Każda praca jest możliwa do wykonania, jeśli podzielić ją na małe odcinki.
Lincoln, Abraham

teleprawo.net

teleprawo@teleprawo.net   tel:523420155

O NAS | KONTAKT | POMOC

kwiecień 2017r - 2018r

Powołanie się na prawa abonenta z którym mamy zawartą umowę oraz pisemną zgodę na
instalacje sieci i przyłącza może przyspieszyć uzyskanie zgody Wspólnoty lub decyzji UKE.

Dostęp do budynku Wspólnoty

podejmują operatorzy z różnym skutkiem a czasem pomagają im w tym abonenci.

1. ROZPOZNANIE PRZECIWNIKA

Numer Księgi Wieczystej (dalej-KW) uzyskamy w Wydziale Geodezji i Kartografii UM z Prezydentem lub w Starostwie po podaniu adresu fizycznego budynku. Analizy KW dokonujemy po wejściu w rejestr KW na stronie ms.gov.pl. Numer Regon i pozostałe dane uzyskamy w rejestrze GUS na stronie stat.gov.pl wpisując adres i klikając w uzyskany nr REGON. Korespondencje należy kierować na adres wskazany w dokumentach rejestrowych. W pozycji DANE KONTAKTOWE często jest tylko nr. telefonu co może oznaczać że funkcje zarządcy wykonuje jeden z członków wspólnoty, którego dane muszą być znane mieszkańcom. Brak REGONU oznacza wadę ograniczającą zdolność prawną Wspólnoty, albo inny podmiot co może wyjaśnić analiza KW.

2. WNIOSEK DO WSPÓLNOTY


Jan Dobry Operator Fajny.Net
w MojeMiasto

Wspólnota Mieszkaniowa
L.Kaczyńskiego 16 w MojeMiasto
reprezentowana przez
Pana Mariana Niedobrego
L.Kaczyńskiego 16 m 2

Pan Jan Dobry będący przedsiębiorcą telekomunikacyjnym działającym pod nazwą FAJNY.NET, posiadający wpis pod numerem 1234 do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (kopia zaświadczenia w załączeniu), działając w imieniu własnym prosi o zawarcie umowy - zgody na instalacje sieci telekomunikacyjnej w Waszym budynku.

Działając w imieniu i z upoważnienia abonentów sieci radiowej FAJNY.NET Państwa YYY członków Spółdzielni zamieszkałych przy ul.L.Kaczyńskiego 16 m 1, wnioskuje o wyrażenie niezwłocznie zgody na wymianę radiowej instalacji abonenckiej Pana YYY na sieć kablową światłowodową z doprowadzeniem przyłącza od najbliższej studzienki OPL.

UZASADNIENIE

Zarządca nieruchomości ma obowiązek zapewnić przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu dostęp do nieruchomości w celu założenia instalacji telekomunikacyjnej na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 7 maja 2010r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz.U. z 2015r., poz. 880 z późn. zm.) zmienioną dnia 9 czerwca 2016r. (Dz. U. z 2016r. poz. 903) zwaną dalej WRUiST".Dostęp, o którym mowa w ust. 1 i 3 jest nieodpłatny na podstawie ust.3a ustawy jw.

Z uwagi że w budynku znajduje się jako jedyna instalacja telekomunikacyjna miedziana operatora Orange, która nie odpowiada potrzebom użytkowników końcowych zarządca nieruchomości, nie może odmówić, z wyjątkiem przypadków wynikających z przepisów prawa, instalacji, utrzymania lub wymiany zewnętrznej instalacji telekomunikacyjnej, co wynika z treści cytowanego art.31 ust.1 ustawy o WRUIST.

Państwo YYY jako użytkownicy lokalu nr 1 przy ul.L.Kaczyńskiego 16 mają prawo do założenia instalacji telekomunikacyjnej na podstawie art.268kc, art.684kc i art.690kc, a jako właściciele zajmowanego lokalu oraz współwłaściciele rzeczy wspólnej tj. piwnicy i klatki schodowej budynku wraz z przyległym terenem mają dodatkowe prawo na podstawie art.140kc i art.206kc. Przepis art.684kc zobowiązuje wynajmującego, w tym wypadku Zarządcę do współdziałania którego obowiązki przejmuje instalujący sieć operator FAJNY.NET Pan Jan Dobry.


