Każda praca jest możliwa do wykonania, jeśli podzielić ją na małe odcinki.
Lincoln, Abraham

teleprawo.net

teleprawo@teleprawo.net   tel:523420155

O NAS | KONTAKT | POMOC

kwiecień 2017r - kwiecień 2018r

Powołanie się na prawa abonenta z którym mamy zawartą umowę oraz pisemną zgodę na
instalacje przyłącza może przyspieszyć uzyskanie zgody Dewelopera lub decyzji UKE.

 

Dostęp do budynku Dewelopera

podejmują operatorzy z różnym skutkiem a czasem pomagają im w tym potencjalni abonenci.

1. ROZPOZNANIE PRZECIWNIKA

Bywa pracochłonne gdyż często podmiot z tablicy budowy jest inny niż właściciel gruntu a sprzedawca lokali może mieć jeszcze inny adres. Właścicielem tych spółek może być jedna osoba, która zabezpiecza w ten sposób swój majątek przed utratą, w wypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych. Numer Księgi Wieczystej (dalej-KW) uzyskamy w Wydziale Geodezji i Kartografii UM z Prezydentem lub w Starostwie po podaniu adresu fizycznego budynku. Analizy KW dokonujemy po wejściu w rejestr KW na stronie ms.gov.pl. Dane o budowie uzyskujemy w Starostwie gdyż jest to tzw. informacja publiczna. Dane spółek znajdujemy w wyszukiwarce ms.gov.pl sprawdzając czy mają wspólnego właściciela gdyż to ułatwia dalsze działania. W wypadku osób fizycznych Numer Regon i pozostałe dane uzyskamy w rejestrze GUS na stronie stat.gov.pl wpisując adres i klikając w uzyskany nr REGON. Opis dalszego postępowania zakłada że budowniczy wystąpił o pozwolenie budowy po dniu 23 lutego 2013r i dlatego budynek musi być oddany z instalacją telekomunikacyjną, co tłumaczy potrzebę w/w działań.

Wyposażanie budynków w instalacje telekomunikacyjną jest regulowane kolejnymi przepisami ; Rozp.MI z dn.12.IV.2002 ze zmianą dn.12.III.2009r oraz Rozp.MTiGM z dn.6.XI.2012r. Jednak zależy ono nie od daty wydania rozporządzenia ale od tego kiedy został złożony wniosek o pozwolenie na budowę lub odrębny wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego i wnioski te zostały opracowane na podstawie dotychczasowych przepisów ( §2.1 Rozp.MTBiGM z dn. 6.XI.2012r).  W celu uzyskania tych danych łącznie z nr. KW działek i danymi Inwestora należy wystąpić do Starostwa lub właściwego WINB z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej. Stosowne druki powinny być na stronach urzędowych Starostwa lub WINB. Zdarza się że instalacja kładziona jest pod tynk bez rurek a do tego bez światłowodów co bywa przedmiotem późniejszych sporów zarządcy z wykonawcą.


2. WNIOSEK o WYRAŻENIE ZGODY - ZAWARCIE UMOWY

      Kiedy ustalimy kto jest faktycznym właścicielem sprzedawanych lokali składamy wniosek o wyrażenie zgody na doprowadzenie przyłącza. Treść umowy jest wzorowana na podobnej umowie zawartej w decyzji UKE.


Triplemedia sp.z o.o.
ul.Dworcowa 9/212, 73-110 Stargard Szczeciński

reprezentowana przez
Pana Krzysztof Puchała adres do korespondencji jw.

