Każda praca jest możliwa do wykonania, jeśli podzielić ją na małe odcinki.
Lincoln, Abraham

teleprawo.net

teleprawo@teleprawo.net   tel:523420155

O NAS | KONTAKT | POMOC

kwiecień 2021r

Sedno sprawy to sumowanie EIRP. Przepis nakazuje stosować do obliczeń antenę o największej mocy EIRP. Logika i prawa fizyki nakazują sumować moc EIRP w sektorze. NSA w jednym z swych wyroków stosując zasadę przezorności zajął stanowisko zgodne z logiką i fizyką.   Szczegóły

Urząd Gminy contra wieża BT-komórkowej

praktycznie tylko sprzeciw mieszkańców i decyzja SKO może spowodować inny bieg sprawy.
 

1.RODZAJE WNIOSKÓW

1./ Inwestor składa „WNIOSEK o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego”. Urząd na tablicy ogłoszeń powiadamia mieszkańców o tym zamiarze, oraz żąda od Inwestora uzupełnień np. o podanie max. pochyleń anten „tilt”, które są regulowane elektronicznie w zakresie od 00 do 120-140 oraz mechanicznie w zakresie od 00 do 100 - 160. Urząd następnie zwraca się o wydanie opinii do Pow. Inspektora Sanitarnego oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, a otrzymując pozytywną odpowiedź dla Inwestora umarza postępowanie. Decyzja Urzędu jest skarżona przez mieszkańców do SKO, który uchyla decyzję Urzędu i przekazuje ją do ponownego rozpatrzenia. Urząd wzywa Inwestora do ewentualnych uzupełnień i zleca biegłemu wydanie opinii.

2./ Inwestor składający wniosek przed 1.01.2020r, korzystając z zmiany przepisu Rozp.Min. Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019r. Poz.2448 składa uzupełnienie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, co z racji powołania się na nowe przepisy stanowi nowy wniosek. Gdy postępowanie trwa zbyt długo Inwestor składa skargę do SKO.

3./ Inwestor w wniosku deklaruje tylko jedną antenę w sektorze o mocy EIRP<2000W w celu uzyskania szybko zgody. Aby utrudnić mu po uzyskaniu zgody zwiększenia ilości anten a zatem i EIRP należy korzystać z §3.2 Rozp.Rady Min. z dn.10.09.2019r. Poz.1839 uzupełniając zgodę stosowną klauzulą i żądaniem składania kopii uzyskanych z UKE zezwoleń na pracę z określona mocą. W odpowiedzi można spodziewać się wniosku o zwiększenie ilości anten i EIRP.

2.SPRZECIW MIESZKAŃCÓW

Mieszkańcy często korzystają z pomocy Zbigniewa Gelzoka Prezesa Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Przeciwdziałania Elektroskażeniom „Prawo do Życia” www.prawodozycia.pl. Oprócz błędów prawnych podnoszona jest głównie sprawa max. tilt-ów sterowanych elektronicznie zdalnie i brak określenia tilt-u mechanicznego, oraz kwestia sumowania EIRP w sektorze zamiast stosowania jednej anteny o max EIRP o czym dalej. Zdarza się że mieszkańcy składają sprzeciw po terminie widząc rozpoczęcie prac nad budową wieży.

3.DECYZJE SKO i WSA BYDGOSZCZ

Oprócz ewentualnych błędów prawnych w decyzji urzędu podnoszona jest głównie sprawa braku rozstrzygnięć sumowania mocy EIRP co wymaga opinii biegłego. Sumować moc anten można tylko w poszczególnych sektorach. Moc anten radiolinii mająca bardzo wąską wiązkę i zerowe pochylenie jest wyłączona z obliczeń.

4.SUMOWANIE MOCY EIRP

Rozp.R.M [vide §2.1.7).d) i §3.1.8).g)] podaje "przy czym równoważną moc promieniowaną izotropowo wyznacza się dla pojedynczej anteny także w przypadku, gdy na terenie tego samego zakładu lub obiektu znajduje się realizowana lub zrealizowna inna instalacja radiokomunikacyjna, radionawigacyjna, lub radiolokacyjna." dlatego Inwestor stosuje w swych obliczeniach pojedynczą antenę o największej mocy EIRP.

Przepis ten jest sprzeczny z zasadami fizyki wg których światło ma naturę fal elektromagnetycznych i tą samą prędkość co opiniowana EIRP, różnica jest tylko w długości fali i budowie oka, które pozwala zobaczyć tylko b.krótkie fale świetlne. Jednak dłuższe opalenie się na słońcu jest szkodliwe dla organizmu. Zapalając w żyrandolu kolejne żarówki widać że jest coraz jaśniej gdyż promieniowana energia sumuje się. Sędziowie kierując się zasadami logiki oraz zasadą przezorności akceptują sumowanie mocy. NSA wyjaśnił, że istotą zasady przezorności jest przyjęcie, iż w sytuacji, kiedy nie można wiarygodnie uzasadnić że oddziaływanie jest nieznaczące, może być ono znaczące, a racjonalne wątpliwości co do ryzyka wystąpienia oddziaływania są przesłanką na rzecz dokonania oceny i zawsze interpretuje się je na korzyść środowiska, a nie na korzyść inwestycji (vide: wyrok NSA w Warszawie z dnia 5 kwietnia 2017r., sygn.akt: II OSK 2002/15, LEX nr. 2330223). Tak więc ostatnie zdanie w tej kwestii należy do sądu a WSA w Bydgoszczy w swoim wyroku z dn.18.11.2020r zgodził się z stanowiskiem SKO Bydgoszcz o sumowaniu mocy anten w sektorze oddalając sprzeciw Inwestora.