Załączniki
1./ Kopia Rejestru UKE.
2./ Umowa -Zgody, drugi egz. do zwrotu w terminie 30 dni

Jan Dobry


3. UMOWA ZGODY


UMOWA - ZGODY
zawarta w MojeMiasto między stronami dnia .... marca 2017r

 

Zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej L.Kaczyńskiego 16 w MojeMiasto, posiadającej REGON 020275649 oraz NIP 913 1567663, zarządzający budynkiem o Nr. KW WR1S-00021454/7, na działce o Nr. 484/3, Obszar 0,1004 HA, Pan Marian Niedobry wyraża zgodę Operatorowi telekomunikacji Panu XXX mającemu siedzibę w MojeMiasto, ul. Stara 11, 50-320 MojeMiasto na doprowadzenie doziemnego przyłącza światłowodowego ze studzienki OPL przy ul.L.Kaczyńskiego, istniejącą kanalizacją OPL do piwnicy budynku Wspólnoty gdzie zostanie zainstalowana szafka dystrybucyjna , od której zostanie poprowadzony nowy kanał kablowy w postaci rurarzu PCV , puszek odgałęźnych i kabla światłowodowego poprowadzonego przez stropy w klatkach schodowych i ściany. Od puszki odgałęźnej na korytarzu do każdego mieszkania zostanie doprowadzony światłowodowy kabel abonencki.

Energia elektryczna będzie wykorzystywana tylko przy prowadzeniu prac instalacyjnych a Operator po zakończeniu prac wykaże jej szacunkowe zużycie i ureguluje należność po wystawieniu przez Wspólnotę faktury, oraz dostarczy dokumentacje po wykonawczą. Operator ma prawo wejścia na teren piwnicy i klatki schodowej w celu konserwacji i napraw instalacji oraz jej rozbudowy w wypadku potrzeb pozostałych mieszkańców, po uprzednim powiadomieniu Wspólnoty.

 

Zarządca Wspólnoty                         Operator Telekomunikacji

 


4. WEZWANIE OSTATECZNE

W wypadku odmowy lub potraktowania milczeniem proponowanej umowy-zgody po 30 dniach wysyłamy pismo o treści jak niżej. Zwłoka w działaniu, nadzieja na załatwienie zgody w wyniku negocjacji daje szanse Zarządcy na zorganizowanie oporu, który wydłuży proces powstawania decyzji UKE, o czym dalej w pkt.5


WEZWANIE OSTATECZNE

 

Z uwagi na upływ terminu 30 dni na podpisanie proponowanej umowy - zgody, mam prawo złożyć wniosek do UKE w celu otrzymania decyzji o prawie do wykonania instalacji w Waszym budynku, co przysporzy nam obu zbędnych kłopotów.

Będę mógł także bez Waszej zgody wykonać zgłaszaną instalację a wezwanie Policji nie wstrzyma tych prac gdyż z uwagi na zawartą umowę z Waszym członkiem nie stanowi to naruszenia żadnego przepisu; kk, kw, kc. To Wasz sprzeciw narusza prawa Waszego członka określone w art; 268, 684, 140 i 206 kc. Zwracam uwagę że Wasz budynek nie posiada światłowodowej infranstruktury telekomunikacyjnej wymaganej w nowych budynkach §192e.3) Rozp.MTBiGM z dnia 22.11.2012r (Dz.U. z 20102r. poz.1289) a którą pragnę zrealizować na swój koszt.

Skierowanie sprawy do sądu cywilnego z uwagi na złożony wniosek do UKE spowoduje z mojej strony złożenie wniosku o zawieszenie postępowania z urzędu na podstawie art.177 §1, 3) kpc. oraz powołanie na świadka Waszego członka zainteresowanego realizacją tej instalacji.

Proszę o rozważenie czy podjęta przez Was decyzja jest ostateczną, czy też może ulec zmianie. Na Waszą odpowiedź oczekuje w terminie 7 dni po upływie których rozpocznę zapowiadane działania.

