Każda praca jest możliwa do wykonania, jeśli podzielić ją na małe odcinki.
Lincoln, Abraham

teleprawo.net

teleprawo@teleprawo.net   tel:523420155

O NAS | KONTAKT | POMOC

luty 2018r

Kara grzywny za brak wysłania sprawozdania z inwentaryzacji, wysłanie je po terminie lub niekompletne sprawozdanie, to problem będący zmorą małych jednoosobowych firm. Nowy okres przedawnienia wprowadzony 1.06.2017r wynoszący 5-lat powoduje że UKE wymierza karę za 5 lat wstecz.

Sprawy Operatorów w Urzędach i Sądach

RZECZ O INWENTARYZACJI

Rozp.Min.AiC z dn.24.02.2014r w sprawie inwentaryzacji infrastruktury i usług telekomunikacyjnych (Dz.U. z 2014r poz.276 ) powstałe za rządów PO gdy ministrem AiC był Rafał Trzaskowski zawiera 73 stron arkuszy inwentaryzacyjnych. Poprzednie z 2011r zawierało tylko 16 stron arkuszy, razem z załącznikami i utraciło moc dn.12.10.2012 po zmianie ustawy o wruist przez PO i skuteczne wyhamowanie wydawania decyzji o dostępie telekomunikacyjnym.

Przydatność tych danych oceniana na podstawie czasu załatwiania spraw wniosków o dostęp telekomunikacyjny do budynków jest wątpliwa lub niezadawalająca ponieważ UKE żąda potwierdzenia tych danych od zarządcy budynku a gdy ten na ogół nie potrafi ich sprecyzować UKE żąda danych od operatorów a przecież one powinny znajdować się w systemie SIIS.

Z listów otrzymywanych od operatorów, dostawców internetu ukaranych grzywną za brak lub za dostarczenie niepełnej inwentaryzacji w terminie do 31 marca wyłania się następujący obraz. Są to operatorzy o małej liczbie abonentów działający na ogół w małych osiedlach. Przy rocznym przychodzie rzędu 100.000zł (8.300zł/mies tj. 30zł x 276 abonentów) otrzymywanym od około 200-300 abonentów po opłaceniu kosztów technicznych i ZUS taki operator nie może pozwolić sobie na zakup dodatkowego sprzętu z systemem automatycznej ewidencji. Stąd tacy mając problem z dokonaniem inwentaryzacji najczęściej są karani grzywną.

Tu należałoby się zastanowić czy istnieje możliwość opracowania dla operatorów z przychodem rzędu 100-300tys zł, dostarczających głównie Internet przeważnie droga radiową ograniczonej sprawozdawczości, podobnie jak istniejąca w systemie płatności podatków, ryczałt i pełna księgowość. Prawo powinno być dopasowane do wielkości firmy co jest zgodne z standardami UE, dopóki jesteśmy jej członkiem. Osoba fizyczna nie jest w stanie prowadzić ewidencji w sposób analogiczny jak spółka akcyjna i założyć tajną kancelarię z wysoko opłacanym pracownikiem. Tymczasem w/w przepisy o inwentaryzacji są identyczne dla firm jednoosobowych i dużych korporacji. A to prowadzi do zaniku tych małych firm i konieczność zmiany profilu działania tj. wykonywania zawodu, co stanowi duży problem.

Operatorzy tacy dostarczają Internet na ogół w takich miejscach gdzie dużym nie opłaca się budować sieci z uwagi na niskie przychody eksploatacyjne będące wynikiem małej zamożności mieszkańców z których żaden nie zawrze umowy na dwa lata zdając sobie sprawę że w wypadku pogorszenia się stanu jego finansów nie będzie go stać na internet a to zamieni się w konieczność płacenie kar za odstąpienie od umowy przed czasem jej obowiązywania. Osiem milionów Polaków doświadcza ubóstwa i wykluczenia społecznego. Znane są przypadki że prowadzący działalność jednoosobową przejada składki ZUS mając nadzieję że będzie lepiej i spłaci zadłużenie. Likwidując działalność i nie mogąc znaleźć zatrudnienia pozostałby bez środków do życia. Karę grzywny za niekompletne lub nieterminowe dostarczenie inwentaryzacji można w takiej sytuacji nazwać prawnie usankcjonowanym nękaniem.

