Każda praca jest możliwa do wykonania, jeśli podzielić ją na małe odcinki.
Lincoln, Abraham

teleprawo.net

teleprawo@teleprawo.net   tel:523420155

O NAS | KONTAKT | POMOC

czerwiec - grudzień 2017r

Mieszkania Wasze a klatki i korytarze Nasze, tak uważały Spółdzielnie Mieszkaniowe i żądały od operatorów opłat za instalacje. Nikt jednak nie wiedział że skończyło się to dn 17.05.2010r o czym poniżej.

Jak może być lepiej

gdy Sejm zmieni przepisy i Prezesów SM przysparzających kłopotów UKE.

Oprócz ustawy o wruist w tym samym czasie weszła w życie ustawa o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.2010r Nr.95 poz.613 str.7893) której art.3 ust.5 nakazywał każdemu właścicielowi wyodrębnionego lokalu płacić rocznie podatek od części wspólnych tj. klatek i korytarzy. Przepis ten ponownie ogłoszono w Dz.U.2017r poz.1785 i dopiero wtedy zaczęto go stosować, więcej o tym na stronie Podatki lokalne .

Z uwagi na ten nowy stan prawny Spółdzielnie tracąc władanie nad częściami wspólnymi i nie mając stosownej uchwały podjętej przez większość członków utraciły tytuł prawny do sprzeciwiania się i stawiania żądań finansowych operatorom instalującym sieć na klatkach schodowych i korytarzach. Stąd możliwe jest przyspieszenie otrzymania decyzji UKE o dostępie w wyniku składania ponagleń do UKE a następnie skarg do WSA.
Sygnalizowany stan prawny powinien znaleźć odbicie w ustawie o wruist i ustawie Pt odsyłającej do konsultacji z Spółdzielnią i Operatorem mającym już instalacje a którym jest na ogół podmiot zagraniczny OPL. Z uwagi na odgórne sprzyjanie hasłom "Polska dla Polaków", możliwe jest wystąpienie w tej sprawie do Nowego Premiera, który wyraźnie stwierdził że trzeba skończyć z uzależnieniem od zagranicznego kapitału. Można też czekać jak Sejm przywróci Centralny Związek SM na nowych zasadach i zmieni wszystkich Prezesów SM, którzy przysparzają pracy UKE, ale ktoś musi złożyć taki wniosek.

Podobne żądania opłat spotkały się z reakcją prokuratury. "Obowiązek ponoszenia opłat nakładany jest bez upoważnienia ustawowego i narusza art.7, art.84 i art.94 Konstytucji RP."Prokuratorzy będą zaskarżali takie uchwały dotyczące podłączenia do gminnych sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i ogólnej Prokuratura Krajowa .

Podobne stanowisko mógłby zajmować UKE wobec Zarządców żądających opłat od operatorów telekomunikacji za podłączenie budynku do sieci telekomunikacyjnej i wykonania instalacji w budynku, tym bardziej że żądania te nie mają wsparcia w uchwale, a nawet gdyby taka była to jest ona sprzeczna z art.30 ust.3a ustawy o wruist co wynika z art.268 KC w połączeniu z art.684 KC, a także z faktu że ustawa o podatkach i opłatach lokalnych art.3.5. zobowiązuje do wnoszenia opłat za części wspólne właścicieli wyodrębnionych lokali. Części wspólne to klatki schodowe i korytarze także te w piwnicy. Dzięki tej ustawie Spółdzielnie straciły ostatni bastion uprawniający je do stawiania sprzeciwu. Zdaniem TelePrawa niektóre fragmenty ustawy o wruist powinny ulec zmianie a proces wydawania decyzji o dostępie powinien wynosić 60 dni zgodnie z art.22.1. w/w ustawy.

Jak było i jak jest

stan opisany poniżej to hamowanie rozwoju inwestycji, przedsiębiorczości i wpływów podatkowych chociażby VAT-u.