 

Jan Dobry

Dalszy możliwy rozwój zdarzeń

zależy nie tylko od naszej inwencji ale i od działań przeciwnika, a te mogą być zaskakujące.

5. OPÓR MATERI

Przykładem przeciwdziałań Wspólnoty jest Decyzja UKE dla Metroline z dn.14.02.2017r, zawierająca opis jak Wspólnota podjęła uchwałę o odmowie instalacji z podpisami członków (vide str.14), złożyła opinie biegłego (vide str.15), przedstawiła umowę zawartą z OPL w czasie trwającego postępowania UKE (vide str.43). Dlatego należy działać szybko, ograniczając korespondencję do niezbędnej, co utrudnia przeciwdziałania Wspólnocie i czyni decyzję UKE krótszą.
Metroline przez dwa lata korespondowała z Wspólnotą aż ta podjęła uchwałę odmowną którą zaskarżył jej członek do SO, stąd opinia biegłego i wniosek Metroline do UKE. UKE nie będąc związany toczącym się procesem IC 93/14 między Wspólnotą a jej członkiem wydał decyzje a proces trwa nadal mimo że w tej sytuacji jest pozbawiony sensu, jednak sąd ulegając opinii biegłego ma teraz dylemat.
Standardowe uzasadnienia odmowy stosowane przez Zarządców Wspólnot to; istniejąca ilość sieci lub operatorów zaspakaja potrzeby naszych członków, wyrażenie zgody nie leży w uprawnieniach Zarządu itp.

6. INICJATYWA WŁASNA

Zapowiadana realizacja sieci wbrew woli Wspólnoty jest możliwa w wypadku istnienia kanalizacji pozwalającej wprowadzić kabel operatora do piwnicy. Takie próby podejmowano z sukcesem. Brak takiej kanalizacji wymaga dokonania rozkopania terenu od studzienki do fundamentu budynku co wymaga zgłoszenia przyłącza do Wydz. Geodezji a to wymaga zgody zarządcy terenu który widząc rozpoczęte rozkopy terenu może wezwać PINB. Zawarta umowa z abonentem dotyczy instalacji w budynku i jest w tej sytuacji bez użyteczna, chyba że abonent jest współwłaścicielem części gruntu i wydał pisemną zgodę operatorowi informując o tym Wspólnotę. Innym rozwiązaniem jest oczekiwanie na decyzje UKE.

7. WNIOSEK DO UKE

W wypadku gdy mamy dane Wspólnoty z Regonem i KW oraz posiadamy abonenta radiowego lub potencjalnego z zawartą umową a w budynku brak jest instalacji światłowodowej do mieszkań i jest tylko miedziana, co potrafimy udokumentować fotografiami i oświadczeniem, UKE mogąc oprzeć się na dostarczonym materiale dowodowym powinien wydać decyzję w terminie 60 dni z uwagi na spełnianie wszystkich warunków ustawy o WRUIST oraz naruszenia przez Wspólnotę praw jej członka określonych w Kodeksie cywilnym, czego UKE nie brał pod uwagę w swoich dotychczasowych decyzjach.

8. PONAGLENIE i ostateczność SKARGA DO WSA

Zwlekanie z wydaniem decyzji uprawnia do złożenia ponaglenia a dopiero potem do skargi z powodu przewlekłości działań do WSA w Warszawie za pośrednictwem UKE z wnioskiem o wydanie orzeczenia bez udziału skarżącego. Wpis sądowy wynosi 100zł. Takie działanie spowoduje wyjaśnienia ze strony UKE i wszczęcie postępowania przez WSA albo bezzwłoczne wydanie oczekiwanej decyzji, więcej na stronie o ponagleniu i skarga do WSA
Z uwagi na zależności między operatorem a UKE sprawującym czynności organu kontrolnego wobec operatora, do takich skarg dochodzi bardzo rzadko i to z racji naruszenia innych stanów prawnych gdy interes operatora jest naprawdę zagrożony a dotyczy to np. spraw pozwoleń na radiolinie. Perfekcyjne przygotowanie wniosku jak w pkt.7 usprawiedliwia taką skargę.

