Każda praca jest możliwa do wykonania, jeśli podzielić ją na małe odcinki.
Lincoln, Abraham

teleprawo.net

teleprawo@teleprawo.net   tel:523420155

O NAS | KONTAKT | POMOC

czerwiec 2021r

Właściciele gruntów domagają się zapłaty za istniejącą linie nadziemną lub wykryte kable na ich działce, za propozycję ich położenia, za wjazd na grunt i wprowadzenie w istniejącą kanalizację kabli innego operatora - dzierżawcy miejsca w kanalizacji.

Ogólnie o odszkodowaniach lub usuwaniu linii

telekomunikacyjnych nadziemnych i doziemnych oraz studni kablowych z gruntów rolnych i budowlanych.
 

Na gruncie rolnym można żądać odszkodowania za linię nadziemną. Powierzchnia ochronna gruntu nazywana pasem eksploatacji za 1m bieżący linii nadziemnej wynosi 1m2. Odszkodowanie za 1m2 nie powinno przekraczać jego wartości tj. około ±5zł dla gruntów ornych, wyliczanej dokładnie z wartości 1 hektara = 10.000m2. Odszkodowania można żądać wstecz za okres od 10 - 6 do 3 lat. Należy uzasadnić że linia stalowa została zastąpiona budową nowej linii kablowej na podbudowie telekomunikacyjnej tj. starych słupach, przed upływem okresu zasiedzenia 20 lub 30 lat.

Na gruncie budowlanym można żądać usunięcia linii nadziemnej uzasadniając to budową domu lub innymi względami technicznymi, wyrażając ewentualnie zgodę na posadowienie jej jako linii doziemnej w odległości 0,5m od ogrodzenia działki. Usunięcie linii doziemnej, studni kablowej lub ich przesunięcie wymaga także uzasadnienia względami technicznymi. W razie braku takiego uzasadnienia możliwa jest zmiana toru linii i/lub studni na koszt wnioskodawcy. Żądanie odszkodowania jako ekwiwalent za pozostawienie linii na gruncie budowlanym ograniczającej jego użytkowanie na ogół nie jest akceptowane przez operatora.

Każda z w/w spraw może mieć różne uwarunkowania faktyczne umożliwiające lub ułatwiające osiągnięcie celu, np. takie jak;
1.) przebudowa nadziemnej linii stalowej na kablową w ściśle określonym czasie podyktowanym np. budową autostrady, co wymagało projektu i zgłoszenia robót budowlanych tej nowej linii. Stary słup nie jest linią tylko podbudową. Linią jest kabel nie słup. Doprowadzenie szybkiego Internetu do jakiegoś urzędu też wymagało budowy linii kablowej na słupach;
2.) kupno działki budowlanej zwłaszcza gdy kiedyś była gruntem rolnym, bez zapisu o linii doziemnej w KW i brak jej zaznaczenia na aktualnej mapie starostwa i/lub studni ukrytej pod warstwą ziemi, utrudnia powołanie się na okres zasiedzenia 20 lub 30 lat, ponieważ studnia była niewidoczna a linii nie było na mapie;
3.) posadowienie kablowej linii doziemnej w okresie 1992 – 2000r bez zgłoszenia budowlanego lub z naruszeniem innych przepisów jak brak powiadomienia np. przez urząd gminy w sposób skuteczny ówczesnego właściciela gruntu.


Procesy z operatorami w 2021r

o odszkodowanie lub usunięcie linii z udziałem biegłego, będą uzupełniane kolejnymi opisami w miarę napływu spraw.
 

Procesy właścicieli z operatorami telekomunikacji wymagają ustalenia; właściciela linii - obiektu, opisu linii i fotografii z podaniem czy linia - obiekt znajduje się na mapach geodezyjnych i w KW. Sąd powołuje biegłego w celu ustalenia; daty posadowienia linii - obiektu, powierzchni objętej odszkodowaniem i innych niewyjaśnionych kwestii techniczno - prawnych związanych z przebudową, przesunięciem linii. Powód może sam żądać powołania biegłego określając cel opinii. Możliwe jest:
1.Postępowanie nieprocesowe z art.3052 §2 kc o wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu. Przykład 1.
2.Procesowe z art.222 §2 kc o usunięcie linii lub jej przesunięcie do granicy działki lub wynagrodzenie. Przykład 2.

