Każda praca jest możliwa do wykonania, jeśli podzielić ją na małe odcinki.
Lincoln, Abraham

teleprawo.net

teleprawo@teleprawo.net   tel:523420155

O NAS | KONTAKT | POMOC

maj 2017r - kwiecień 2018r

Z Księgi Wieczystej dowiemy się kto jest właścicielem nieruchomości i adresatem naszego wniosku. Jeżeli właścicielem jest Gmina, Skarb Państwa, występuje stan nieuregulowany ostateczną decyzję wydaje Starosta lub Prezydent w uzgodnieniu z UKE.

Dostęp do nieruchomości bez abonentów

gruntu, komina fabryki, wieży widokowej lub ciśnień, budynku urzędu, obiektu technicznego, kościoła.

1. ROZPOZNANIE PRZECIWNIKA

Numer Księgi Wieczystej (dalej-KW) uzyskamy w Wydziale Geodezji i Kartografii UM z Prezydentem lub w Starostwie po podaniu adresu fizycznego budynku. Analizy KW dokonujemy po wejściu w rejestr KW na stronie ms.gov.pl. W wypadku budowli prywatnych Numer Regon i pozostałe dane uzyskamy w rejestrze GUS na stronie stat.gov.pl wpisując adres i klikając w uzyskany nr REGON. Większość takich budowli jest własnością gminy lub miasta. Zdarza się nieuregulowany stan własności. Dostęp do budowli sakralnych podlega wyłącznie negocjacjom z proboszczem.

2. WNIOSEK DO PREZYDENTA MIASTA ŁODZI i POSTANOWIENIE UKE

TOYA Sp.z o.o. chciała uzyskać zezwolenie na budowę mikro kanalizacji i przyłącza na gruncie małej niezabudowanej działki o nieuregulowanym stanie własności, przylegającej do budynku do którego miało być doprowadzone przyłącze. Grunt ten z tych względów był we władaniu Prezydenta. TOYA na podstawie art.31 ust.3 ustawy o WRUIST wystąpiła z wnioskiem do Prezydenta a ten pełniąc obowiązki Starosty swoją decyzje na podstawie art.124 ust.1b ustawy "ogn" uzgadnia z UKE. W efekcie UKE na podstawie art.33 ust.7 ustawy o WRUIST wydał postanowienie dla TOYA publikowane dn.24 kwietnia 2017r.

3. WNIOSEK DO CENTRUM SPORTU i REKREACJI

Operator pragnął umieścić swoje anteny na kominie ciepłowni basenu która wg. danych z KW jest własnością Gminy WARKA reprezentowanej przez Burmistrza i ma formę jednostki organizacyjnej CSiR. W wypadku odmowy Operator ma prawo złożyć wniosek do Starosty, tak jak to zrobiła TOYA składając wniosek do Prezydenta. Starosta musi uzgodnić decyzję z UKE.


Jan Dobry Operator Fajny.Net                                                       Warka dnia 24.05.2017r
w Warce

Dyrektor Marian Górski
Centrum Sportu i Rekreacji
ul. Warszawska 45
05-660 WARKA

WNIOSEK o DOSTĘP

Pan Jan Dobry będący przedsiębiorcą telekomunikacyjnym działającym pod nazwą FAJNY.NET, posiadający wpis do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych pod numerem 9913 prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (kopia zaświadczenia w załączeniu), działając w imieniu własnym prosi o zawarcie umowy - zgody na instalacje urządzeń telekomunikacyjnych na kominie basenu przy ul. Warszawska 45 w Warce usytuowanego na działce o nr; 1241/4 i KW Nr RA1G/00024797/1 będącej własnością Gminy i Miasta Warka od 1997r.

Anteny wraz z nadajnikami są urządzeniami łączności publicznej mającej służyć mieszkańcom Gminy Warka zapewniając im szerokopasmowy dostęp do sieci Internet. Szczegóły instalacji i eksploatacji anten z urządzeniami w załączonej umowie - zgody. Instalacja anten z uwagi na stosowanie mocy P<15Wat nie stanowi zagrożenia dla środowiska i jest zwolniona od wymogów Prawa o ochronie środowiska. Całość instalacji zostanie wykonana w sposób nie powodujący zakłóceń w pracy istniejących na kominie anten innych operatorów.

UZASADNIENIE

Zarządca nieruchomości ma obowiązek zapewnić przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu dostęp do nieruchomości w celu założenia instalacji telekomunikacyjnej na podstawie art.33 ust.1 w związku z art.35 ustawy z dnia 7 maja 2010r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2016r. poz.1537) zwaną dalej "WRUiST". Korzystanie z nieruchomości, o których mowa w ust. 1, jest odpłatne ust.2, chyba że strony umowy, o której mowa w ust. 3, postanowią inaczej. Z uwagi że anteny mają służyć mieszkańcom Gminy a właścicielem obiektu sportowo - kulturalnego tj. basenu, jest Gmina proszę o zwolnienie od opłat, lub jej ustalenie jako zwrot miesięcznych kosztów eksploatacji komina oraz jednorazowy zwrot kosztów dozoru instalacji, jednak sumarycznie nie wyższy niż opłata pobierana od dotychczasowych właścicieli anten użytkowników komina.

