Każda praca jest możliwa do wykonania, jeśli podzielić ją na małe odcinki.
Lincoln, Abraham

teleprawo.net

teleprawo@teleprawo.net   tel:523420155

O NAS | KONTAKT | POMOC

kwiecień 2017r - 2018r

Powołanie się na prawa abonenta z którym mamy zawartą umowę oraz pisemną zgodę na instalacje sieci i przyłącza może przyspieszyć uzyskanie zgody Spółdzielni lub decyzji UKE.

Dostęp do budynków Spółdzielni

podejmują operatorzy z różnym skutkiem a czasem pomagają im w tym abonenci.

1. ROZPOZNANIE PRZECIWNIKA

Dane Spółdzielni znajdujemy w wyszukiwarce ms.gov.pl. Brak wpisu w KRS oznacza wadę ograniczającą zdolność prawną Spółdzielni. Numer Księgi Wieczystej (dalej-KW) uzyskamy w Wydziale Geodezji i Kartografii UM lub Starostwa po podaniu adresów fizycznych budynków. Analizy KW dokonujemy w przeglądarce ms.gov.pl. W wypadku gdy budynków jest dużo lub są trudności z ustaleniem ich adresów fizycznych wysyłamy pismo jak niżej.


Jan Dobry Operator Fajny.Net
w MojeMiasto

Spółdzielnia Mieszkaniowa
Traugutta 16 w MojeMiasto

WNIOSEK O UDZIELENIE INFORMACJI

Działając na podstawie art. 30 ust. 1e ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz.U. z 2015 r., poz. 880 z późn. zm.) w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 9 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 903) która weszła w życie w dniu 1 lipca 2016 r. (zwanych dalej łącznie "Ustawa o WRUiST", Jan Dobry będący przedsiębiorcą telekomunikacyjnym działającym pod nazwą FAJNY.NET, wpisanym pod numerem 8730 do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (kopia zaświadczenia w załączeniu), zwraca się z wnioskiem o udzielenie informacji o nieruchomościach oraz Waszych wszystkich budynkach mieszkalnych w MojeMiasto (względnie na osiedlu YYY) w zakresie:
1. Numeru księgi wieczystej nieruchomości dla każdego budynku;
2. Listy osób lub podmiotów, uprawnionych do zawarcia umowy w sprawie dostępu telekomunikacyjnego do nieruchomości, o którym mowa w art. 30 ust. 1 i 3 Ustawy o WRUiST, wraz z ich adresami do doręczeń;
3. Informacji czy na terenie nieruchomości znajduje się punkt styku, a jeśli tak to wskazanie listy podmiotów, korzystających z punktu styku;
4. Danych kontaktowych właścicieli kabli telekomunikacyjnych, instalacji telekomunikacyjnych budynku i przyłączy telekomunikacyjnych doprowadzonych do budynku;
5. Listy innych przedsiębiorców telekomunikacyjnych, korzystających z kabla telekomunikacyjnego, instalacji telekomunikacyjnej budynku i przyłącza telekomunikacyjnego;

Informuję, iż obowiązek przekazania powyższych informacji wynika z art. 30 ust. 1e znowelizowanej Ustawy o WRUiST. W związku z art. 30 ust. 1f Ustawy o WRUiST, powyższe informacje należy przekazać w terminie 14 dni od otrzymania niniejszego wniosku. Stosowną korespondencję proszę kierować na adres: Jan Dobry FAJNY.NET, MojeMiasto.
Załącznik; Kserokopia Rej.UKE.

Jan Dobry

2. WNIOSEK DO SPÓŁDZIELNI

Brak odpowiedzi na wniosek z informacjami stanowi dowód lekceważenia przepisów Ustawy o WRUIST i jest zwiastunem odmowy, zmuszającej do wykonania listy z adresami wszystkich budynków oraz ustalenia nazw operatorów mających instalacje w tych budynkach i stosowanych przez nich technologi. Po upływie 14 dni wysyłamy pismo jak niżej.


