Każda praca jest możliwa do wykonania, jeśli podzielić ją na małe odcinki.
Lincoln, Abraham

teleprawo.net

teleprawo@teleprawo.net   tel:523420155

O NAS | KONTAKT | POMOC

kwiecień 2021r

Sedno sprawy to sumowanie EIRP. Przepis nakazuje stosować do obliczeń antenę o największej mocy EIRP. Logika i prawa fizyki nakazują sumować moc EIRP w sektorze. NSA w jednym z swych wyroków stosując zasadę przezorności zajął stanowisko zgodne z logiką i fizyką.   Szczegóły

Błędy w dokumentacji BT-komórkowych i o przepisach

praktycznie tylko sprzeciw mieszkańców i decyzja SKO może spowodować inny bieg sprawy.
 

1.WADY DOKUMENTACJI STACJI BAZOWYCH

Rysunek obszaru zabronionego rysowany jako poziomy wąski balonik mający początek w osi szczytu wieży dominuje w wszystkich dotąd wykonywanych dokumentacjach stacji bazowych składanych ostatnio w urzędach gmin i miast przez Inwestorów. Tymczasem czoło anteny od osi wieży jest oddalone średnio o 3m, co wynika z dokumentacji platformy wieży. Zysk anteny wynoszący około 17dBi jest mierzony w laboratorium z odległości 10m. Tak więc promieniowanie anteny o F<1GHZ osiąga wartość EIRP dopiero w odległości 10m od czoła anteny i początek wąskiego balonika powinien zaczynać się w odległości wynoszącej średnio 13m a nie zero od osi wieży. W tej 10m przestrzeni kształtuje się charakterystyka stożkowa anteny. Nie wierzących lub wątpiących odsyłam do lektury mojej korespondencji z Panem Robertem Borowcem Kierownikiem Laboratorium Anten Politechniki Wrocław; ktt.pwr.edu.pl

2.ROZKŁAD EIRP WZDŁUŻ OSI WIĄZKI

Fakt że promieniowanie osiąga deklarowaną w dokumentacji wartość EIRP dopiero w odległości 10m od czoła anteny, pozwala łatwo określić rozkład EIRP wzdłuż osi promieniowania wiązki w odległościach 20,40,80,160,320m stosując znaną praktykom zasadę fizyki. Wg. niej z dwukrotnym wzrostem odległości moc spada o 6dB tj. 4-razy licząc w Watach. Dla EIRP = 1969W = 32,9425dBW, tworzymy tabelkę zgodnie z tą regułą;

Odległości od anteny 10m 20m 40m 80m 160m 320m
EIRP z podziału :4 1969W 492,25W 123,06W 30,76W 7,69W 1,92W
dBW z podziału -6 32,94 26,94 20,94 14,94 8,94 2,94
dBW z wyliczeń 32,94 26,94 20,90 14,87 8,85 2,83
Błąd w podziale -6 0% 0% +0,2% +0,5% +1% +4%


Dla EIRP=15W z Wykresy określamy odległość 125m a ustawa POŚ nakłada art. 122a.1 obowiązek wykonywania od wieży do tego miejsca pomiary, co może oznaczać że od wieży do 125m wiązka jest obszarem zabronionym dla ludności. Jednak wg Rozp. Rady Min. promieniowanie wiązki od 70m (+3m) leży poza strefą PZO. Wg. Rozp.Min.Zdrowia koniec balonika leży w odległości od wieży 3m + 10m + 5,8m = 18,8m. Mamy więc trzy strefy zagrożenia wynikające z analizy trzech różnych przepisów;
                                         1.) Min. Zdrowia 18,8m.      2.) Rady Min. 70m.        3.) ustawy POŚ 125m

Dokumentacja dla EIRP=1969W podaje prawidłowo wyliczoną wartość S=4,7 W/m2 i mierzoną 42,2V/m, a z niej obliczony promień r=5,8m. Pomija tylko na rysunku te 3m + 10m = 13m. Przyjmując kryterium z ustawy POŚ przy max. pochyleniu anten wynikającym z możliwości sprzętu wynoszącym 10-120 i deklaracji Inwestora że mechaniczny pochylacz będzie ustawiony na 00, można uznać że Inwestycja nie zagraża środowisku, jeżeli Inwestor dokona nowej analizy wspartej nowymi rysunkami. Błąd Inwestora usprawiedliwia fakt braku informacji w Internecie i w Wikipedii o pomiarze anten z odległości 10m. Ostateczna decyzja zależy jednak od sądu z uwagi na opisane rozbieżności między dwoma rozporządzeniami i ustawą POŚ. Stosowanie anten o większej mocy z racji ustawy POŚ i demonstrowanego rozkładu EIRP wzdłuż osi promieniowania wiązki, stawia pod znakiem zapytania takie inwestycje. Jest to temat mogący być przedmiotem pracy magisterskiej ewentualnie doktoratu, także na wydziałach prawa.