ALSECCO-Stargard Szczeciński Sp.z o.o. Sp.k.
ul. Zwycięzców 1, 73-110 STARGARD SZCZECIŃSKI

WNIOSEK O WYRAŻENIE ZGODY - ZAWARCIE UMOWY

Działając na podstawie art. 30 ust. 1 i 1b ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz.U. z 2015 r., poz. 880 z późn. zm.) w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 9 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 903) która weszła w życie w dniu 1 lipca 2016 r. (zwanych dalej łącznie "Ustawa o WRUiST"), Triplemedia Sp.z o.o., będąca przedsiębiorcą telekomunikacyjnym, wpisanym pod numerem 9433 do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (kopia zaświadczenia w załączeniu), zwraca się z wnioskiem o wyrażenie zgody lub zawarcie umowy umożliwiającej; doprowadzenia do Budynku światłowodowego przyłącza telekomunikacyjnego oraz wykorzystania istniejącej telekomunikacyjnej Instalacji Budynku stanowiącej jej obowiązkowe wyposażenie na podstawie Rozp.MTBiGM z 2012r a zatem ;

 • wykonania przyłącza telekomunikacyjnego do Budynku, w szczególności poprzez doprowadzenie do Budynku światłowodowej linii kablowej;
 • zamontowania skrzynki kablowej w miejscu możliwie najbliższym zakończeniom kabli telekomunikacyjnych wchodzących w skład Instalacji Budynku, lub wykorzystanie istniejącej skrzynki kablowej wspólnej dla wszystkich operatorów;
 • połączenia elementów infrastruktury telekomunikacyjnej Operatora, o których mowa w pkt 1 i 2 (dalej „Infrastruktura”) z Instalacją Budynku;
 • podłączenia Infrastruktury do istniejącej w Budynku instalacji elektrycznej, w celu zasilenia Infrastruktury;
 • utrzymywania, eksploatacji, konserwacji, remontu i usuwania awarii Infrastruktury;
 • eksploatacji Instalacji Budynku w zakresie niezbędnym do świadczenia usług telekomunikacyjnych osobom posiadającym tytuł prawny do lokali w Budynku (dalej „Abonenci”);
 • korzystania z energii elektrycznej w związku z wykonywaniem uprawnień, o których mowa w pkt 1-6;
 • wstępu lub wjazdu na teren Nieruchomości, w celu wykonania czynności, o których mowa w pkt 1-6.

  Jednocześnie zobowiązuje się do;

 • ponoszenia kosztów związanych z wykonywaniem uprawnień określonych w ust. 1-8 jak wyżej;
 • zwrotu Udostępniającemu wydatków, które Udostępniający poniesie w związku z wykonywaniem przez Operatora uprawnień określonych w pkt. 1-8 w szczególności:
  - z tytułu wynagrodzenia pracownika z tytułu pracy związanej z dozorem pracowników Operatora w trakcie prowadzenia prac, o których mowa w pkt 1-4,
  - związanych z koniecznością potwierdzenia przez właściwe organy zachowania norm bezpieczeństwa przy realizacji Infrastruktury,
  - wywołanych kolizją techniczną Infrastruktury z innymi instalacjami znajdującymi się w Budynku,
  - kosztów energii elektrycznej zużytej przez Operatora,
  - kosztów, jakie Udostępniający będzie musiał ponieść w celu zapewnienia sprawności i funkcjonalności elementów Instalacji Budynku wykorzystywanych przez Operatora, w tym kosztów usuwania awarii Instalacji Budynku, o ile do wystąpienia awarii nie przyczynił się Udostępniający bądź którykolwiek z mieszkańców członków WM.
 • zainstalowania pod licznika, którego pomiary będą służyć do określenia rzeczywistego zużycia energii elektrycznej zasilającej Infrastrukturę.
 • Zwrot Udostępniającemu przez Operatora kosztów, o których mowa w pkt 9-10, nastąpi w oparciu o przedstawione przez Udostępniającego dokumenty księgowe w terminie 14 dni od dnia otrzymania tych dokumentów przez Operatora.
UZASADNIENIE