Jan Dobry Operator Fajny.Net
w MojeMiasto

Spółdzielnia Mieszkaniowa
Traugutta 16 w MojeMiasto

Jan Dobry będący przedsiębiorcą telekomunikacyjnym działającym pod nazwą FAJNY.NET, wpisanym pod numerem 1234 do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (kopia zaświadczenia w załączeniu), działając w imieniu własnym prosi o zawarcie umowy - zgody na instalacje sieci telekomunikacyjnej w Waszych budynkach wymienionych w załączniku, oraz działając w imieniu i z upoważnienia abonentów sieci radiowej FAJNY.NET Państwa YYY członków Spółdzielni zamieszkałych przy ul.Traugutta 16 m 1, wnioskuje o wyrażenie niezwłocznie zgody na wymianę radiowej instalacji abonenckiej Pana YYY na sieć kablową światłowodową z doprowadzeniem przyłącza od najbliższej studzienki OPL.


UZASADNIENIE

Zarządca nieruchomości ma obowiązek zapewnić przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu dostęp do nieruchomości w celu założenia instalacji telekomunikacyjnej na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 7 maja 2010r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz.U. z 2015r., poz. 880 z późn. zm.) zmienioną dnia 9 czerwca 2016r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 903) (zwaną dalej WRUiST"). Dostęp, o którym mowa w ust. 1 i 3 jest nieodpłatny na podstawie ust.3a ustawy jw.
Z uwagi że w budynkach znajduje się jako jedyna instalacja telekomunikacyjna miedziana operatora Orange, która nie odpowiada potrzebom użytkowników końcowych zarządca nieruchomości, nie może odmówić, z wyjątkiem przypadków wynikających z przepisów prawa, instalacji, utrzymania lub wymiany zewnętrznej instalacji telekomunikacyjnej, co wynika z treści cytowanego art.31 ust.1 ustawy o WRUIST.

Państwo YYY jako użytkownicy lokalu nr 1 przy ul.Traugutta 16 mają prawo do założenia instalacji telekomunikacyjnej na podstawie art.268kc, art.684kc i art.690kc, a jako właściciele zajmowanego lokalu oraz współwłaściciele rzeczy wspólnej tj. piwnicy i klatki schodowej budynku wraz z przyległym terenem mają dodatkowe prawo na podstawie art.140kc i art.206kc. Przepis art.684kc zobowiązuje wynajmującego, w tym wypadku Zarządcę do współdziałania z najemcą - użytkownikiem, którego obowiązki przejmuje instalujący sieć operator FAJNY.NET Pan Jan Dobry.
Załączniki
1./ Kopia Rejestru UKE.
2./ Umowa -Zgody, drugi egz. do zwrotu w terminie 30 dni


UMOWA - ZGODY
zawarta w MojeMiasto między stronami dnia .... marca 2017r
Zarządca Spółdzielni Mieszkaniowej Traugutta 16 w MojeMiasto, posiadającej KRS 12345678, REGON 020275649 zarządzający budynkami wyszczególnionymi w załączniku Pan Mariusz Makowski wyraża zgodę Operatorowi telekomunikacji Panu Jan Dobry mającemu siedzibę w GdzieśTam, ul. Strzegomska 11, 50-320 MojeMiasto na doprowadzenie doziemnego przyłącza światłowodowego ze studzienek OPL przy każdym z budynków do piwnicy każdego budynku Spółdzielni gdzie zostanie zainstalowana szafka dystrybucyjna, od której zostanie poprowadzony nowy kanał kablowy w postaci rurarzu PCV , puszek odgałęźnych i kabla światłowodowego poprowadzonego przez stropy w klatkach schodowych i ściany. Od puszki odgałęźnej na korytarzu do każdego mieszkania zostanie doprowadzony światłowodowy kabel abonencki.
Energia elektryczna będzie wykorzystywana tylko przy prowadzeniu prac instalacyjnych a Operator po zakończeniu prac wykaże jej szacunkowe zużycie i ureguluje należność po wystawieniu przez Spółdzielnię faktury, oraz dostarczy dokumentacje po wykonawczą. Operator ma prawo wejścia na teren piwnicy i klatki schodowej w celu konserwacji i napraw instalacji oraz jej rozbudowy w wypadku potrzeb pozostałych mieszkańców, po uprzednim powiadomieniu Wspólnoty.
Załącznik; wykaz budynków objętych siecią
Zarządca Wspólnoty                         Operator Telekomunikacji