1. DECYZJA UKE O ZMIANIE UMOWY

SSH Sp. z o.o. z Katowic zawarła w lipcu 2014r umowę o dostęp telekomunikacyjny z Spółdzielnią Mieszkaniową z Chorzowa. Umowa zawierała punkt o odpłatności za dostęp w wysokości 1% od sum abonamentowych. Po dwóch latach SSH wystąpiła z wnioskiem o likwidacje w/w punktu o odpłatności za dostęp, na co Spółdzielnia nie wyraziła zgody. W tej sytuacji SSH w dniu 10 sierpnia 2016r złożyła wniosek do UKE o likwidacje opłaty za dostęp. Po 5-ciu miesiącach UKE zmienił punkt umowy, jednak w miejsce opłaty za dostęp wprowadził obowiązek opłaty za dozór pracownika Spółdzielni w wypadku prowadzenia przez SSH prac rozbudowy sieci lub kolizji sieci z innymi sieciami. Szczegóły sprawy w decyzji UKE z dnia 12.01.2017r opublikowanej w dniu 23.01.2017r na stronie decyzja dla SSH

Opisany proces zmiany umowy decyzją UKE trwał 5 miesięcy zamiast 2 a to z uwagi że Operator nie znając przepisu art.30 ust.3b sprzeciwiał się zapisowi o opłacie za dozór w razie rozbudowy. Świadome zawarcie takiej wadliwej umowy przyspiesza rozpoczęcie inwestycji i budowę przyłącza. Umowa taka zgodnie z art.58kc jest nieważną czynnością prawną. Po doprowadzeniu przyłącza w momencie podłączania pierwszych abonentów składamy wniosek o likwidacje tego punktu na podstawie art.58kc jako sprzecznego z ustawą o WRUIST a w wypadku odmowy składamy wniosek do UKE o zmianę tego punktu umowy i nie płacimy haraczu. Decyzja UKE nie może zawierać wnoszenia kaucji i opłat za dozór gdyż budowa przyłącza i sieci zostanie zakończona przed wydaniem decyzji. UKE wydając decyzje może tylko wstawić do umowy punkt o opłacie za dozór w razie rozbudowy lub kolizji sieci z innymi sieciami. W ten sposób można próbować uniknięcia kaucji.

2. WARUNKI BEZPRAWNE i POSTĘPOWANIE UKE

Opisane zdarzenie nie jest odosobnione i ma naśladowców. Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie Szczecińskim zażądała od Triplemedia sp.z o.o. z Stargardu kaucji 2000zł od każdej klatki, prowadzenia instalacji pod tynkiem i przeciskami pod chodnikami i terenami zielonymi, oraz korzystania z kanalizacji Spółdzielni. Instalacją miało być objęte około 120 budynków a każdy z nich posiadał minimum 2 klatki stąd była to kwota ponad 240 000zł. Operator w lutym 2017r złożył stosowny wniosek do UKE i oczekuje rozstrzygnięcia.

Według mojej oceny Spółdzielnia narzucając kosztowne warunki w celu zniechęcenia do inwestycji Operatora zasługuje na szczególny tryb rozpatrywania wniosku przez UKE z uwagi na usiłowanie dokonania czynności prawnej nazywanej wyzyskiem i określonej w art.388kc. Dodatkowe wsparcie przysługuje z UOKiK z uwagi że Delegatura Gdańska UOKiK w 2009r prowadziła podobne postępowanie RGD.412-5/09/HK przeciwko w/w Spółdzielni, ponieważ w tym czasie nie było jeszcze ustawy o WRUIST.

Inna Spółdzielnia Mieszkaniowa z Warszawy uznała że ma prawo do zawarcia odpłatnej umowy z operatorem na podstawie art.33 ustawy o WRUIST i złożyła do sądu wniosek o "zawezwanie do próby ugodowej" (vide decyzja UKE z dn.20.XII.2016r publikowana dn.5.I.2017r na stronie UKE). Wzywany Operator ma prawo do; odmowy bez żadnych konsekwencji prawno-finansowych lub zawieszenia postępowania na podstawie art.177 §1. pkt.3 kpc.

