynuacje tematu po uzyskaniu kolejnych zleceń o wydanie opinii, co pozwoli uzyskać więcej doświadczenia a także udoskonalić analizę matematyczną oraz przedstawić rozkład mocy EIRP wzdłuż pochylonej wiązki co pozwoli uzyskać trzy różne wyniki zgodne z duchem prawa i zasad fizyki o czym będzie w kolejnych uzupełnieniach tego tematu.

Korzystając z pomocy Teleprawa

wzbogacasz treść tej witryny gdyż każda sprawa ma inne uwarunkowania  

Nawet korzystając z usług radcy lub adwokata, TelePrawo mające pewne doświadczenie może być konsultantem w sprawie pod warunkiem prawa do publikacji treści sprawy i kluczowego pisma.

TelePrawo udziela e-mailem odpowiedzi na pytania związane z tego typu problemami.
Każdy może liczyć na pomoc w formie opinii lub poglądu.

Tekst zamieszczono dnia 1 kwietnia 2021r, ostatnie uaktualnienie wykonano dnia 13.07.2021r.