3.NOWE DOPUSZCZLNE POZIOMY PÓL (Dz.U.2019r, poz.2448)

Minister Zdrowia znacznie lepiej znający odporność na promieniowanie naszych rodaków uchylił z dniem 1 stycznia 2020r poprzednie rozporządzenie Min.Środowiska z dnia 30 października 2003r,określające dopuszczalne promieniowanie na 7V/m. Podyktowane to było także potrzebą rozbudowy sieci stacji bazowych pracujących w nowych pasmach z uwagi na coraz większe zapotrzebowanie na dostęp do sieci, co widać po osobach wpatrzonych w ekran smartfona nawet w czasie przechodzenia przez jezdnie.

Kiedyś wykres dopuszczalnego promieniowania był funkcją stałą obecnie jest to funkcja odporności organizmu ludzkiego który najbardziej reaguje na częstotliwości od 10MHz do 100MHz. Wykres poziomów z tabelką dla pasm telefonii komórkowej przedstawia rysunek poziomyV-m.

4.PRZYPOMNIENIE LOGARYTMÓW:

Jednostki logarytmiczne mocy XdBW = (X +30)dBm stąd 30dBW = 60dBm
Liczbę 1969 przedstawiamy jako potęgę 10, czyli 1969 = 10a = 103,xxxxx
liczba 3 to mantysa,     a=10log1969,     a jest zawarte między liczbami 3 i 4.
Z tablic dla N=196 odczytujemy 29226, a dla N=1969 odczytujemy 29425, dopisujemy na początku mantysę = 3 i otrzymujemy wynik w decybelach 32,9425dBW, stąd 1969W = 32,9425dBW a po dodaniu +30dB otrzymujemy 62,9425dBm. Przeliczenia kalkulatorem Waty na dBW lub dBm i odwrotnie znajdujemy na stronie www.rapidtables.org/pl/electric/dBW.html

CO DALEJ ?

Niniejszy tekst powstał w oparciu o ostatnio wydane przez biegłego opinie Urzędom Gmin Kruszwica i Dźwierzuty na podstawie nowych przepisów wydanych przez Ministra Zdrowia i obowiązujących od 1 stycznia 2020r. Mimo znacznie podwyższonego dopuszczalnego promieniowania z 7V/m do 42V/m w pasmie 960MHz oraz 61V/m powyżej 2GHz, w Kruszwicy miało miejsce PZO. W Dźwierzutach nie występowało PZO ponieważ Inwestor zgłosił instalacje tylko jednej anteny w sektorze z mocą EIRP <2000W. Na terenach wiejskich z zabudową do dwóch kondygnacji nie ma mowy o występowaniu ZZO które może występować tylko w miastach gdzie występuje wysoka zabudowa rzędu 10-11 kondygnacji.

Autor oczekuje uwag od zainteresowanych tym opisem i zmianami prawa oraz obiecuje kontynuacje tematu po uzyskaniu kolejnych zleceń o wydanie opinii, co pozwoli uzyskać więcej doświadczenia a także udoskonalić analizę matematyczną oraz rozkład mocy EIRP wzdłuż pochylonej wiązki o czym będzie w kolejnych uzupełnieniach tego tematu.

Korzystając z pomocy Teleprawa

wzbogacasz treść tej witryny gdyż każda sprawa ma inne uwarunkowania  

Nawet korzystając z usług radcy lub adwokata, TelePrawo mające pewne doświadczenie może być konsultantem w sprawie pod warunkiem prawa do publikacji treści sprawy i kluczowego pisma.

TelePrawo udziela e-mailem odpowiedzi na pytania związane z tego typu problemami.
Każdy może liczyć na pomoc w formie opinii lub poglądu.

Tekst zamieszczono dnia 1 sierpnia ??? 2021r, ostatnie uaktualnienie wykonano dnia ?????.2021r.