9.PRZYDATNE PRZEPISY

Po wejściu na stronę www.isip.sejm.gov.pl i dalej -wg.roczników wybieramy pożądany rocznik Dziennika Ustaw, jego numer i pozycję, odnajdując pożądany akt. Wyjątki z tych przepisów podano w prawej kolumnie.
1./ Kodeks cywilny z dn.23.04.1964r (tj. Dz.U z 2016r, poz.303) Art.684, 268, 206,140.
2./ Ustawa o własności lokali z dn.24.06.1994r (tj. Dz.U z 2015r, poz.1892) Art.23, 25
3./ Ustawa z dnia 7 maja 2010r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (tj. Dz.U z 2016r, poz.1537) Art.22 i 30

10.DECYZJE UKE

Pisząc samemu wniosek do UKE wskazane jest przeczytanie opracowanego przez UKE w 2018r podręcznika i wydanej decyzji w podobnej sprawie w celu poznania sposobu działania UKE i weryfikacji stosowanych technologii sieci w przedmiotowym budynku a także wymogów UKE do precyzowania przez operatora szczegółów budowy przyłącza i sieci w budynku a także braku możliwości skorzystania z sieci konkurentów. W tedy unikniemy żądań UKE o uzupełnienie wniosku co skróci czas oczekiwania na decyzję. Czytanie decyzji UKE z lat 2015/2017 nie należy do przyjemności, są długie, rozwlekłe i zawierają wiele powtórzeń, ostatnie z 2018r są krótsze.

CO DALEJ ?

Po złożeniu wniosku standardowy czas oczekiwania na decyzje UKE wynosił jak dotąd około 18 miesięcy. Podejmowanie inicjatywy własnej (vide pkt.6) wymaga uprzednio złożenia wniosku do UKE oraz wykonania szeregu czynności zabezpieczających jak np. przelanie na konto Wspólnoty kwoty 100zł co uchroni przed oskarżeniem o kradzież prądu w czasie wykonywania instalacji. W czasie prac instalacyjnych należy dysponować kopiami całej dokumentacji sprawy z upoważnieniem właściciela-abonenta do instalacji w celu wręczenia ich interweniującej Policji, co ułatwi umorzenie postępowania.WNIOSKODAWCA
Jan Nowak Operator Fajny.Net
w Mławie
z udziałem na prawach strony Prezesa Teleprawa
Krzysztofa Gajewskiego

UCZESTNIK
Wspólnota Mieszkaniowa
Padlewskiego 30 w Mławie

Urząd Komunikacji Elektronicznej
Departament Hurtowego
Rynku Telekomunikacyjnego
ul. Kasprzaka 18/20
31-011 Warszawa.

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O DOSTĘPIE DO NIERUCHOMOŚCI

Działając w imieniu własnym niniejszym wnoszę o wydanie w trybie administracyjnym decyzji o dostępie do nieruchomości o Nr. działek 808, 809, 807/4 i powierzchni 0,1575HA położonej w Mławie przy ulicy Padlewskiego 30 (dalej „Budynek”) mającej 31 samodzielnych lokali stanowiących własność Wspólnoty Mieszkaniowej Padlewskiego 30, bez Nr. REGON i zarządzanej przez licencjonowanego zarządce mgr Wiolette Błaszkiewicz Nr. licencji 20055 (dalej „Zarządca”), dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy dla Mławy, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą PL1M-00003667/6
– w celu zastąpienia dotychczasowego przyłącza radiowego przyłączem światłowodowym poprzez doprowadzenie do budynku własnej kanalizacji z przyłączem światłowodowym od studzienki OPL odległej o 20 metrów od fundamentu budynku i przyłączenie światłowodu do istniejącej w piwnicy skrzynki od której jest poprowadzona i eksploatowana instalacja pionowa w każdej klatce i pozioma do mieszkań realizowana w technologii ethernet. - oraz zalegalizowanie istniejącej instalacji wewnątrz budynkowej ułożonej pod tynkiem do każdego lokalu w czasie budowy Budynku.