Przykład 1 Właściciel działki rolnej żądał od ORANGE wynagrodzenia za linie nadziemną która utrudniała mu działalność bez podania szczegółów oraz żądał kwoty która przekraczała znacznie wartość całej działki. Sąd zlecił biegłemu ustalenie daty posadowienia linii oraz powierzchni objętej odszkodowaniem. Biegły ustalił że linia była przebudowana w 2008r z stalowej na kablową z racji budowy autostrady stąd uznanie lub odrzucenie wniosku o zasiedzeniu należy do sądu. Wartość odszkodowania w praktyce sądowej jest kwotą jednorazową zależną od powierzchni rolnej utrudniającej siew lub zbiór plonów. Linia miała długość 140m stąd powierzchnia utrudniająca - ochronna wynosiła 140m2 a przyznana kwota zależy od uznania sądu. Sprawa w toku z uwagi na drugą działkę. Wynik opinii Świecie1.

Przykład 2 Właściciele działki budowlanej zakupionej w 2020r stwierdzili że linia wisząca nad ich działką utrudniać będzie budowę domu. Słupy tej linii były posadowione poza ich działką, stąd ewentualny pozew mógł dotyczyć jedynie powierzchni nad działką. Sprawa była nietypowa właściciele zwrócili się do mnie o pomoc i w ten sposób powstał pozew w wyniku którego otrzymano od operatora dwa pisma Wrocław1 a następnie Wrocław2 . Dnia 4.06.2021r otrzymałem informacje; "Przyłącze zostało usunięte. Dziękujemy za pomoc. W załączeniu przesyłamy zdjęcie działki bez kabla."


Stare procesy z lat poprzednich

o odszkodowanie lub usunięcie linii z udziałem biegłego
 

Przykład typu 2 Właściciel otrzymanej działki ornej po wydzieleniu z niej części budowlanej i odkryciu kabli ziemnych położonych w latach 1992-99 nie wpisanych w KW a utrudniających doprowadzenie mediów zażądał usunięcia kabli lub odszkodowania z powodu braku posiadania przez TPSA wymaganych pozwoleń. Powołano dwóch biegłych którzy nie spełnili oczekiwań sądu. Trzecim biegłym byłem ja, vide Suwałki1. Sąd zawyrokował usunięcie kabli z działki vide Suwałki2. Sprawę prowadził  ADWOKAT ŁUKASZ NYSZTAL obecnie spółka partnerska trzech osób.

Przykład typu 2 Operator koparki zakładając przyłącze gazowe przerwał kabel telekomunikacji 150m od wieży ORANGE. Po godzinie niezidentyfikowana ekipa naprawiła uszkodzenie. Właściciel działki wystąpił o odszkodowanie do ORANGE za bez umowne korzystanie z jego działki. ORANGE zażądał dowodu a biegły geodeta nie mógł wykrywaczem metali znaleźć kabla. Właściciel odkopał kabel zrobił zdjęcie i załączył je jako dowód. Sąd zlecił biegłemu telekomunikacji znalezienie właściciela kabla, vide Włocławek1 a następnie żądał uzupełnienia Włocławek2. Sprawcą problemu okazała się TPSA przed sprzedażą majątku FranceTelecom, a więc odpowiada za to Skarb państwa lub nabywca Orange. Ustalenie winnego jest domena sądu.

Zdarza się jak wyżej że znaleziony kabel nie ma właściciela i niema go na mapach geodezyjnych. Jednak taki kabel ma ochronę w art.254a kk. i nie należy go przecinać bez zgody Sądu tylko szukać najbliższych studzienek i użyć szukacza trasy kabla np. Geopilot-2000 lub LKZ-2000. Po znalezieniu studzienki lub innego obiektu właściciela kabla, obciążamy go kosztami poszukiwań jeżeli poprzednio nie przyznawał się do niego. Więcej informacji na stronach  NIELEGALNE KABLE energetyczne wśród których można znaleźć kable telekomunikacji z opisem sprawy usunięcie światłowodu z działki oraz zasiedzenie a ustanowienie służebności przesyłu, co odnosi się do także do linii telekomunikacyjnych.

Korzystając z pomocy Teleprawa

wzbogacasz treść tej witryny gdyż każda sprawa ma inne uwarunkowania  

Nawet korzystając z usług radcy lub adwokata, TelePrawo mające pewne doświadczenie może być konsultantem w sprawie pod warunkiem prawa do publikacji treści sprawy i kluczowego pisma. Przykład to opis sprawy vide Wroclaw1 i Wroclaw2.

TelePrawo udziela e-mailem odpowiedzi na pytania związane z tego typu problemami.
Członkowie mogą też liczyć na pomoc w formie opinii dla urzędów i poglądu dla sądów.

Tekst zamieszczono dnia 15 kwietnia 2017r, ostatnie uaktualnienie wykonano dnia 4.06.2021r.