Z informacji uzyskanych w Starostwie i KW wynika że osiedle przy ul. Zwycięstwa 1 w Stargardzie Szczecińskim posadowione na działce o powierzchni 2,7279HA, nr. geodezyjny 234/3, obręb 10, KW-SZ1T/00109723/1 stanowiącej własność ALSECCO-STARGARD SZCZECIŃSKI Sp.z o.o. Sp.k. KRS-0000526228, budowane jest na podstawie decyzji Nr 484/2015 z dnia 18.06.2015r wydanej dla ALSECCO Sp. z o.o. Sp.k. KRS-0000379161. Obie spółki mają ten sam adres; 70-670 Szczecin, ul.Grabowa 9/U1 i tego samego Prezesa Henryka Juliana Mazura. Wniosek o budowę został złożony w dniu 30.04.2015r. W KW istnieją zapisy o zabudowie 13 budynkami niemieszkalnymi gdy faktycznie jak wynika z decyzji budowy o numerze 484/2015, na tym terenie powstają trzy budynki mieszkalne. Wniosek wysłany w dniu 5.07.2016r do Szczecina na adres wskazany w pozwoleniu na budowę pozostał bez odpowiedzi a wysłany ponownie 5.10.2016r został bez otwierania odesłany do adresata. Stąd po uzupełnieniu wniosku powyższym akapitem został ponownie złożony do właściciela działki ALSECCO-STARGARD SZCZECIŃSKI Sp.z o.o. Sp.k. ogłaszającej sprzedaż lokali "Stella Park" przy ul.Zwycięzców 1.

Z opisanej zabudowy mieszkalnej i powyższych dat wynika że wyposażanie budynku w instalacje telekomunikacyjną jest obowiązkiem Inwestora na podstawie Rozp.MTBiGM z 2012r. (Dz.U. z 2012, poz.1289). Wyrażenie zgody na korzystanie z tej instalacji wynika z cytowanego na wstępie przepisu "Ustawa o WRUiST". Zgoda może być wyrażona w formie umowy której podana na wstępie treść jest wzorowana na decyzji UKE z dn.19.02.2016r, zamieszczonej na urzędowej stronie UKE.

Zaznaczamy że odsyłanie nas do zawierania umowy z ewentualnym wykonawcą tej instalacji stanowiącej element wyposażenia budynków, a więc nie stanowiącej jego własności, stanowi nieważną czynność prawną określaną w art.58 Kodeksu cywilnego. Zwracamy uwagę na znowelizowany przepis Ustawy o WRUiST art.30 ust. 1b. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, jest niezależny od tego, czy budynek został ukończony i czy rozpoczęto jego użytkowanie, choćby w budynku istniała lub była wykonywana inna instalacja telekomunikacyjna.

W związku z art. 30 ust. 5 pkt.1 Ustawy o WRUiST, odpowiedź winna być przekazana w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego wniosku a to z uwagi że dwa nasze poprzednie wnioski pozostały bez odpowiedzi. W wypadku braku odpowiedzi będziemy zmuszeni do skorzystania z przysługujących praw tj. złożenia wniosku o wydanie decyzji przez UKE. Stosowną korespondencję proszę kierować na adres jak w nagłówku.

  Załącznik;
  Kserokopia Rej.UKE

Krzysztof Puchała

Dalszy możliwy rozwój zdarzeń

kończy się brakiem zwrotu podpisanej zgody - umowy co uprawnia do złożenia wniosku do UKE

3. OPÓR MATERI

Standardowe zachowanie Dewelopera to brak odpowiedzi, odsyłanie listu jako mylnie adresowanego lub stwierdzenie że ma już operatora z którym zawarł umowę i nie widzi potrzeby zawierania kolejnych umów. Dalsza korespondencja niema sensu i jedynym wyjściem jest złożenie wniosku do UKE.

4.STAN PRAWNY

Z uwagi że instalacja telekomunikacyjna w budynku jest obowiązkowa a nabywcy lokali są jej współwłaścicielami stąd każdy właściciel lokalu na podstawie art.268kc, art.684kc, art.140kc i art.206kc ma prawo do wyboru dowolnego operatora którego ingerencja w budynek sprowadza się do wprowadzenia swego przyłącza do piwnicy budynku z której jest poprowadzona instalacja do każdego mieszkania. Te prawo właścicieli lokali potwierdza art.30 ustawy o WRUIST, stąd proces wydawania decyzji w tej sytuacji powinien odbywać się automatycznie w przewidzianym ustawą terminie 60 dni.