UZASADNIENIE
I. Opis nieruchomości

Zgodnie z zapisami KW w rejestrze msgov.pl, grunt na którym posadowiony jest Budynek należy do współwłaścicieli lokali. Budynek ma 4 kondygnacje oraz piwnice i 2 klatki. Na parterze znajdują się 4 lokale użytkowe w tym sklep Żabka który jest moim abonentem. Budynek oddano w użytkowanie w 2010r., stąd zgodnie z §192 Rozp.Min.Infra z 2002 i 2009r, powinien być wyposażony w wydzielone kanały ciągów instalacyjnych pionowych dla telekomunikacyjnych instalacji. Według rejestru wykupiono 30 lokali z założonymi KW.

II. Przebieg negocjacji

Wystąpienie z niniejszym wnioskiem poprzedzone zostało próbą uzyskania zgody na rozebranie kostki wykonania przyłącza kablowego i ponowne ułożenie kostki. Przebieg prowadzonych negocjacji był następujący:
1. W dniu 21.03.2016r złożyłem wniosek o zgodę na wykonanie przyłącza światłowodem w celu modernizacji dotychczasowej instalacji ethernet z dostępem radiowym służącej moim 7-miu abonentom z podaniem ich nazwisk i adresów. Do wniosku dołączyłem projekt przyłącza obejmujący rozebranie części kostki o pow.10m2 i jej ponowne ułożenie.
2. W dniu 6.06.2016r po kilku monitach uzyskałem odmowę rozebrania kostki
3. W dniu 15.11.2016r złożyłem wniosek o uzyskanie informacji zgodnie z przepisami znowelizowanej megaustawy z terminem 14 dni, na co nie uzyskałem odpowiedzi. Miałem prawo uznać to jako zaniechanie niezgodne z obowiązkiem określonym w art.30 ust.1f megaustawy.
4. W dniu 1.12.2016r złożyłem wezwanie ostateczne do zawarcia umowy z terminem 7 dni, z opisem stanu prawnego i uwagą o braku w rejestrze GUS numeru REGON co pociąga brak NIP-u dla Wspólnoty, a w konsekwencji przyjmowanie wpłat od członków na swoje prywatne konto Zarządcy. W dniu 29.12.2016r uzyskałem odpowiedź, którą oceniam jako kontynuacje odmowy z dnia 6.06.2016r oraz pominięcie wyjaśnień na temat braku REGONU i NIP-u

III. Charakterystyka istniejących instalacji telekomunikacyjnych w Budynku

W budynku znajduje się tylko moja instalacja Operatora Fajny.Net. Bez przewodowe przyłącze na dachu budynku jest połączone z skrzynką w piwnicy i jest zasilane energią elektryczną przez licznik z umową zawartą z Energą. Z skrzynki poprowadzona jest pod tynkiem bez osłon instalacja ethernetowa do wszystkich lokali mieszkalnych. Instalacja kabli pod tynkiem została wykonana przeze mnie w trakcie budowy budynku, stąd brak umowy z Zarządcą budynku. Aktualnie z tej mojej sieci korzysta 7-miu abonentów. W celu przyspieszenia postępowania świadom odpowiedzialności składam oświadczenie że jestem jedynym operatorem mającym instalacje telekomunikacyjną w przedmiotowym Budynku.

IV. Możliwość wykorzystania istniejących instalacji telekomunikacyjnych w Budynku

Zamierzam świadczyć w Budynku usługi w technologii FTTH z wewnętrzną istniejącą instalacją Ethernet. Jako mający w tym Budynku instalacje z 7-ma abonentami znam jego wyposażenie w instalacje telekomunikacyjne. Budynek nie jest wyposażony w jakiekolwiek elementy infrastruktury telekomunikacyjnej, należące do Wspólnoty, która nie ma statusu operatora. Konieczne jest wykonanie przyłącza kablowego, zastępującego dotychczasowe radiowe, do istniejącej skrzynki od której jest prowadzona działająca wewnętrzna instalacja sieciowa Ethernet, położona pod tynkiem do każdego lokalu.

