Każda praca jest możliwa do wykonania, jeśli podzielić ją na małe odcinki.
Lincoln, Abraham

teleprawo.net

teleprawo@teleprawo.net   tel:523420155

O NAS | KONTAKT | POMOC

kwiecień 2018r

Artykuł i tabela powstały w wyniku zmagań operatora z zarządcą komina i starostą oraz UKE mającym uzgodnić - zatwierdzić - dopracować szczegóły decyzji Starosty o umieszczeniu zespołu 8 anten, po cztery w piętrze, na kominie nieczynnej ciepłowni basenu miejskiego.

Intermodulacja w paśmie 2,4GHz

zakłócenia intermodulacyjne są nieuchronne jak śmierć i podatki.

1. Początki zakłóceń intermodulacyjnych w Polsce

Po raz pierwszy zakłócenia te pojawiły się w połowie lat 90 i transformacji radiofonii, gdy dwie anteny nadawcze OIRT i CCIR umieszczone na tym samym maszcie zaczęły emitować trzecią częstotliwość b. często leżącą w paśmie lotniczym. Autor będący w tym czasie pracownikiem PAR/URT wydał szereg decyzji o montażu filtrów zapobiegających tym zjawiskom. Rozwój radiokomunikacji, niska odporność sprzętu, słaba znajomość tych zjawisk zapoczątkowała serie zakłóceń w paśmie 167 - 169MHz, co zmuszało operatorów do instalacji filtrów lub zmiany posadowienia anten zwłaszcza gdy ich zbyt duża ilość była umieszczona na wspólnym maszcie a do tego pracowały w tym samym paśmie. Poznanie tych zjawisk i coraz b.odporny sprzęt wyeliminował te zjawiska. Pojawienie się pasm wolnych od pozwoleń i ingerencji służb UKE do ich zwalczania dało początek pojawienia się zjawiska intermodulacji w tych pasmach i zwalczania go przez użytkowników tych pasm we własnym zakresie.

2. Intermodulacja w paśmie 2,4GHz

Instalując 13 anten typu "yaga" jedna pod drugą na maszcie rurowym otrzymamy ciąg sygnałów intermodulacji od f3 do f13 ujętych w tabeli poniżej. Wolny od zakłóceń będzie tylko kanał F1 i F2. Jednak te dwa kanały F2=Fg i F1=Fd zgodnie ze wzorem; Fz=2xFg-Fd będą zakłócały kanał F3. Zakłócenia na f7 może powodować F4 z F1, F5 z F3, F6 z F5. Najsilniej bo aż sześcioma produktami intermodulacji będzie zakłócany kanał F13. Kanałami wolnymi od zakłóceń będą kanały; F1, F2, F4, F5, 10, 11, 13, po wyłączeniu kanałów; F3, F6, F7, F8, F9, F12. Z uwagi że kanały zachodzą na siebie większa separacja sygnałów może zmniejszyć ilość anten w celu uniknięcia zakłóceń. Kanały wg. standardu ETSI-Europa: F1=2412, F2=2417, F3=2422, F4=2427, F5=2432, F6=2437, F7=2442, F8=2447, F9=2452, F10=2457, F11=2462, F12=2467, F13=2472.

F to kanały pasma 2,4GHZ       f to produkty intermodulacji fz= 2 x Fg - Fd
Fg określono w lewej kolumnie   a Fd w górnym wierszu.   Ich produkty f3 - f13 podano w tabeli
                Fg     /     Fd F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13
F1
F2 f3
F3 f5 f4
F4 f7 f6 f5
F5 f9 f8 f7 f6
F6 f11 f10 f9 f8 f7
F7 f13 f12 f11 f10 f9 f8
F8 f13 f12 f11 f10 f9
F9 f13 f12 f11 f10
F10 f13 f12 f11
F11 f13 f12
F12 f13
F13

3. Anteny piętrowe z azymutami co 90°


Metalowy komin to dwie rury o średnicy zbliżonej do około 1m otoczone metalową konstrukcją o boku około 2m x 3m. Do konstrukcji mocowane są dwie anteny lokalnej OSP używane w paśmie 2,4GHz w celach alarmowych, oraz inne anteny nieznanych operatorów. Operator pod tymi antenami planował umieszczenie ośmiu anten w dwóch piętrach rozstawionych co 90°. Dobór F anten zależał od F używanych przez OSP. Operator nie mógł uzyskać od zarządcy komina tych danych w celu ustalenia swoich F tak aby nie powodować zakłóceń na F używanych przez OSP. Zwrócił się więc do Teleprawa które udzieliło mu pomocy i tak powstał niniejszy artykuł z poniższą tabelką przedstawiającą jedną z wersji rozmieszczenia anten.

Rozkład anten na poszczególnych azymutach
90°180°270°
F1F2F3F4
F8 F9F10F11

4. Czynności operatora tj. zmagania z zarządcą

Po uzyskaniu odmowy od zarządcy basenu z kominem, którym była Sp.z o.o. zależna od miasta, operator wystąpił do Starosty, który udzielił odpowiedzi wymijającej z uwagi że zarządca sugerował katastrofę budowlaną komina. Operator powiadomił o tym PINB oraz złożył ponaglenie do Wojewody i Starosta wydał pozytywną decyzję wysyłając ją do uzgodnienia z UKE. UKE powiadomił operatora że sprawa jest skomplikowana i zostanie załatwiona w terminie do 9.04.2018r. Z uwagi że przyczyną komplikacji mogą być wzajemne zakłócenia a Starosta udzielił zgody na "antenę" a nie na zespół anten, operator wysłał do UKE pismo z opinią Teleprawa, które zobowiązało się pomóc operatorowi w doborze F nie powodującym zakłóceń OSP dołączając tabelę z wszystkimi możliwymi produktami intermodulacji. Początek tej sprawy z dn.24.05.2017r i treść wniosku podano na stronie  Dostęp do nieruchomości.

5.Co dalej

Pismo UKE ma datę 7 marca 2018r i obiecuje załatwić sprawę do dnia 9 kwietnia 2018r. Fotografia komina wskazuje że jest tam więcej anten niż te dwie OSP. Z dokumentacji wysłanej przez Starostę do UKE trudno dociec ile jest anten i jakie są ich częstotliwości, stąd zrozumiałym jest że sprawa może być skomplikowana. W wypadku pozytywnego zakończenia tej sprawy zostanie zamieszczone zdjęcie komina z antenami operatora.


Korzystając z pomocy Teleprawa

wzbogacasz treść tej witryny gdyż każda sprawa ma inne uwarunkowania  

Nawet korzystając z usług radcy lub adwokata TelePrawo mające pewne doświadczenie, także z analizy decyzji UKE, może być konsultantem w sprawie także przy konstrukcji wniosku, pod warunkiem prawa do publikacji ciekawszych fragmentów i wykrętnych odpowiedzi zarządców, bez podawania danych osoby korzystającej z pomocy, tak jak opisano to powyżej.

TelePrawo udziela e-mailem odpowiedzi na pytania związane z tego typu problemami.
Członkowie mogą też liczyć na pomoc w formie opinii dla urzędów i poglądu dla sądów.

Tekst zamieszczono dnia 1 kwietnia 2018r, ostatnie uaktualnienie wykonano dnia 1.04.2018r.