Zdarza się że ukarany operator otrzymuje większą grzywnę niż przewidziane jej max. 3% przychodu. Wynika to z faktu niedostarczenia druku PIT-36. Wtedy po otrzymaniu decyzji z grzywną można na podstawie art. 127 §3 kpa składać wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, a dopiero w wypadku negatywnej odpowiedzi składać odwołanie do SOKiK. Z uwagi że w dotychczasowych decyzjach UKE na ogół brak jest informacji o możliwości stosowania art.127 §3 kpa można w takich wypadkach składać odwołanie do SOKiK, oczywiście jeżeli są przesłanki do uzyskania pozytywnego wyroku. Należy pamiętać o upływie terminu składania wniosku lub odwołania, wynoszącym 14 dni od daty pokwitowania decyzji (Art.129 §2 kpa)

O nowych karach

wymierzanych przez UKE i tezie czy są one słuszne

Niektórzy Operatorzy pod koniec półrocza 2018r otrzymują zawiadomienia o wszczęciu postępowania za niedopełnienie obowiązku dostarczenia sprawozdania za okres 2013,2014,2015, 2016. Wymieniony czyn stanowi wykroczenie a te podlega przedawnieniu. Art.45 KW podaje że okres przedawnienia wynosi rok lub dwa lata. Dział IVa. KPA Art.189g. wydłuża okres przedawnienia do lat 5 od daty naruszenia prawa. Jednak Art.189c. pozwala stosować przepis względniejszy, którym jest Art.45 KW. Można postawić tezę; z uwagi że Dział IVa obowiązuje od 1.06.2017r to nowy bieg terminu przedawnienia ma zastosowanie do czynów realizowanych po tej dacie. Tak więc wszczynanie postępowania za okres 2013,2014,2015,2016 po 31 marca 2017r może być traktowane jako przedawnione. Uprzejmie proszę o nadsyłanie uwag na temat tezy o przedawnieniu, gdyż dopiero wtedy może powstać kolejny wzór odwołania mający na celu uniknięcie tej kary.


Jan Dobry - Fajny.Net
os. Dobre 1 lok.13
10-000 Moje Miasto

Prezes UKE w Warszawie
ul.Giełdowa 7/9

Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy
dotyczącej decyzji Prezesa UKE nr. DK.WPA.yy.xxx.2018.6 z dnia XX kwietnia 2018r,
pokwitowanej w dniu YY kwietnia 2018r

W imieniu własnym, na podstawie art.127 KPA i art.206 ust.2 pkt.3) ustawy Pt składam WNIOSEK o ponowne rozpatrzenie sprawy będącej przedmiotem decyzji DK.WPA.yy.xxx.2018.6 w sprawie nałożenia kary pieniężnej, której wysokość jest całkowicie NIE adekwatna do przychodów firmy FAJNY.NET i proszę o jej umorzenie, zmniejszenie lub obniżenie z kwoty 4.000 zł do 900zł, zgodnie z art. 210 pkt 2 PT oraz rozłożenie na trzy raty płatne kwartalnie.

UZASADNIENIE

Kwota przychodu za 2016r wynosiła 30.000 zł (Dowód PIT 2016) a więc max kwota kary za 2016r wynosząca 3% wynosi 900zł a nie 4.000zł. Prosiłbym o umorzenie kary, zmniejszenie kary gdyż przepis na to pozwala (... do 3% przychodu... a nie 3% ) i/lub rozłożenie jej na trzy raty zważywszy na kondycje finansową firmy i posiadane zadłużenie w ZUS, które usiłuję sukcesywnie spłacać.