5.STANOWISKO INWESTORA

Inwestor złożył w Gminie stanowisko w sprawie opinii biegłego, którego sednem było to że "równoważną moc promieniowaną izotropowo wyznacza się dla jednej anteny". Biegły odpowiadając stwierdził że przy obliczeniu S = EIRP • f(Θ)/4Πr² gdy wszystkie anteny mają jednakowy kąt pochylenia anten zero z obliczeń powyższego wzoru wynika że Inwestor sumuje moce anten. Przy jednoczesnym pochyleniu tych anten w jednym sektorze o ten sam kąt moc nie ulega zmniejszeniu gdyż nie ma fizycznego uzasadnienia na zmianę mocy w zależności od kąta pochylenia anten. Przepis nie zabrania ustawienia wszystkich anten w tej samej pozycji kątowej stąd biegły ma prawo przyjąć że tak może się zdarzyć. Przykładowo gdy na linii sektora odbędzie się wielki festyn, wtedy duża ilość osób z swoimi telefonami może spowodować tak duże obciążenie sektora że osoba sterująca zdalnie ręcznie tilt-em anten ustawi wszystkie trzy lub cztery anteny pod tym samym kątem, a to spowoduje sumowanie mocy. Legislator nie mógł ograniczyć kąta pochyleń poszczególnych anten do 0-2°, 3-5°, 6-8° więc wpadł na pomysł że należy przyjmować moc anteny o największej mocy, co kłóci się z cytowanym rozumowaniem i do czego przychylają się sądy stosując zasady logiki, ponieważ w opisanym wypadku moce się dodają.

6.GRAFICZNY OBRAZ PRZEPISU

Przepis może sprawiać trudność w rozumieniu przy pierwszym czytaniu. Poniższa tabela podaje moce pojedynczych anten lub sumaryczne od 1000W do 20 000W dzieląc je na cztery strefy. Po ustaleniu przedziału mocy EIRP znajdujemy jedną z czterech stref na której widoczny jest zakres PZO praktycznie występujący na obszarach niskiej zabudowy do dwóch kondygnacji. Inwestor operujący mocami z 4-tej strefy powinien sporządzić osobny graficzny zasięg występowania promieniowania z rysunkami budynków wyłącznie w paśmie PZO, z uwzględnieniem planowanej dopuszczalnej wysokości zabudowy z podpiwniczeniem, strychem i wysokim ukośnym dachem.

EIRP [W] Strefa Strefa Strefa
Strefa 1 od 1000 do 1999W PZO od 0 do 70m Poza zagrożeniem
Strefa 2 od 2000 do 4999W ZZO od 0 do 100m PZO od 100m do 150m Poza zagrożeniem
Strefa 3 od 5000 do 9999W ZZO od 0 do 150m PZO od 150m do 200m Poza zagrożeniem
Strefa 4 od 10 000 do 20 000W ZZO od 0 do 200m PZO od 200m do 300m Poza zagrożeniem

CO DALEJ ?

Niniejszy tekst powstał w oparciu o ostatnio wydane przez biegłego opinie Urzędom Gmin Kruszwica i Dźwierzuty na podstawie nowych przepisów wydanych przez Ministra Zdrowia i obowiązujących od 1 stycznia 2020r. Mimo znacznie podwyższonego dopuszczalnego promieniowania z 7V/m do 42V/m w pasmie 960MHz oraz 61V/m powyżej 2GHz, w Kruszwicy miało miejsce PZO. W Dźwierzutach nie występowało PZO ponieważ Inwestor zgłosił instalacje tylko jednej anteny w sektorze z mocą EIRP <2000W. Na terenach wiejskich z zabudową do dwóch kondygnacji nie ma mowy o występowaniu ZZO które może występować tylko w miastach gdzie występuje wysoka zabudowa rzędu 10-11 kondygnacji.

Autor oczekuje uwag od zainteresowanych tym opisem i zmianami prawa oraz obiecuje kontynuacje tematu po uzyskaniu kolejnych zleceń o wydanie opinii, co pozwoli uzyskać więcej doświadczenia a także udoskonalić analizę matematyczną oraz rozkład mocy EIRP wzdłuż pochylonej wiązki o czym będzie w kolejnych uzupełnieniach tego tematu.

Korzystając z pomocy Teleprawa

wzbogacasz treść tej witryny gdyż każda sprawa ma inne uwarunkowania  

Nawet korzystając z usług radcy lub adwokata, TelePrawo mające pewne doświadczenie może być konsultantem w sprawie pod warunkiem prawa do publikacji treści sprawy i kluczowego pisma.

TelePrawo udziela e-mailem odpowiedzi na pytania związane z tego typu problemami.
Każdy może liczyć na pomoc w formie opinii lub poglądu.

Tekst zamieszczono dnia 1 kwietnia 2021r, ostatnie uaktualnienie wykonano dnia 01.04.2021r.