 


3. WEZWANIE OSTATECZNE

W wypadku odmowy lub potraktowania milczeniem proponowanej umowy-zgody po 30 dniach wysyłamy pismo o treści jak niżej. Zwłoka w działaniu, nadzieja na załatwienie zgody w wyniku negocjacji daje szanse Zarządcy na zorganizowanie oporu, który wydłuży proces powstawania decyzji UKE, o czym dalej w pkt.5


WEZWANIE OSTATECZNE

 

Z uwagi na upływ terminu 30 dni na podpisanie proponowanej umowy - zgody, mam prawo złożyć wniosek do UKE w celu otrzymania decyzji o prawie do wykonania instalacji w Waszym budynku, co przysporzy nam obu zbędnych kłopotów.

Będę mógł także bez Waszej zgody wykonać zgłaszaną instalację a wezwanie Policji nie wstrzyma tych prac gdyż z uwagi na zawartą umowę z Waszym członkiem nie stanowi to naruszenia żadnego przepisu; kk, kw, kc. To Wasz sprzeciw narusza prawa Waszego członka określone w art; 268, 684, 140 i 206 kc. Zwracam uwagę że Wasz budynek nie posiada światłowodowej infranstruktury telekomunikacyjnej wymaganej w nowych budynkach §192e.3) Rozp.MTBiGM z dnia 22.11.2012r (Dz.U. z 20102r. poz.1289) a którą pragnę zrealizować na swój koszt.

Skierowanie sprawy do sądu cywilnego z uwagi na złożony wniosek do UKE spowoduje z mojej strony złożenie wniosku o zawieszenie postępowania z urzędu na podstawie art.177 §1, 3) kpc. oraz powołanie na świadka Waszego członka zainteresowanego realizacją tej instalacji.

Proszę o rozważenie czy podjęta przez Was decyzja jest ostateczną, czy też może ulec zmianie. Na Waszą odpowiedź oczekuje w terminie 7 dni po upływie których rozpocznę zapowiadane działania.

 

Jan Dobry


Dalszy możliwy rozwój zdarzeń

zależy nie tylko od naszej inwencji ale i od działań przeciwnika, a te mogą być różne.

4. OPÓR MATERI

Standardowe uzasadnienia odmowy stosowane przez Spółdzielnie to; istniejąca ilość sieci lub operatorów zaspakaja potrzeby naszych członków, wyrażenie zgody nie leży w uprawnieniach Zarządu, klatki schodowe są po remoncie, itp. W kolejnej fazie odmowy Spółdzielnie wytykają wszystkie błędy wniosku Operatora takie jak wadliwe umocowanie prawne spółki, brak pełnomocnictwa spółki, opisu przyłącza i instalacji, opisu technologii, wymienienie adresów budynków, brak chętnych potencjalnych abonentów, warunków umowy itp. To wszystko wydłuża proces postępowania UKE który żąda wyjaśnień i uzupełnień, które powinny być w złożonym wniosku. Najszybciej uzyskuje decyzje ORANGE która pragnie modernizować istniejącą sieć telefoniczną dawnej TPSA do standardów FTTH. Stąd wniosek że należy podobnie działać mając nawet jednego potencjalnego abonenta gdyż jeden abonent tworzy sieć telekomunikacyjną i ma prawo zagwarantowane w kodeksie cywilnym do instalacji. Stąd Operator działa w interesie i na zlecenie konkretnej osoby.