3. ODMOWA ZAPŁATY I POZEW SĄDOWY

Operator z Buska zawarł w lutym 2005r umowę o dostęp z Spółdzielnią Mieszkaniową z Buska Zdrój. Umowa zawierała punkt o odpłatności za; dzierżawę ścian i kanałów zajmowanych przez instalacje, antenę jako przyłącze radiowe i zużytą energię elektryczną w kwocie razem około 1440zł/mies. W lipcu 2010r po wejściu w życie ustawy o WRUIST Operator zażądał zmiany umowy do wnoszenia jedynie opłaty za energie elektryczną. Spółdzielnia nie wyraziła zgody nawet na wystawianie osobno faktur za energię, co utrudniało rozliczenie.

Gdy kwota zaległości za te trzy pozycje wyniosła 42tys zł Spółdzielnia przysłała Operatorowi pozew o zapłatę w postępowaniu nakazowym. Operator z udziałem TelePrawa złożył sprzeciw na podstawie art.58kc. a następnie wniosek do UKE i kolejny do sądu o zawieszenie postępowania na podstawie art.177 § 1. 3) kpc. Sprawa została wszczęta dnia 17.04.2015r w SR Kielce Sygn.akt V Gnc 1202/15. Wniosek do UKE złożono 25.09.2015r i uzupełniono 2.11.2015r. Pierwsza rozprawa odbyła się dnia 18.XII.2015r o godzinie 15:00 w sali 23 a dnia 30.XII.2015r o godz 12:20 Sąd wydał wyrok uznając racje Spółdzielni Mieszkaniowej w Busko Zdrój w zakresie 4,37% jedynie z racji należnych jej odsetek za zwłokę w opłatach za energię elektryczną, a to oznacza wygraną Operatora w zakresie 95,63%.  WYROK SĄDU.

4. WYPADKI SZCZEGÓLNE

Operator wygrał przetarg na budowę i obsługę radiołącza dla PEC mającego wymiennikownie w budynku WAM następnie przekształconego w Wspólnotę, która zażądała od Operatora zapłaty i likwidacji anten z uwagi że Operator był instalatorem, konserwatorem anten i nie miał umowy z Wspólnotą. UKE odmówił postępowania a Sąd uznał że antena służy obniżeniu kosztów ogrzewania Wspólnoty i nie można jej zlikwidować a więc uznał PEC za użytkownika co potwierdził biegły. Jednak kosztami Sąd obciążył Operatora z uwagi na brak umowy, mimo że faktycznym użytkownikiem anteny jest PEC. Operator konsultując się z TelePrawem w dniu 12.06.2017r złożył apelacje. Ciąg dalszy nastąpi a wyrok ma być ogłoszony 29.12.2017r.

Operatorzy cżłonkowie Spółdzielni mający w niej swoje siedziby i przyłącza doziemne zainstalowali na dachach budynku siedziby różne urządzenia. Pierwszy anteny rozsiewcze na okolice a drugi radiołącze bez ważnej umowy co pozwoliło Spółdzielni żądać wygórowanej zapłaty lub likwidacji urządzeń na drodze sądowej. UKE odmówił postępowania z uwagi że urządzenia nie służyły mieszkańcom tych budynków. W pierwszej sprawie okazało się że SM nie ma zdolności prawnej z powodu braku rejestru w KRS i uchwalono transformacje w WM. W drugiej Operator zdał się na Adwokata i zanikł kontakt z TelePrawem.

CO DALEJ ?

TelePrawo oczekuje zgłoszeń od operatorów znajdujących się w podobnej sytuacji, także w celu odzyskania nadpłaconych kwot. Opis takiego postępowania byłby ostrzeżeniem dla wszystkich zarządców domagających się haraczu za dostęp oraz wskazówką dla wnoszących haracz.


Korzystając z pomocy Teleprawa

wzbogacasz treść tej witryny gdyż każda sprawa ma inne uwarunkowania  

Nawet korzystając z usług radcy lub adwokata, TelePrawo mające pewne doświadczenie może być konsultantem w sprawie pod warunkiem prawa do publikacji treści sprawy i kluczowego pisma, bez podawania danych osoby korzystającej z pomocy.

TelePrawo udziela e-mailem odpowiedzi na pytania związane z tego typu problemami.
Zasady udzielania pomocy podano na stronie   O NAS | KONTAKT | POMOC
Tekst zamieszczono dnia 27 maja 2017r, ostatnie uaktualnienie wykonano dnia 31.12.2017r.