Skala mojej działalności choć niewielka jest istotna dla moich klientów którzy zostali pominięci przez wszystkich innych operatorów ze względu na swoje położenie i gdyby nie moje usługi byli by pozbawieni dostępu do szerokopasmowego Internetu. Zważywszy na powyższe wnoszę o umorzenie w całości nałożonej kary lub w ostateczności ukaranie kwotą jak na wstępie.

Jan Dobry

 

 

Sąd Okręgowy w Warszawie
XVll Wydział Ochrony Konkurencji i Konsumentów
00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100
za pośrednictwem Prezesa UKE w Warszawie

 

Powód: Jan Dobry - FAJNY.NET, 10-000 Mojemiasto, os. Dobre 1 lok.13,
Pozwany: Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie

 

Odwołanie od decyzji Prezesa UKE nr. DK.WPA.yy.xxx.2018.6 z dnia ZZ kwietnia 2018r,
pokwitowanej w dniu XX kwietnia 2018r.

W imieniu własnym, na podstawie art.479 [28] kpc i art.206 ust.2 ustawy Pt składam ODWOŁANIE od decyzji DK.WPA.yy.xxx.2018.6 w sprawie nałożenia kary pieniężnej, która jest całkowicie NIE adekwatna do przychodów firmy FAJNY.NET i proszę o jej umorzenie, zmniejszenie lub obniżenie z kwoty 4.000 zł do 900zł, zgodnie z art. 210 pkt 2 PT, oraz rozłożenie na raty.

UZASADNIENIE

Kwota przychodu za 2016r wynosiła 30.000 zł (Dowód PIT-36) ...... dalej jak w wniosku do UKE

 

Adresatem ponaglenia wnoszonego przez operatora może być Wojewoda lub Prezes UKE. Powodem jest tzw. bezczynność lub przewlekłość postępowania Starosty lub podległych urzędników. Ponaglenie wymaga uzasadnienia jest rozpatrywane w terminie 7-miu dni i wydawane jest postanowienie z terminem załatwienia sprawy nawet do dwóch miesięcy.

Sprawy Operatorów w Urzędach i Sądach

przykładowe wzory:   o ponaglenia na niezałatwienie sprawy   oraz   skargi do WSA

O PONAGLENIU

Przepis Art.37 KPA o ponagleniu wszedł w życie 1.06.2017r (Dz.U. z 2017r poz.935) zastępując zażalenie na przewlekłe prowadzenie postępowania ale z wymogiem uzasadnienia. Ponaglenie wnosi się do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie; do organu prowadzącego postępowanie -jeżeli nie ma organu wyższego stopnia co dotyczy UKE.


Jan Dobry - Fajny.Net
os. Dobre 1 lok.13
10-000 Moje Miasto

Wojewoda Mazowiecki
za pośrednictwem Starosty Moje Miasto

Ponaglenie na niezałatwienie sprawy (art.37kpa) zgodnie z przepisami ;
1) ustawy z dnia 7 maja 2010r o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych art.33
2) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (art.124 ust.1b oraz art.124a) polegające na wystosowaniu pisma zamiast wydania decyzji zgodnej z w/w przepisami ustaw.


W dniu 13.09.2017r złożono do Starosty wniosek o wydanie decyzji w sprawie dostępu do infrastruktury technicznej (dachu budowli, komina ciepłowni basenu, słupów) stanowiących własność Gminy na który otrzymano odpowiedź z dnia 7.08.2017r, pokwitowaną w dniu 15.08.2017r. Odpowiedź Starosty nie miała formy decyzji ani postanowienia stąd jedyną reakcją na takie załatwienie wniosku było ponaglenie, zgodnie z zmienioną treścią art.37kpa od dnia 1.06.2017r