V. Podsumowanie

Z uwagi na opisany stan instalacji z przyłączem radiowym, zrozumiałe jest zainteresowanie mieszkańców Budynku dostępem do usług w nowoczesnej technologii światłowodowej. Niestety, stanowisko Zarządcy nie wyrażającego zgody na instalacje przyłącza światłowodem w miejsce dotychczasowego przyłącza radiowego, pod pretekstem braku zgody na rozbiorkę kostki jest równoznaczne z odmową podpisania umowy o dostęp telekomunikacyjny do nieruchomości, co sprawia że niniejszy wniosek o wydanie decyzji administracyjnej, zastępującej umowę o dostępie do nieruchomości jest konieczny i uzasadniony. Zwracam uwagę że odmowa Zarządcy nie jest wsparta stosowną uchwałą a nawet gdyby taka została podjęta w czasie prowadzenia postępowania przez UKE to byłaby ona sprzeczna z prawem gdyż naruszałaby prawa moich 7-miu abonentów zawarte w art.206kc, 684kc w połączeniu z art.268kc. Wnioskuje o zwolnienie od kaucji 1000zł z tytułu instalacji okablowania ethernet gdyż ta została przeze mnie wykonana pod tynkiem w trakcie budowy.

Poszukiwania w rejestrze GUS Nr REGON Wspólnoty wg. stanu na 2.01.2017r zakończyły się niepowodzeniem. Zwracam uwagę że zarządzanie nieruchomością przez licencjonowanego Zarządce przy braku posiadania REGONU upoważnia mnie do wnioskowania o zwolnienie od wnoszenie kaucji 4000PL z tytułu wykonywanego przyłącza a to z powodu że kwota kaucji wpłynie na prywatne konto Zarządcy gdyż brak REGONU pociąga brak NIP-u. Lekceważenie przez Zarządcę przepisów i brak odpowiedzi na wnoszone pisma pozwala przypuszczać że Zarządca może ociągać się ze zwrotem kaucji a jej odzyskanie w drodze procesu sądowego może nastręczać trudności z uwagi że nie jest to konto Wspólnoty tylko prywatne Zarządcy.

Biorąc pod uwagę powyższe, kompletne uzasadnienie dowodowe wniosku, wydanie decyzji o dostępie w przewidzianym ustawą terminie, leży w interesie napewno moich 7-miu abonentów właścicieli lokali, jak też i moim stąd zwracam się z prośbą o pilne rozpatrzenie niniejszego wniosku i wydanie stosownej decyzji w przewidzianym ustawą terminie. W postępowaniu za moją zgodą bierze udział Prezes Teleprawa Krzysztof Gajewski, współautor wniosku, występujący w interesie konsumentów którymi są moi abonenci a którym Zarządca uniemożliwia dostęp do szybszego internetu w wyniki modernizacji przyłącza, oraz z uwagi na Art.50 §1 ustawy Prawo o p.p.s.a. w wypadku nie rozpatrzenia wniosku w terminie 60 dni.


Załączniki.
1. Wniosek o wykonanie przyłącza z dn. 21.03.2016r
2. Wniosek o rozebranie kostki z dn.10.05.2016r z mapą do celów projektowych
3. Odmowa rozebrania kostki z dn.6.06.2016r bez dołączenia stosownej uchwały
4. Wniosek o informacje z dn.15.11.2016r
5. Wezwanie ostateczne z dn.1.12.2016r
6. Odpowiedź na wezwanie ostateczne z dn.27.12.2016r
7. Opinia Prezesa Teleprawa o braku Regonu z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

Jan Nowak


Korzystając z pomocy Teleprawa

wzbogacasz treść tej witryny gdyż każda sprawa ma inne uwarunkowania  

Nawet korzystając z usług radcy lub adwokata, TelePrawo mające pewne doświadczenie może być konsultantem w sprawie pod warunkiem prawa do publikacji treści sprawy i kluczowego pisma, bez podawania danych osoby korzystającej z pomocy.

TelePrawo udziela e-mailem odpowiedzi na pytania związane z tego typu problemami.
Członkowie mogą też liczyć na pomoc w formie opinii dla urzędów i poglądu dla sądów.

Tekst zamieszczono dnia 15 kwietnia 2017r, ostatnie uaktualnienie wykonano dnia 1.04.2018r.