5. INICJATYWA WŁASNA

Zapowiadana realizacja sieci wbrew woli Spółdzielni jest możliwa w wypadku istnienia kanalizacji pozwalającej wprowadzić kabel operatora do piwnicy. Takie próby podejmowano z sukcesem. Brak takiej kanalizacji wymaga dokonania rozkopania terenu od studzienki do fundamentu budynku co wymaga zgłoszenia przyłącza do Wydz. Geodezji a to wymaga zgody zarządcy terenu który widząc rozpoczęte rozkopy terenu może wezwać PINB. Zawarta umowa z abonentem dotyczy instalacji w budynku i jest w tej sytuacji bez użyteczna, chyba że abonent jest współwłaścicielem części gruntu i wydał pisemną zgodę operatorowi informując o tym Spółdzielnię. Innym rozwiązaniem jest oczekiwanie na decyzje UKE.

6. WNIOSEK DO UKE

W wypadku gdy mamy dane Spółdzielni, KW budynków, dane Operatorów i technologii ich sieci oraz posiadamy abonenta radiowego lub potencjalnego z zawartą umową a w budynku brak jest instalacji światłowodowej do mieszkań i jest tylko miedziana, co potrafimy udokumentować fotografiami i oświadczeniem, UKE mogąc oprzeć się na dostarczonym materiale dowodowym powinien wydać decyzję w terminie 60 dni z uwagi na spełnianie wszystkich warunków ustawy o WRUIST oraz naruszenia przez Wspólnotę praw jej członka określonych w Kodeksie cywilnym, czego UKE nie brał pod uwagę w swoich dotychczasowych decyzjach.

7. PONAGLENIE i ostateczność SKARGA DO WSA

Zwlekanie z wydaniem decyzji uprawnia do złożenia ponaglenia a dopiero potem do skargi z powodu przewlekłości działań do WSA w Warszawie za pośrednictwem UKE z wnioskiem o wydanie orzeczenia bez udziału skarżącego. Wpis sądowy wynosi 100zł. Takie działanie spowoduje wyjaśnienia ze strony UKE i wszczęcie postępowania przez WSA albo bezzwłoczne wydanie oczekiwanej decyzji, więcej na stronie o ponagleniu i skarga do WSA
Z uwagi na zależności między operatorem a UKE sprawującym czynności organu kontrolnego wobec operatora, do takich skarg dochodzi bardzo rzadko i to z racji naruszenia innych stanów prawnych gdy interes operatora jest naprawdę zagrożony a dotyczy to np. spraw pozwoleń na radiolinie. Perfekcyjne przygotowanie wniosku jak w pkt.6 usprawiedliwia taką skargę.

8.PRZYDATNE PRZEPISY

Po wejściu na stronę www.isip.sejm.gov.pl i dalej -wg.roczników wybieramy pożądany rocznik Dziennika Ustaw, jego numer i pozycję, odnajdując pożądany akt. Wyjątki z tych przepisów podano w prawej kolumnie.
1./ Kodeks cywilny z dn.23.04.1964r (tj. Dz.U z 2016r, poz.303) Art.684, 268, 206,140.
2./ Ustawa o własności lokali z dn.24.06.1994r (tj. Dz.U z 2015r, poz.1892) Art.23, 25
3./ Ustawa z dnia 7 maja 2010r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (tj. Dz.U z 2016r, poz.1537) Art.22 i 30

9.DECYZJE UKE

Pisząc samemu wniosek do UKE wskazane jest przeczytanie opracowanego przez UKE w 2018r podręcznika i wydanej decyzji w podobnej sprawie w celu poznania sposobu działania UKE i weryfikacji stosowanych technologii sieci w przedmiotowym budynku a także wymogów UKE do precyzowania przez operatora szczegółów budowy przyłącza i sieci w budynku a także braku możliwości skorzystania z sieci konkurentów. Jeżeli taka sieć istnieje należy sprecyzować w wniosku żądanie o budowie własnej instalacji gdyby korzystanie z oferowanej stało się niemożliwe. Wniosek powinien zawierać opis tych szczegółów technicznych, które są często pomijane gdy wnioski redagują prawnicy. W tedy unikniemy żądań UKE o uzupełnienie wniosku co skróci czas oczekiwania na decyzję. Czytanie decyzji UKE nie należy do przyjemności, są długie, rozwlekłe i zawierają wiele powtórzeń, ostatnie z 2018r są krótsze.