Jeżeli w terminie, o którym mowa w ust. 3, nie zostanie zawarta umowa, a który wynosi 30 dni stosuje się odpowiednio przepisy art. 124 i art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. W załączeniu projekt umowy z danymi technicznymi w celu uzupełnienia i skorygowania jego treści do warunków - wymogów CSiR oraz Gminy.

Załączniki
1./ Kopia Rejestru UKE.
2./ Umowa - Zgody, projekt.

Jan Dobry


4. UMOWA ZGODY


UMOWA - ZGODY przedwstępna (art.389kc))
zawarta w Warce między stronami dnia .... maja 2017r

 

Centrum Sportu i Rekreacji w Warce z siedzibą w Warce przy ul.Warszawskiej 45, posiadające status Jednostki Organizacyjnej Gminy i reprezentowane przez Dyrektora Pana Mariana Górskiego wyraża zgodę przedwstępną, Operatorowi telekomunikacji FAJNY.NET Panu Janowi Dobry mającemu siedzibę w Warce, Os. Książąt Mazowieckich 3 lok 58, 05-660 Warka, wpis do rejestru UKE Nr 9913 na instalacje urządzeń telekomunikacyjnych na kominie ciepłowni basenu usytuowanego przy ul.Warszawska 45 na działce nr.1241/4 na gruncie Gminy i Miasta Warki o Nr. KW RA1G/00024797/1 wg. opisu jak niżej;

Anteny wstępnie w ilości 4 sztuk wraz z nadajnikami zostaną zainstalowane w odległości 1m od anten znajdujących się już na kominie, każda kolejna instalacja telekomunikacyjnych urządzeń będzie odbywała się w ten sam sposób. Częstotliwość pracy nadajników w paśmie 2,4GHz z P<100mW jest zwolniona od pozwoleń. Całkowity pobór mocy wynosi 4 x 15W=60W wg. instrukcji fabrycznej urządzeń nadawczych. Zasilanie urządzeń odbywać się będzie napięciem bezpieczeństwa 12/24V przez transformator umieszczony w szafce obok tablicy administracyjnej w piwnicy ciepłowni. Rozliczenie za pobór mocy 60W x 24h x 30,5dni = 43,92KWh będzie odbywało się kwartalnie ryczałtowo, lub wg odczytu z zainstalowanego podlicznika energii elektrycznej po wystawieniu faktury płatnej w terminie 14 dni. Operator ma prawo wejścia na teren w celu konserwacji i napraw instalacji oraz w celu montażu kolejnych nadajników o każdej porze uzgadniając to z wyznaczona osobą.
Zgodnie z art.33 ust.3a ustawy o WRUIST do KW zostanie wpisane prawo o służebności przesyłu na czas nieoznaczony.
Po udzieleniu zgody zostanie wykonany projekt instalacji z rysunkami do zatwierdzenia przez wskazaną osobę i wtedy zostanie zawarta ostateczna umowa wg. warunków finansowych i technicznych wymienionych w wyrażonej umowie-zgody przedwstępnej.

                  Dyrektor CSiR                               Operator Telekomunikacji
Marian Górski                                       Jan Dobry

 


5. CO DALEJ ?

Dnia 22.06.2017r Operator otrzymał pismo o zleceniu ekspertyzy w sprawie instalacji anten a w dniu 10.07.2017r odebrał telefon z prośbą o podanie parametrów anten. Po otrzymaniu odmowy Operator złożył wniosek do Starosty a z uwagi na wymijającą odpowiedź złożył ponaglenie do Wojewody. Starosta wydał zgodę na założenie anteny i zgodnie z art.124 ust.3 ustawy "ogn" wysłał dokumenty postępowania do UKE w celu uzgodnienia. UKE w dniu 7.03.2018r powiadomił o tym Operatora a ten przewidując problemy natury technicznej przezornie uzupełnił swój wniosek. Dalszy ciąg tej sprawy mającej teraz charakter techniczny opisano na stronie  Intermodulacja w paśmie 2,4MHz


Korzystając z pomocy Teleprawa

wzbogacasz treść tej witryny gdyż każda sprawa ma inne uwarunkowania  

Nawet korzystając z usług radcy lub adwokata, TelePrawo mające pewne doświadczenie może być konsultantem w sprawie pod warunkiem prawa do publikacji treści sprawy i kluczowego pisma, bez podawania danych osoby korzystającej z pomocy.

TelePrawo udziela e-mailem odpowiedzi na pytania związane z tego typu problemami.
Członkowie mogą też liczyć na pomoc w formie opinii dla urzędów i poglądu dla sądów.

Tekst zamieszczono dnia 29 kwietnia 2017r, ostatnie uaktualnienie wykonano dnia 1.04.2018r.