5. WNIOSEK DO UKE

Treść wniosku do UKE powinna zawierać podobne elementy jak wniosek do WM. Jedynym problemem może być ustalenie faktycznego właściciela adresata decyzji UKE. Stąd w przykładowym wniosku podajemy dane spółki będącej właścicielem gruntu oraz drugiej mającej pozwolenie na budowę. Faktycznym właścicielem budynku jest właściciel gruntu gdyż nie znana jest treść umowy jaką zawarły obie spółki. Źródłem problemu jest użytkowanie wieczyste, wzorowane na rozwiązaniach sowieckich wprowadzone dn.14.07.1961r. Pierwszą zmianę wprowadzono 29.07.2005r, kolejna ma nastąpić 1.01.2017r. Po transformacji w RP po 25 latach jesteśmy ciągle w PRL-u w zakresie prawa własności gruntu. Mało kto zdaje sobie sprawę z tego że jego spadkobiercy po wygaśnięciu wieczystej dzierżawy (od 60 do 100lat) przestają być właścicielami mieszkania.

CO DALEJ ?

Po złożeniu wniosku powinniśmy otrzymać w terminie 14 dni postanowienie o wszczęciu postępowania a po 60 dniach decyzję. Brak decyzji po upływie 60 dni od wszczęcia postępowania uprawnia do złożenia ponaglenia (art.37 §1 kpa) a w wypadku podtrzymania stanowiska w formie postanowienia przysługuje skarga (art.125 kpa) do WSA na przewlekłość postępowania (art. 50 §1 p.p.s.a.). Jednak organ na który wpływa ponaglenie a następnie skarga jest organem kontrolnym składającego skargę co działa na skarżącego deprymująco i zniechęca do składania skargi i stąd mamy tak długi czas załatwiania wniosku.WNIOSKODAWCA
Triplemedia sp.z o.o.
Ul. Dworcowa 9/212, 73-110 Stargard Szczeciński
reprezentowana przez Pana Krzysztof Puchała

adres do korespondencji jw.
UCZESTNIK
ALSECCO-Stargard Szczeciński Sp. z o.o. Sp.k. KRS-0000526228
ul.Grabowa 9/U1, 70-670 Szczecin

jako sprzedawca, zarządca, właściciel gruntu, o adresie;
ul. Zwycięzców 1, 73-110 STARGARD SZCZECIŃSKI
oraz/lub
ALSECCO Sp. z o.o. Sp.k. KRS-0000379161
ul.Grabowa 9/U1 70-670 Szczecin

jako mająca pozwolenie na budowę
obie reprezentowane przez Prezesa Henryka Juliana Mazura.

Urząd Komunikacji Elektronicznej
Departament Hurtowego
Rynku Telekomunikacyjnego
ul. Kasprzaka 18/20
31-011 Warszawa.

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O DOSTĘPIE DO NIERUCHOMOŚCI

 


Korzystając z pomocy Teleprawa

wzbogacasz treść tej witryny gdyż każda sprawa ma inne uwarunkowania  

Nawet korzystając z usług radcy lub adwokata, TelePrawo mające pewne doświadczenie może być konsultantem w sprawie pod warunkiem prawa do publikacji skrótu treści sprawy która z całą dokumentacją jest publikowana na stronach UKE.

TelePrawo udziela e-mailem odpowiedzi na pytania związane z tego typu problemami.
Członkowie mogą też liczyć na pomoc w formie opinii dla urzędów i poglądu dla sądów.

Tekst zamieszczono dnia 15 kwietnia 2017r, ostatnie uaktualnienie wykonano dnia 17.04.2018r.