CO DALEJ ?

Po złożeniu wniosku standardowy czas oczekiwania na decyzje UKE wynosił jak dotąd około 18 miesięcy. Podejmowanie inicjatywy własnej (vide pkt.6) wymaga uprzednio złożenia wniosku do UKE oraz wykonania szeregu czynności zabezpieczających jak np. przelanie na konto Wspólnoty kwoty 100zł co uchroni przed oskarżeniem o kradzież prądu w czasie wykonywania instalacji. W czasie prac instalacyjnych należy dysponować kopiami całej dokumentacji sprawy z upoważnieniem właściciela-abonenta do instalacji w celu wręczenia ich interweniującej Policji, co ułatwi umorzenie postępowania.WNIOSKODAWCA
Jan Nowak Operator Fajny.Net
w Mławie
UCZESTNIK
Spółdzielnia Mieszkaniowa
Padlewskiego 30 w Mławie
Prezes Jerzy Niedobry

Urząd Komunikacji Elektronicznej
Departament Hurtowego
Rynku Telekomunikacyjnego
ul. Kasprzaka 18/20
31-011 Warszawa.

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O DOSTĘPIE DO NIERUCHOMOŚCI

Działając w imieniu własnym niniejszym wnoszę o wydanie w trybie administracyjnym decyzji o dostępie do nieruchomości zarządzanych przez Spółdzielnie Mieszkaniowa w Mławie dla których Sąd Rejonowy dla Mławy, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste z adresami jak niżej;
1.) ul.Padlewskiego 30, KW 00001234/5 itd. ...
– w celu zastąpienia dotychczasowego przyłącza radiowego przyłączem światłowodowym poprzez doprowadzenie do budynku własnej kanalizacji z przyłączem światłowodowym od studzienki OPL odległej o 20 metrów od fundamentu budynku i przyłączenie światłowodu do istniejącej w piwnicy skrzynki od której jest poprowadzona i eksploatowana instalacja pionowa w każdej klatce i pozioma do mieszkań realizowana w technologii ethernet. - oraz zalegalizowanie istniejącej instalacji wewnątrz budynkowej ułożonej pod tynkiem do każdego lokalu w czasie budowy Budynku.


UZASADNIENIE
I. Opis nieruchomości
II. Przebieg negocjacji
III. Charakterystyka istniejących instalacji telekomunikacyjnych w Budynku
IV. Możliwość wykorzystania istniejących instalacji telekomunikacyjnych w Budynku
V. Podsumowanie.   Treść pkt I - V opisująca stan faktyczny podobnie jak dla Wspólnoty.
Załączniki.
1. ksera pism wysłanych do SM z potwierdzeniem odbioru;
2. ksera pism otrzymanych z potwierdzeniem zgodności z oryginałem.

Jan Nowak


Korzystając z pomocy Teleprawa

wzbogacasz treść tej witryny gdyż każda sprawa ma inne uwarunkowania  

Nawet korzystając z usług radcy lub adwokata, TelePrawo mające pewne doświadczenie może być konsultantem w sprawie pod warunkiem prawa do publikacji treści sprawy i kluczowego pisma, bez podawania danych osoby korzystającej z pomocy.

TelePrawo udziela e-mailem odpowiedzi na pytania związane z tego typu problemami.
Członkowie mogą też liczyć na pomoc w formie opinii dla urzędów i poglądu dla sądów.

Tekst zamieszczono dnia 15 kwietnia 2017r, ostatnie uaktualnienie wykonano dnia 1.04.2018r.