UZASADNIENIE

Pierwsze pismo w sprawie dostępu do budowli w celu instalacji anten złożono 24.05.2017r, uzyskując w dniu 22.06.2017r odpowiedź o konieczności zlecenia ekspertyzy czy jest to możliwe. Po kolejnych monitach z ponownym wnioskiem oraz projektem umowy uzyskano odmowę. Podstawą odmowy wydanej po wielodniowym namyśle zamiast po 30 dniach, była informacja o otrzymaniu informacji że budowli grozi katastrofa budowlana co wymaga opinii biegłych i remontu. Mam prawo domniemywać że tak długi czas tworzenia odpowiedzi był podyktowany chęcią wymyślenia pretekstu odmowy. Każda budowla zgodnie z Prawem budowlanym podlega okresowym przeglądom. Uzyskanie informacji od osób postronnych o zagrożeniu katastrofą budowlaną może świadczyć o zaniedbaniach w tym względzie i chęci ich ukrycia zlecając zbadanie tego problemu biegłemu, zamiast powiadomienia o tym PINB.

Z wykonanej dokumentacji fotograficznej budowli w dniach 09.09.2017r oraz 09.10.2017r. wynika że na budowli zagrożonej katastrofą przybywa anten, co pozwala na sugestię że odmowa może zawierać uzasadnienie mijające się z prawdą i z tych względów złożyłem stosowane pismo do PINB.

Jan Dobry


Analogiczne ponaglenie można złożyć do Prezesa UKE na przewlekłe załatwianie sprawy dostępu do budynku np. Spółdzielni Mieszkaniowej w celu instalacji przyłącza oraz wewnętrznej sieci telekomunikacyjnej, co powinno być załatwione w terminie 60 dni. W wypadku dalszego niepomyślnego załatwienia sprawy w drodze ponaglenia przez Wojewodę lub Prezesa UKE przysługuje skarga do WSA od której należy uiścić tzw. wpis stały w wysokości 100zł.

 

Sąd Administracyjny w Warszawie
00-013 Warszawa, ul.Jasna 2/4
za pośrednictwem
Urzędu Komunikacji Elektronicznej
01-211 Warszawa, ul.Giełdowa 7/9

Skarżący: Jan Dobry - FAJNY.NET,
10-000 Mojemiasto, os. Dobre 1 lok.13

Organ administracji
Urząd Komunikacji Elektronicznej
01-211 Warszawa, ul.Giełdowa 7/9

Skarga na przewlekłość postępowania

 

W imieniu własnym, na podstawie Art.50 §1, Art.54 §1 w związku z Art.3 §2 pkt.4 ustawy
Prawo postępowania przed sądami administracyjnymi (zwanej dalej p.p.s.a) wnoszę o:

1. Stwierdzenie przewlekłości postępowania Prezesa UKE w sprawie wydania decyzji o dostępie telekomunikacyjnym
          na podstawie art.22 w połączeniu z art.30 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych.

2. Zasądzenie na rzecz skarżącego kosztów postępowania.

3. Rozpatrzenie skargi bez mego udziału.

UZASADNIENIE

..........................................................................................................................................................

 

W związku z powyższym wnoszę jak na wstępie.

Jan Dobry


Korzystając z pomocy Teleprawa

wzbogacasz treść tej witryny gdyż każda sprawa ma inne uwarunkowania  

Nawet korzystając z usług radcy lub adwokata, TelePrawo mające pewne doświadczenie może być konsultantem w sprawie pod warunkiem prawa do publikacji treści sprawy i kluczowego pisma, bez podawania danych osoby korzystającej z pomocy.

TelePrawo udziela e-mailem odpowiedzi na pytania związane z tego typu problemami.
Zasady udzielania pomocy podano na stronie   O NAS | KONTAKT | POMOC
Tekst zamieszczono dnia 4.02.2018r, ostatnie uaktualnienie wykonano dnia 28.06.2018r.